Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství

 • rozvod manželství hrozí největší újmou nezletilému dítěti
 • manželství nemůže být rozvedeno dokud rozhodnutí soudu péče o nezletilé dítě o úpravě vzájemných poměrů dítěte a jeho rodičů po dobu po rozvodu nenabude právní moci

Řízení o úpravě poměrů rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu

 • odděleno o řízení o rozvodu
 • podnět k zahájení dává soud který vede řízení o rozvodu nebo rodiče obracející se s dohodou ke schválení při rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu
 • §907 NOZ: „Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte.
 • rozvodový soud může rozvod úplně zamítnout pokud zjistí zvláštní zájem nezletilého přestože soud péče o nezletilé dítě rozhodl jinak
 • soud rozhoduje s uvážením zájmu dítěte, bere v úvahu vztah dítěte k rodičů, sourozencům, prarodičům
 • od souhlasného stanoviska rodičů se soud odchýlí pouze pokud je to v zájmu dítěte
 • u starších dětí musí soud brát zřetel také na přání dítěte
 • dojde-li ke změně poměrů soud i bez návrhu změní své rozhodnutí (§909 NOZ)

Svěření dítěte do péče jednoho z rodičů

 • nejčastější řešení
 • soud svěří dítě do péče jednoho z rodičů a druhému určí vyživovací povinnost
 • soud přihlíží k citové vazbě dítěte, zohledňuje stálost výchovného prostředí a také to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje a který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval
 • rodiče mají povinnost zdržet se všeho co narušuje vztah s druhým rodičem nebo ztěžuje výchovu dítěte
 • informační povinnost - vzájemné sdělování všeho podstatného týkajícího se dítěte a jeho zájmů


Právo na osobní styk s dítětem

 • 
nejvýznamnější právo i povinnost rodiče
 • výkon tohoto práva nemůže být svěřen jiné osobě
 • rozsah tohoto styku je dán zájmem dítěte
 • úprava je ponechána na dohodě rodičů, soud však může s ohledem na zájmy dítěte styk omezit, zakázat, stanovit místo styku a osoby oprávněné nebo neoprávněné se jej účastnit
 • povinnost rodiče jež má dítě v péči spolupracovat s druhým rodičem při výkonu styku
 • opakované bránění v tomto styku ze strany rodiče majícího dítě v péči je důvodem pro nové rozhodnutí o svěření dítěte do péče
 • právo styku s dítětem mají také osoby s dítětem blízce či vzdáleně příbuzné (prarodiče,…) a osoby k nimž má dítě citovou vazbu pokud se stykem ony i dítě souhlasí

Střídavá péče

 • dítě střídá dvě výchovná prostředí
 • pouze pokud o ni mají oba rodiče zájem
 • musí být reálně proveditelná - soud bere v úvahu zejména věk dítěte, vzdálenost bydliště rodičů, možnost aby dítě navštěvovalo stále stejnou školu
 • musí být v zájmu dítěte, lépe zajišťovat jeho potřeby a poskytovat stabilitu výchovného prostředí
 • u mladších dětí by doba pobytu u jednoho z rodičů neměla být delší než 2 týdny

Společná péče

 • je zapotřebí souhlasu obou rodičů, soud schvaluje dohodu rodičů
 • oba rodiče se o dítě starají v jediném výchovném prostředí (např. pokud i po rozvodu bydlí v jednom domě)
 • poměry dítěte zůstávají v podstatě stejné jako před rozvodem
 • musí být v zájmu dítěte, nelze pokud se rodiče dohadují komu z nich bude dítě svěřeno
 • bude přicházet v úvahu spíše u dospělejších dětí

Svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče

 • možné pokud je to v zájmu dítěte (pokud je ze strany rodičů vytvářeno nevhodné prostředí pro péči o dítě)
 • výjimečné a dočasné řešení

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code