Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B26 ODKAZ

* §1477, §1594 - §1632

OBECNĚ

 • z římského práva, legatum, v OZ 1950 setřeny rozdíly mezi dědictvím a odkazem, znovu se vykytuje až v NOZ
 • odkazem se přikazuje dědici/odkazovníku, aby osobě, v jejíž prospěch je odkaz zřízen, vydala urč. věc (z pozůstalosti/ze svého majetku) – srov. dědictví = podíl na pozůstalosti
 • odkazem je odkazovníku zřizována pohledávka na vydání urč. věci/několika věcí urč. druhu/zřízení urč. práva, osoba obtížená odkazem je zatížena dluhem
 • odkazovník není dědicem (§1477 odst. 2) – není zatížen povinností přispět na úhradu zůstavitelových dluhů (výjimka z p. univerzálního nástupnictví, často se tedy používá k charitativnímu plnění nadacím, církvím, politickým stranám, poskytnutí předmětů galerijní hodnoty příslušným ústavům…
 • formulace: nařízení zůstavitele adresované osobě odkazem obtížené (§1594 odst. 1), např. „Povolávám za dědice A a B a nařizuji jim vydat obraz X jako odkaz C.“ – pak A a B budou dědici s polovičním podílem, C odkazovník, jež není účastníkem dědického řízení a má právo se obecným postupem (vymáhání pohledávek) domáhat, aby mu byl obraz vydán, přičemž hodnota podílu každého z dědiců se sníží o ½ hodnoty obrazu; pokud je formulace jiná, je nutno co nejlépe vyhovět vůli zůstavitele (§1494 odst.2)
 • srov. s darováním pro případ smrti – pokud jde odvolat, považuje se za odkaz (§1594 odst. 2, §2063)
 • podmínky platnosti: platné pořízení pro případ smrti → pořizovací způsobilost - §1525n (x nezpůsobilý zůstavitel může ze svého majetku odkázat jinému předměty malé hodnoty - §1595), způsobilý odkazovník (=osoba způsobilá dědit - §1481 - §1483), způsobilý odkaz, odkazovník odkaz neodmítne
 • zůstavitel může zřídit přednostní odkaz dědici/spoludědicům, vzhledem k němu se budou posuzovat jako odkazovníci (§1596)
 • odkazy připadají k tíži všem dědicům podle jejich podílů (i když byla odkázána jen jedna věc náležející 1 ze spoludědiců x pokud zůstavitel přikázal splnění odkazu jednotlivému spoludědici/odkazovníku, pak připadá k tíži jen jemu) - §1597
 • alespoň ¼ dědictví musí zůstat dědici odkazy neobtížená, zatíží-li zůstavitel dědice více, má dědic právo na poměrné zkrácení odkazu (nemusí ho využít, odkazy pak zůstávají platné) - §1598 x nesouvisí to ale s ochranou neopomenutelných dědiců, ta je silnější (§1642n)
 • je-li odkazem obtížen odkazovník → pododkaz, pododkazovník - §1599 (např. zůstavitel odkáže někomu nemovitou věc z pozůstalosti, ale dá mu pokyn, aby prominul jiné osobě dluh, který ta za odkazovníkem má; pokud má první odkaz menší hodnotu než pododkaz – odkazovník není zbaven povinnosti, může jen odmítnout odkaz
 • zůstavitel může při odkazu nařídit náhradnictví nebo svěřenské nástupnictví - §1901

ODVOLÁNÍ ODKAZU

 • stejným způsobem jako závěť - §1575n
 • p. domněnky §1602:
 1. zničení/zcizení odkázané věci – domněnka odvolání (neplatí, pokud ke zničení došlo mimo vůli zůstavitele → odkaz trvá a odkazovníku je vyplacena peněžitá náhrada)
 2. změna odkázané věci takovým způsobem, že se stane jinou věcí – domněnka odvolání (pokud došlo ke změně mimo vůli zůstavitele → odkazovníku náleží změněná věc, pokud tu již nabyl někdo jiný → peněžitá náhrada odkazovníku)
 3. zůstavitel odkázanou pohledávku vymůže a vybere – domněnka odvolání, pokud vymůže část, platí za odvolanou jen právě tato část (pohledávka však trvá, když dlužník vyrovnal dluh bez zůstavitelova popudu)

NABYTÍ ODKAZU

 • p. na odkaz (p. odkazovníka vůči dědici/jinému odkazovníku na vydání odkazu) vzniká smrtí zůstavitele (pokud zůstavitel nestanoví pozdější datum), vlastnické p. k němu se nabývá stejně jako při převodech
 • možno nabýt p. na odkaz k věci, která má teprve vzniknout, toho se lze jen zříci x nelze převést ani s ním jinak naložit - §1620 odst. 2
 • zapisuje – li se odkázaná věc do veř. sezn., nahradí vydání věci prohlášení obtížené osoby ověřené úředním podpisem, odkazovník se zapíše do veř. sezn.
 • odmítnutí – způsobem, jako se odmítá dědictví (§1485n), na tuto osobu se poté hledí, jako by p. na odkaz vůbec nenabyl
 • zůstavitel může určit, kdy odkaz dospěje, pokud ne: u jednotlivých věcí z pozůstalosti, p. vztahujících se k takovým věcem, menších odměn pro zaměstnance a veřejně prospěšných odkazů může být odkaz požadován ihned, jiné odkazy jsou splatné rok po smrti zůstavitele - §1624
 • při odkazu jednotlivé věci náleží odkazovníku ode dne splatnosti plody a užitky, které k věci přibudou (vč. p. s věcí spojených), od téhož dne přecházejí na odkazovníka i závady, zhoršení a zkáza vzniklé ze skutečností, za které nikdo neodpovídá - §1625
 • odkaz v opakovaných dávkách: p. na celou částku vzniká, dožije-li se odkazovník smrti zůstavitele, jednotlivé splátky se však stanou splatnými až v určenou dobu splatnosti - §1626

DALŠÍ USTANOVENÍ

 • p. odkazovníka na zajištění: pokud je odkaz splatný až později/ve splátkách, má odkazovník p. požadovat po os. odkazem obtížené poskytnutí dostatečné jistoty (ovšem jen, je-li zajištění potřeba), zajištěním nejsou zkrácena p. odkazovníka jako kteréhokoliv jiného věřitele - §1627
 • nenabude-li odkazovník odkaz, uvolní se, pak - §1628:
 1. zůstavitel pro tento případ stanoví náhradníka
 2. zůstavitel odkáže odkaz rovnoměrně několika osobám → připadne rovnoměrně ostatním
 3. v ostatních případech povinnost splnit odkaz zanikne → kdo má prospěch z uvolnění odkazu/ze zániku povinnosti splnit odkaz, toho postihují i břemena s odkazem spojená - §1629
 • je-li čistá pozůstalost odkazy téměř vyčerpána a dědic neuplatní p. na ¼ svého podílu, má dědic p. jen na náhradu nákladů učiněných při splnění odkazů + přiměřenou náhradu za svou námahu, nestačí-li pozůstalost k jejich úhradě, hradí náklady i odměnu odkazovníci poměrně podle hodnoty odkazů a dědic má k zajištění svého p. k odkázaným předmětům zadržovací p. - §1630

PRÁVA DĚDICE VYHRADIVŠÍHO SI SOUPIS

 • soupis srov. §1674n, §1684n, §1704n
 • pokud zůstavitel pozůstalost odkazy téměř vyčerpá/objem odkazů pozůstalost převýší (a dědic nevyužije své právo na krácení odkazu dle §1598)
 1. dědic neuplatní výhradu soupisu → je bez p. významu, nakolik je odkazy pozůstalost zatížena, dědic je musí splnit bez omezení a stejně tak musí vyrovnat dluhy
 2. dědic uplatní výhradu soupisu → nestačí-li čistá pozůstalost k úhradě všech dluhů a jiných povinných výdajů, odkazy se poměrně sníží (§1631), nestačí-li čistá pozůstalost k vyřízení všech odkazů, uspokojí se přede všemi ostatními odkaz zaopatření, výchovy a výživy, ostatní se poměrně sníží; dědic má právo na náhradu nákladů učiněných při splnění odkazů a na přiměřenou odměnu za svou námahu (§1630)→ nebyl-li určen vykonavatel závěti a nechce-li dědic věnovat splnění poslední vůle svůj čas a námahu, soud na jeho návrh za tím účelem jmenuje správce pozůstalosti, nebo uloží splnění poslední vůle správci pozůstalosti již povolaném (§1632)

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH ODKAZŮ

 • ODKAZ VĚCÍ URČITÉHO DRUHU: je-li těchto věcí více, os. obtížená odkazem (pokud neurčil zůstavitel jinou os.) rozhodne, která bude odkazovníkovi vydána, musí však zvolit takovou věc, kterou bude odkazovník moci užívat (§1604), odkaz věci urč. druhu, která v pozůstalosti není, je neplatný, pokud je ho menší množství, než zůstavitel stanovil, spokojí se odkazovník s tím množstvím, které v pozůstalosti je (§1605), odkaz peněz zavazuje k vyplacení, ať už v pozůstalosti jsou, nebo ne (§1609)
 • ODKAZ URČITÉ VĚCI: při opakování odkazu určité věci v jednom nebo několika ustanoveních, nemá odkazovník p. na odkázanou věc i její cenu zároveň (§1608), jiné odkazy, byť i obsahují věc téhož druhu nebo stejnou peněžní částku, náležejí odkazovníku, kolikrát jsou opakovány; k odkazu věci, která v době pořízení závěti náležela odkazovníku, se nepřihlíží, nabyl-li ji později, uhradí se mu obvyklá cena věci (§1609); nepřihlíží se k odkazu věci, která nenáleží zůstaviteli/dědici/odkazovníku (§1610)
 • ODKAZ POHLEDÁVKY: pohledávka je postoupena s příslušenstvím a příp. zajištěním, jsou s ní vydány potřebné doklady o pohledávce a odkazovníku je sděleno vše, co je k uplatnění pohledávky proti dlužníku zapotřebí (§1612); odkaz všech pohledávek zahrnuje všechny pohledávky trvající v době po zřízení odkazu, ne však pohledávky vzniklé z převoditelných CP a vklad. knížek, pohledávky váznoucí na nemovitých věcech a pohledávky vznikající z věcného práva (§1613), odkaz pohledávky, kterou má zůstavitel za odkazovníkem, zavazuje obtíženou osobu k tomu, aby vydala odkazovníku kvitanci nebo vrátila dlužní úpis (§1614)

ZDROJE

NOZ, důvodová zpráva, seminář JUDr. Eliáše, epravo.cz

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code