Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


29. Přechod pozůstalosti na dědice, výhrada soupisu

poznámka - otázka ještě nebyla autoritativně kontrolována ani konzultována; je tedy stále v procesu zpracování

Nabytí dědictví

- nabytí dědictví potvrzuje soud a to osobě, které svědčí prokázané dědické právo, pokud dědictví neodmítne
- dědici, který své dědické právo neuplatní před soudem, dědické právo nezaniká, neúčastní se ale projednání pozůstalosti; to platí i pro dědice neznámého (osoba, o níž leze mít důvodně za to, že je dědicem, avšak není známo její jméno nebo to zda žije či nikoli) a dědice neznámého pobytu (osoba známá, ale zdržující se na neznámém místě)
- zákon upravuje sílu jednotlivých titulů v případě, že si více osob uplatňujících dědické právo odporuje (od nejsilnějšího titulu po nejslabší):

 • dědická smlouva
 • závěť
 • zákonná posloupnost

- dědic se slabším titulem je odkázán soudem k uplatnění práva žalobou

Výhrada soupisu (§ 1674 – 1676)

- důležitá změna přechodu zůstavitelových dluhů na dědice – primárně přecházejí všechny dluhy (§ 1701)
- institut reagující na nedostatečnou právní úpravu do 1. 1. 2014, kdy bylo jasným předmětem pozůstalosti jen to, co dědicové museli nezbytně přihlásit (nemovitosti, vklady na účtech, apod.). Naopak většina movitých věcí, jako např. drahé obrazy, starožitnosti, sbírkové předměty atd., dědicové většinou nepřiznávali a docházelo tak ke zkrácení práv věřitelů, protože dědic ručil za dluhy zůstavitele jen do výše pozůstalostního majetku
- podstatou je, že dědic při přijímání dědictví může uplatnit výhradu soupisu, čímž zamezí, aby po přijetí ručil za případné dluhy zůstavitele i svým současným majetkem
- náležitosti:

 • uplatňuje se u soudu (ústně i písemně)ve lhůtě jednoho měsíce od vyrozumění soudem
 • k výhradám a podmínkám se nepřihlíží
 • pokud se dědic nevyjádří, má se za to, že výhradu neuplatňuje (výjimka pro nebližší příbuzné zůstavitele – ti musí odmítnout výslovně)
 • po neuplatnění nelze dodatečně doplnit

- účinky výhrady soupisu se od počátku ruší, pokud se dědic (jeho zástupce) (i) ujme plné správy pozůstalosti, (ii) smísí pozůstalost (i část) se svým majetkem, (iii) úmyslně pozůstalostní majetek zatají

Soupis pozůstalosti (§ 1684 – 1689)

- účelem je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu majetku
- dotazy a připomínky k němu může vznášet vykonavatel závěti, správce dědictví, kdo osvědčí dědické právo na povinný díl, věřitel žádající odloučení pozůstalosti, jiná osoba s právním zájmem se souhlasem soudu
- soud nařídí soupis pozůstalosti:

 • uplatní-li dědic výhradu soupisu
 • je to potřebné pro výpočet povinného dílu
 • je-li mezi dědici osoba pod zvláštní ochranou (omezeně svéprávný, neznámý, nepřítomný, právnická osoba veřejně prospěšná/zřízená ve veřejném zájmu)
 • je-li nejistota, kdo je dědicem
 • žádost věřitele

- soupis pozůstalosti lze nahradit:

 • seznamem pozůstalostního majetku (sestaví správce pozůstalosti, dědicové potvrdí)
 • společným prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku (v jednoduchých případech)

Rozdělení dědictví

- je-li pořízení pro případ smrti, dělí se pozůstalost podle vůle zůstavitele; dědici se můžou dohodnout jinak jen, pokud to zůst. výslovně připustil
- nepořídil-li zůstavitel, mohou se dědici dohodnout jakkoli – schvaluje soud

Další instituty

Závěra pozůstalosti

- speciální úprava pro správu pozůstalosti v určitých případech (nesvéprávný/neznámý pobyt dědice, předlužená pozůstalost, odloučení pozůstalosti, jiný důvod)
- podle důvodové zprávy se jedná o institut obdobný soudní úschově

Odloučení pozůstalosti

- uplatní věřitel, který má strach z předluženého dědice, lze uplatnit, dokud soud nepotvrdí nabytí dědictví
- po potvrzení soudem, dokud je pozůstalost spravována jako samostatné jmění vedle jmění dědice
- věřitel pak ale ztrácí možnost uspokojit se z majetku dědice, který neuplatní výhradu soupisu

Vyhledání dluhů

- správce/dědic s výhradou soupisu mohou navrhnout soudu, aby vyzval věřitele k ohlášení svých pohledávek
- vyčerpají-li pozůstalost řádně přihlášené pohledávky, ztrácí nepřihlášení věřitelé právo na zaplacení z pozůstalostního majetku (výjimka, pokud dědic o pohledávce věděl a u zástavních a jiných věcných práv)

Zdroje

Důvodová zpráva k NOZ
Občanské právo hmotné, Hudrík a kol. ISBN: 978-80-7380-377-3
http://obcanskyzakonik.justice.cz/dedicke-pravo/konkretni-zmeny/odpovednost-dedicu-za-dluhy-zustavitele/

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code