Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


36. Neplatné manželství

OZ §§ 672 – 676 a 680 – 686 + ZŘS §§ 373 - 383

„Aby mohlo být něco neplatné, musí to z hlediska práva nejprve existovat.“ – rozdíl od zdánlivého manželství. Neplatné manželství vznikne, trvá a nakonec je soudem zrušeno. Dokud není soudem vyřčena jeho neplatnost, považuje se za platné. Soudní rozhodnutí je konstitutivní s účinkem ex tunc.

Důvody neplatnosti mohou být dvojího druhu:

1) závady ve vlastnostech, popř. ve vzájemných vztazích snoubenců (závady v osobách)

 • zákaz manželství ženatého muže nebo vdané ženy nebo s osobou, která uzavřela partnerství - § 674
 • zákaz manželství mezi příbuznými - § 675
 • manželství mezi poručníkem a poručencem, pěstounem a svěřencem - § 676
 • manželství mezi osobami staršími 16 let a mladšími 18 let bez přivolení soudu - § 672

OZ zde nově uvádí kumulativní podmínku zletilosti a plné svéprávnosti – souvisí s možností přiznat nezletilci dovršivšímu 16 let plnou svéprávnost i z jiného důvodu než je uzavření manželství (např. „mladý podnikatel“) – viz § 37 OZ

2) vady ve sňatečném prohlášení jako projevu vůle

 • Nedostatek svobodné vůle (např. uzavření manželství pod pohrůžkou násilí) - § 684
 • Omyl v totožnosti snoubence nebo v povaze sňatečného jednání - § 684
 • Neurčitost, popř. nesrozumitelnost právního jednání - § 574 – 588

Obecně o neplatném manželství

§ 680 – „Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.“

 • Příslušný je okresní soud v místě posledního společného bydliště zdánlivých manželů, bydlí-li v jeho obvodu alespoň jeden z manželů. Není-li takového soudu, tak místně příslušný okresní soud manžela, jenž nepodal návrh na zahájení řízení, a pokud není ani takového soudu, tak soud manžela, jenž návrh podal - § 373 ZŘS
 • Výjimka, kdy smí podat návrh pouze jedna konkrétní osoba: „Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání.“ (§ 684/1 OZ + § 374/1 ZŘS)

§ 682 – „Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo k nápravě.“

§ 683 – „Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé.“

 • Zde uplatněn princip ochrany rodiny a společenský zájem na tom, aby děti vyrůstaly v úplných rodinách.

§ 685 – „Soud prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo, pokud bylo uzavřeno

a) osobou, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud takové manželství, partnerství nebo jiný obdobný svazek trvá,

b) mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením.“

 • Opět uplatnění společenského zájmu. Souvislost s TZ § 194 (dvojí manželství), popř. § 188 (soulož mezi příbuznými)

§ 686/1 - „O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po prohlášení manželství za neplatné platí ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu obdobně.„

§ 686/2 - „Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné podle § 684, je při rozhodování o majetkových povinnostech a právech třeba brát ohled na toho, kdo jednal v dobré víře.“

 • Po vyřčení neexistence manželství rozhoduje o otcovství společného dítěte místně příslušný obecný soud dítěte - §§ 378 a 417 a násl. ZŘS. Tento soud zahajuje řízení bez návrhu.

Zdroje

 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
 • Bělohlávek, A. J. a kol.: Nový občanský zákoník – srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy, Aleš Čeněk, 2012

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code