Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


35. Zdánlivé manželství

OZ §§ 677 – 679 + ZŘS §§ 373 – 383

Zdánlivé manželství je takové, které kvůli určitým nedostatkům vůbec nevzniklo, ačkoli se může zdát, že existuje. Nemá žádné právní následky – uzavření zdánlivého manželství je nulitním právním jednáním. NOZ stanoví příčiny zdánlivého manželství obecněji než ZoR.

§ 677/1 – „Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.“

  • Mezi takové náležitosti patří např. zákaz uzavření manželství s osobou mladší 15 let. V případě církevního sňatku je takovou náležitostí i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Pokud se neprovádí sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu (ne starší 6 měsíců), že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství. - § 677/2

§ 678 - „Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu.“

  • Soudní rozhodnutí má pouze deklaratorní charakter. Neruší manželství, protože vlastně vůbec nevzniklo. Neprodleně však rozhodne o otcovství společných dětí zdánlivých manželů a o právech a povinnostech k těmto dětem - § 679/1
  • Příslušný je okresní soud v místě posledního společného bydliště zdánlivých manželů, bydlí-li v jeho obvodu alespoň jeden z manželů. Není-li takového soudu, tak místně příslušný okresní soud manžela, jenž nepodal návrh na zahájení řízení, a pokud není ani takového soudu, tak soud manžela, jenž návrh podal - § 373 ZŘS

§ 679/2 – „Majetkové povinnosti a práva muže a ženy se posoudí jednotlivě podle své povahy. Nelze-li jinak, použijí se ustanovení o bezdůvodném obohacení (§ 2991 a násl.). V těchto záležitostech je třeba brát ohled na muže nebo ženu jednající v dobré víře, jakož i na práva a právní zájmy společných dětí a třetích osob.“

  • OZ nechává soudcům velkou volnost pro individuální posouzení.

Malý exkurs do církevního práva

zdánlivé = domnělé (putativní) manželství – mātrimōnium putatīvum:

  • takové manželství, do něhož alespoň jedna strana vstoupila v dobré víře, že uzavírá platné manželství, až do chvíle, dokud obě strany nezjistí neplatnost manželství. Je překážkou k uzavření jiného manželství, dokud není jeho neplatnost prokázána. Lze ovšem i zplatnit.

Zdroje

  • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • Zákon 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
  • Bělohlávek, A. J. a kol.: Nový občanský zákoník – srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy, Aleš Čeněk, 2012
  • Tretera, J. R., Horák, Z.: Teze – Manželské a procesní právo církevní 2012-13

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code