Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


27. Zákonná posloupnost

- zákon jako nejslabší dědický titul

§ 1633 odst. 1: Nastává, pokud nedojde k dědění pozůstalosti nebo její části podle dědické smlouvy nebo závěti. Není-li zákonný dědic, pak nabývají dědictví odkazovníci podle poměru hodnoty svých odkazů. Pokud nejsou ani ti, pak nabývá stát, viz § 1634.

§ 1633 odst. 2: kdo nabyl dědictví proto, že ani dědic nebo náhradník dědit nechtěl nebo nemohl, ten splní ostatní nařízení zůstavitele.

§ 1634 odst. 1: Odúmrť: dědictví připadá státu, stát jako zákonný dědic, nemá právo na odmítnutí dědictví ani na odkaz.

§ 1634 odst. 2: také právo požadovat soupis pozůstalosti, stejné postavení jako dědic vůči třetím osobám.

Dědické třídy

- rozšíření ze čtyř na šest dědických tříd podle vzoru před r. 1950

Institut osoby spolužijící: nenajdeme v jiných systémech západní Evropy, přejato ze SSSR v době totality. Najdeme jej v současnosti pouze v ruském OZ. Def. viz § 1636 odst.1.

§ 1635 odst. 1: První třída dědiců - děti a manžel, každý rovným dílem.

§ 1635 odst. 2: pokud dítě nedědí, pak dědí jeho potomci, popř. další descendenti. Pokud nejsou, nebo nedědí ani ti, pak manžel nemůže dědit sám → dědění podle 2. třídy, viz § 1636

§ 1636 odst. 1: Druhá třída dědiců - manžel, rodiče zůstavitele, osoby spolužijící = osoba žijící ve spol. domácnosti alespoň 1 rok, pečovala o domácnost nebo byla odkázána výživou na zůstavitele.

§ 1636 odst. 2: manžel privilegován - zdědí alespoň 1/2 pozůstalosti, ostatní dědí stejným dílem. Osoby spolužijící nemohou dědit samy.

§ 1637 odst. 1: Třetí třída dědiců - sourozenci zůstavitele a osoby spolužijící

§ 1637 odst. 2: Pokud nejsou sourozenci, pak jejich děti, tedy synovci a neteře zůstavitele.

§ 1638: Čtvrtá třída dědiců - prarodiče zůstavitele, zde rozdíl oproti staré úpravě, jejich děti se přesouvají do šesté dědické třídy

§ 1639 odst. 1: Pátá třída dědiců - prarodiče rodičů zůstavitele, tedy pradědečci a prababičky. Prarodiče otce zůstavitele dědí 1/2, prarodiče matky zůstavitele také 1/2, oba rodiče se dělí rovným dílem o svoji polovinu. Je jich tedy celkem 8, prarodiče otce zůstavitele a prarodiče matky zůstavitele.

§ 1639 odst. 2: Pokud nedědí jednotlivý člen dvojice, pak jeho osmina připadne druhému členu (jeho druhovi). Nedědí-li celá dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna z dvojic téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru.

§ 1640 odst. 1: Šestá třída dědiců - děti dětí sourozenců (vnuci sourozenců) zůstavitele a děti prarodičů (strýcové a tety) zůstavitele, a to stejným dílem.

§ 1640 odst. 2: nedědí-li některé z dětí prarodičů, dědí jeho děti (bratranci a sestřenice).

§ 1641: Několikeré příbuzenství - ,,Je-li někdo se zůstavitelem příbuzný z více než z jedné strany, má z každé strany dědické právo, které by mu náleželo jako příbuznému z této strany.„ Nutnost úpravy z důvodu rozšíření dědických tříd.

Zdroje

  • 89/2012 Sb.
  • Důvodová zpráva k 89/2012
  • Hurdík a kol.: Občanské právo hmotné

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code