Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek)

Vznik

 • §656 NOZ „Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství“

Sňatek

 • sňatek se uzavírá před orgánem veřejné moci (sňatek civilní) nebo před orgánem oprávněné církve (sňatek církevní)
 • sňatečný obřad je slavnostní (= proslov oddávajícího, důstojnost chování přítomných) a veřejný (= učiněn na kterémkoli přístupném místě)
 • koná se v přítomnosti dvou svědků
 • místo konání je určené orgánem veřejné moci, který přihlíží k vůli snoubenců nebo je určeno vnitřními předpisy církve
 • při církevním sňatku je nutné předložit osvědčení o sňatečné způsobilosti vydané matričním úřadem
 • osoba jednající za orgán veřejné moci nebo za orgán oprávněné církve položí snoubencům otázku, zda spolu chtějí vstoupit od manželství → kladnou odpovědí obou snoubenců manželství vzniká
 • manželství vznikne i jiným způsobem, je-li zřejmé, že došlo k projevu sňatečné vůle obou snoubenců
 • jedná-li se o civilní sňatek, je nutná přítomnost matrikáře, jedná-li se o sňatek církevní, oddávající doručí do 3 dnů příslušnému matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství

Právní následky sňatku

 • nemožnost vstoupit do dalšího manželství / registrovaného partnerství
 • aktivní legitimace k rozvodu
 • vzniká společné jmění manželů
 • začíná platit domněnka otcovství
 • Nutnost zvolit příjmení - 3 možnosti
  • společné příjmení - příjmení jednoho ze snoubenců se stane příjmením obou

  • snoubenci si ponechají svá příjmení - zvolí které z jejich příjmení bude příjmením jejich dětí

  • připojení - příjmení jednoho z nich se stane příjmením obou, druhý ze snoubencí si za společné příjmení připojí své dosavadní příjmení (s pomlčkou)
 • Práva a povinnosti manželů
  • rovné povinnosti a rovná práva
  • povinnost žít společně, vzájemná úcta, respekt a podpora, být si věrní, udržovat rodinné společenství, vytvářet zdravé rodinně prostředí a společně pečovat o děti
  • právo na informace o příjmech, jmění i aktuálních činnostech (chybí vynutitelnost
  • povinnost zohledňovat potřeby členů rodiny při volbě studijních, pracovních a jiných činností
  • povinnost přispívat na potřeby života rodiny dle svých možností tak, aby životní úroveň členů rodiny byla srovnatelná

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code