Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


37. Rozvod manželství

Zánik manželství

 • §754 NOZ “Manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem
 • chybí výčet důvodů, lze ale dovodit že manželství zaniká rozvodem nebo smrtí / prohlášením za mrtvého jednoho z manželů

1. Zánik smrtí / prohlášením za mrtvého

Smrt

 • manželství zaniká smrtí jednoho nebo obou manželů

Prohlášení za mrtvého

 • manželství zaniká dnem, který se pokládá za den smrti
 • zjistí-li se, že je osoba prohlášená za mrtvou naživu, manželství (ani registrované partnerství) se neobnovuje bez ohledu na to, zda druhý z manželů mezitím uzavřel nové manželství nebo ne

2. Rozvod

 • §775 NOZ
 • jediná možnost zániku manželství za života obou manželů
 • jediný rozvodový důvod - hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat manželství (tzv. kvalifikovaný rozvrat)
 • soud zjišťuje existenci rozvratu a pokud není stanoveno jinak zjišťuje jeho příčiny
 • manželství nelze rozvést pokud manželé mají nezletilé dítě a rozvod by byl v rozporu se zájmy tohoto dítěte (zpravidla kvůli zdravotnímu stavu)
 • manžel který přijal příjmení druhého manžela může do 6ti měsíců po rozvodu oznámit matričnímu úřadu oznámit, že přijímá zpět své dřívější příjmení

Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu

 • základní podoba
 • soud rozhoduje na návrh jednoho z manželů
 • pokud shledá kvalifikovaný rozvrat a nezjistí žádnou překážku manželství rozvede

Řízení o úpravě poměrů rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu

 • odděleno od řízení o rozvodu
 • manželství nemůže být rozvedeno dřív než rozhodnutí o úpravě poměrů rodičů k nezletilému dítěti pro dobu po rozvodu nabude právní moci

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu

 • §757 NOZ
 • pokud se druhý z manželů připojí k návrhu na rozvod manželství

Podmínky

 • manželství trvá déle než rok
 • manželé spolu minimálně 6 měsíců nežijí
 • soud schválil dohodu manželů na úpravě poměrů dítěte pro dobu po rozvodu pokud jsou manželé rodiči dítě
 • manželé se dohodli na vypořádání majetkových poměrů, na bydlení a na případném výživném
 • veškeré dohody musí mít písemnou formu a úředně ověřené podpisy manželů
 • pokud by byl rozvod v rozporu se zájmy dítěte soud návrh na rozvod zamítne i v případě dohody obou manželů
 • pokud k rozvodu nedojde, veškeré dohody se stávají právně irelevantními
 • shodnou-li se manželé na rozvodu ale nedohodnou se na poměrech po rozvodu - musí být rozvedeni se zjišťováním příčin rozvratu

Rozvod ztížený

 • §755(2)b NOZ
 • žalovaný se na rozvratu manželství převážně nepodílel porušováním manželských povinností
 • rozvodem by žalovanému vznikla zvlášť závažná újma
 • jsou dány mimořádné okolnosti pro zachování manželství
 • pokud bude prokázán rozvrat lze manželství rozvést pokud spolu manželé 3 roky nežijí a neexistuje překážka zvláštního zájmu dítěte

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code