Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


31. Uzavření manželství, zejména formy

Manželství

 • §655 NOZ “Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.”
 • účel manželství:
  • založení rodiny

  • řádná výchova dětí

  • vzájemná podpora a pomoc (novinka v NOZ)

Uzavření manželství

 • sňatek = jediný zákonem dovolený právní institut

Osobní náležitosti

 • vymezeny negativně - nejsou dány překážky manželství (viz otázka 33)

Náležitosti sňatečného projevu vůle

 • dle §656 - svobodný, úplný, souhlasný projev
 • nutnost osobní přítomnosti snoubenců - pouze z důležitých důvodů může být manželství uzavřeno zmocněncem za jednoho z manželů

Náležitosti sňatečného obřadu

 • sňatečný obřad je slavnostní (= proslov oddávajícího, důstojnost chování přítomných) a veřejný (= učiněn na kterémkoli přístupném místě)
 • koná se v přítomnosti dvou svědků
 • svědek = fyzická osoba mající
 1. způsobilost k právním úkonům

 2. zrak a sluch
 3. znalost jazyka
 • manželství vzniká ve chvíli kladných odpovědí (nebo jiného projevu vůle) obou snoubenců

Předsňatkové řízení

 • nutnost vyplnit žádost na matrice, sdělit rozhodné skutečnosti a prokázat, že není přítomna žádná překážka → úřad vydá osvědčení o sňatečné způsobilosti (důležité pro církevní sňatky, platnost 6 měsíců)

1. Občanský sňatek

 • uzavírá se před orgánem veřejné moci, NOZ odkazuje na jiný právní předpis (zákon o obcích) aby určil, kdo je orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad
 • nutná přítomnost matrikáře
 • Místo - určuje orgán veřejné moci, přihlíží přitom k vůli snoubenců

2. Církevní sňatek

 • uzavírá se před orgánem církve / náboženské společnosti která je k tomu oprávněna jiným právním předpisem
 • orgánem oprávněné církve je osoba touto církví určená
 • Místo - určené vnitřními předpisy církve
 • nutnost předložit osvědčení vydané matričním úřadem (ne starší než 6 měsíců)
 • oddávající je povinen do tří dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, protokol o uzavření manželství

Uzavření manželství v nebezpečí života

 • §667 NOZ
 • v případě přímého ohrožení života snoubence mohou oddávat velitelé námořních plavidel a letadel i cizí státní příslušníky a velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí tehdy, je li jeden ze snoubenců českým občanem

Uzavření manželství v cizině


 • nutnost předložit osvědčení o sňatečné způsobilosti
 • sňatek je v ČR uznán po předložení osvědčení z ministerstva zahraničí země, kde byl sňatek uzavřen zvláštní matrice v Brně vedoucí evidenci manželství v cizině
 • občan ČR může uzavřít manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem ČR

Sňatky násobné

 • §670
 • pokud byl uzavřen občanský sňatek, následný církevní obřad nemá právní následky
 • pokud byl uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code