Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


33. Překážky manželství

 • zákonné překážky manželství jsou upraveny v Části druhé (Rodinné právo), Hlavě I (Manželství), Díle 2 (Vznik manželství), § 672 - 676 NOZ
  • na tuto problematiku se pak částečně váží ustanovení o neplatnosti manželství v § 680 - 686

Pojem, význam a druhy zákonných překážek manželství

 • Manželství může uzavřít každý, pokud mu v tom nebrání zákonná překážka podle § 672 až 676. (§ 671)
  • jedná se tedy o takové situace, které brání uzavření manželství, resp. vedou k neplatnosti manželství, které je za jejich trvání uzavřené
 • NOZ rozeznává pět druhů zákonných překážek, které lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií:
  • absolutní zákonné překážky manželství - vylučují, aby osoba uzavřela manželství s kýmkoli
   • nedostatek věku
   • nedostatek svéprávnosti
   • existující manželství, registrované partnerství či jiný obdobný svazek
  • relativní zákonné překážky manželství - vylučují, aby osoba uzavřela manželství s konkrétní osobou
   • příbuzenství
   • poručenství či pěstounství
 • zákonnými překážkami nejsou závady ve sňatečném projevu vůle, ani zjevná porušení formálních náležitostí sňatku
 • pokud je manželství uzavřeno, ač tomu brání zákonná překážka, může každý, kdo na tom má právní zájem, podat návrh na prohlášení manželství za neplatné (§ 680 - relativní neplatnost), v některých případech prohlásí soud manželství za neplatné i bez návrhu (§ 685 - absolutní neplatnost)
 • manželství nebude prohlášeno za neplatné, dojde-li ještě před rozhodnutím o neplatnosti k odstranění překážek (§ 682)

Nedostatek věku

 • Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný. (§ 672 odst. 1)
  • stanovení dvojí podmínky (zletilost a plná svéprávnost) je odvozeno od možnosti přiznání svéprávnosti osobě ještě před dosažením zletilosti (§ 37)
 • výjimečně, z důležitých důvodů, může soud povolit uzavřít manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let (§ 672 odst. 2)
 • uzavření manželství za trvání této zákonné překážky vede k jeho relativní neplatnosti

Nedostatek svéprávnosti

 • Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž způsobilost byla v této oblasti omezena. (§ 673)
  • v tomto ustanovení NOZ ustupuje od dosavadní překážky „duševní poruchy“ a klade důraz na skutečné (soudní) omezení svéprávnost dle § 55 a násl.
 • manželství uzavřené za trvání této zákonné překážky bude stiženo relativní neplatností

Existující manželství, registrované partnerství či jiný obdobný svazek

 • manželství nemůže uzavřít osoba za trvání jiného manželství, registrovaného partnerství, či jiného obdobného zahraničního svazku (např. občanský pakt solidarity ve Francii), které tato osoba dříve uzavřela (§ 674)
 • uzavření manželství za trvání této zákonné překážky vede k jeho absolutní neplatnosti (§ 685 a) )

Příbuzenství

 • Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením (§ 675)
 • uzavření manželství za trvání této zákonné překážky vede k jeho absolutní neplatnosti (§ 685 b) )

Poručenství a pěstounství

 • Manželství nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem. (§ 676)
 • manželství uzavřené za trvání této překážky je stíženo relativní neplatností

Zdroje

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník + důvodová zpráva
Vypracované otázky pro ročník 2012/2013
Občanské právo hmotné 3 - Švestka, Dvořák (2009)

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code