Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


34. Vady sňatečného projevu

Do 1. 1. 2014 – úprava manželství v zákoně 94/1963 Sb. o rodině, dnes v OZ §§ 655 - 770

§ 656/1 – „Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství („snoubenci“), že spolu vstupují do manželství.“

Druhy sňatků

 1. občanský – uzavřen před orgánem veřejné moci
 2. církevní – uzavřen před orgánem oprávněné církve nebo náboženské společnosti

Vady sňatečného projevu občanského sňatku

Stanoveny OZ – chybí některá z těchto náležitostí:

Způsobilost osoby snoubence - je dána především věkem a rodinným stavem

 • Osoba zletilá – starší 18 let, výjimečně osoba nezletilá, který dovršila 16 let a není plně svéprávná – s přivolením soudu, pokud jsou pro uzavření manželství důležité důvody - § 672.
 • Osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena - § 673
 • Osoba, žijící už v jednom manželství nebo registrovaném partnerství - § 674
 • Snoubenci nejsou v přímé linii pokrevního příbuzenství, sourozenci, osvojenci, poručník – poručenec, pěstoun – svěřenec - §§ 675 - 676

Svobodný projev vůle snoubence – pokud je snoubenec nucen násilím, nebo pohrůžkou násilí vstoupit do manželství – relativní neúčinnost jeho projevu vůle. Soud prohlásí na návrh tohoto z manželů manželství za neplatné. Prekluzivní lhůta 1 rok od okamžiku, kdy tak mohl manžel vzhledem k okolnostem učinit nejdříve, nebo se o pravém vztahu věcí dozvěděl. Totéž platí i v případě omylu co do totožnosti druhého snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání - § 684

Dostatek vážnosti – nejedná se o žert, hru nebo jakoukoli jinou simulaci

Určitý a srozumitelný projev vůle – vadné je prohlášení, které nelze hodnotit jako určitý a srozumitelný projev sňatečné vůle snoubenců (např. neurčitá, popř. žádná odpověď snoubence) (Viz také obecné náležitosti právních jednání §§ 545 – 599)

Vady sňatečného projevu církevního sňatku z hlediska církevního práva

Stanovují je vnitrocírkevní předpisy (např. u katolické církve Kodex kanonického práva - Codex Iūris Canōnicī):

 • Nedostatečné užívání rozumu – psychická nemoc nebo dočasná porucha
 • Závažná porucha soudnosti co do podstatných práv a povinností manželských – vážný nedostatek soudnosti v dané oblasti
 • Neschopnost převzít podstatné manželské povinnosti z psychických důvodů
 • Nedosažení potřebného minima znalostí o manželství
 • Omyl – co do osoby, co do vlastnosti osoby, co do jednoty a nerozlučitelnosti manželství
 • Simulace - úmyslný nesoulad mezi vnějším projevem vůle a vnitřním úmyslem
 • Násilí nebo strach

Zdroje

 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Bělohlávek, A. J. a kol.: Nový občanský zákoník – srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy, Aleš Čeněk, 2012
 • Tretera, J. R., Horák, Z.: Teze – Manželské a procesní právo církevní 2012-13

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code