Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému

Rodinné právo

 • rodinné právo tvoří souhrn právních předpisů, jejichž předmětem jsou práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině a ve společenstvích rodině obdobných; jde především o úpravu práv a povinností mezi manžely navzájem, mezi rodiči a dětmi a mezi dětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče, či jejich funkci nějak doplňují
 • rodinné právo se zabývá zejména manželstvím a registrovaným partnerstvím, manželským majetkovým právem, příbuzenstvím a švagrovstvím, jinými formami péče o děti, výživným
 • součást obecného soukromého práva, upraveno v části druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník v obecné části upravuje zásady, instituty a obecná ustanovení společná pro všechny jeho zvláštní části, ke kterým patří rodinné právo)
 • statusové věci upraveny převážně kogentními normami, oslabena autonomie vůle (např. založení a zánik manželství, založení případně zánik vztahu rodič – dítě, osvojení)
  - ostatní soukromoprávní rodinněprávní úprava:
  • manželské právo (kromě statusové úpravy) - vztahy osobní a majetkové …
  • rodinné právo v užším smyslu - vztahy mezi rodiči a dětmi …
 • sociálně-právní ochrana – představuje veřejnoprávní úpravu ochrany dětí, realizována jak státními institucemi, tak i dalšími osobami pod dozorem státu a to především ve vztahu k ochraně práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochraně jeho oprávněných zájmů, jakož i působení, které směřuje k obnově narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě

Historický vývoj rodinného práva a jeho vztah k občanskému právu

 • všeobecný zákoník občanský (1811) – jako svou součást upravoval i rodinné právo (platil od 1918 jen v Čechách, na Slovensku uherské zvykové právo), v roce 1919 přijat rozlukový zákon (sjednocení úpravy uzavírání manželství v Čechách a na Slovensku, fakultativní civilní sňatek, z vymezených důvodů rozluka i pro manželství katolíků), v roce 1928 zákon č. 56/1928 Sb. z. a n. upravující adopce
 • zákon č. 265/1949 o právu rodinném - koncepce rodinného práva jako samostatného právního odvětví, výlučná - neobsahuje žádná ustavení, která by jej propojovala s občanským zákoníkem, zákon upravoval manželské věci a vztahy mezi rodiči a dětmi včetně majetkových práv
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - manželské majetkové právo vyňato z rodinného práva a začleněno do práva občanského, občanské právo subsidiárně použitelné pro rodinné právo (§ 104), rozsáhlá novelizace provedena zákonem č. 91/1998 Sb.
 • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník - rodinné právo včetně majetkového práva manželů začleněno do občanského zákoníku

Prameny rodinného práva

1. Ústavní úroveň

 • Listina základních práv a svobod – čl. 32: článek zakotvuje zákonnou ochranu rodičovství a rodiny, zaručuje zvláštní ochranu dětem a mladistvým a zvláštní péči a ochranu těhotným, stanoví rovnost práv dětí narozených v manželství a mimo ně, právo dětí na rodičovskou výchovu a právo rodičů na péči o děti (práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti odloučeny od rodičů jen rozhodnutím soudu na základě zákona), právo rodičů pečujících o děti na pomoc státu

2. Mezinárodní právo

 • Úmluva o právech dítěte (1989)
 • Úmluva o lidských právech a základních svobodách (1950)
 • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966)
 • Úmluva o vymáhání výživného v cizině
 • Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979)
 • Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (1993)
 • Úmluva o osvojení dětí (1967)
 • Evropská úmluva o výkonu práv dětí
 • Evropská úmluva o osvojení dětí
 • Úmluva o styku s dětmi
 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně

3. Evropské právo

 • do rodinného práva prakticky nezasahuje, rozdíly v přístupu jednotlivých států k rodinnému právu plynoucí z historických tradic
 • Listina základních práv Evropské unie (čl. 7 – respektování soukromého a rodinného života, čl. 9 – právo uzavřít manželství a založit rodinu, čl. 24 – práva dítěte, čl. 32, 33 …)

4. "běžné" zákony

 • zákon č.89/2012, občanský zákoník (obecná část a část druhá upravující rodinné právo
  1. manželství
  2. příbuzenství a švagrovství
  3. poručenství a jiné formy péče o dítě)
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (řízení ve věcech manželských a partnerských, ochrana proti domácímu násilí, určení a popření rodičovství, osvojení, péče soudu o nezletilé, zvláštní úprava výkonu rozhodnutí např. výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé dítě)
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – procesně právní předpis, použije se dle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 292/2013 Sb. (subsidiárně)
  - zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení - souvisí zejména se statusovou problematikou
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - právní předpisy týkající se veřejnoprávní úpravu ochrany dětí
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství – zejména statusová úprava trvalého společenství dvou osob stejného pohlaví, lex specialis ve vztahu k občanskému zákoníku (jeho statusová úprava není úplná)

5. podzákonné právní předpisy

 • nařízení vlády a vyhlášky ministerstev, vztah k rodinnému právu mají např. prováděcí předpisy k zákonu o matrikách (vyhláška č.207/2001 Sb.), k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí (vyhláška č. 473/2012 Sb.)

6. judikatura

 • s výjimkou derogačních ustanovení nálezů Ústavního soudu nejsou soudní rozhodnutí pramenem práva, rozhodnutí vyšších soudů však fakticky ovlivňují praxi soudů nižších – u rodinného práva zejména nálezy ústavního soudu o ústavních stížnostech, judikatura NS a sjednocování v oblasti rodinného práva jen okrajové
 • § 13 občanského zákoníku nezakládá soudních rozhodnutí jako pramen práva, pouze právo na zdůvodnění soudu, proč rozhodnutí v obdobné věci bylo odlišné

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code