Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B25. DĚDICKÁ SMLOUVA

Dědická smlouva

 • naše právo znalo dědickou smlouvu do roku 1950, opět jej znovuzavedl NOZ. Mimo ČR tento institut existuje ve Francii, Švýcarsku, Německu a Rakousku.
 • v dědické smlouvě dochází ke kombinaci smlouvy a závěti – proto na ni dopadají ustanovení jak o smlouvě, tak o závěti.
 • dědická smlouva je jedním z dědických titulů, tj. aby mohlo dojít k nabytí dědictví, musí dědici svědčit některý z těchto dědických titulů
 • SOZ znal pouze 2 dědické tituly (zákon, závěť), NOZ je rozšířil právě o dědickou smlouvu, a to v §1476 – „Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.“
 • obsahem je slib nějakého majetku jedné strany a přijetí druhou stranou;
 • smlouva měla (a má) přednost před závětí i děděním ze zákona;
 • na rozdíl od závěti jako jednostranného projevu zůstavitelovy vůle dědickou smlouvou je slibující strana vázána a nemůže tento závazek vůči druhé straně jednostranně zrušit.
 • dědická smlouva musí být pořízena ve formě veřejné listiny (tj. notářský zápis)
 • zůstavitel uzavírající dědickou smlouvu musí být zletilý a plně svéprávný.
 • V případě, kdy je zůstavitel ve svéprávnosti omezen, může dědickou smlouvu uzavřít a případně změnit jen se souhlasem opatrovníka.
 • v případě, kdy je zůstavitel omezen na svéprávnosti pro chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu, mohou dědickou smlouvou pořídit stejně jako v případě závěti, pouze o ½ svého majetku. Z této poloviny musí ¼ zůstat volná pro mimosmluvní pořízení → tyto osoby mohou dědickou smlouvou volně pořizovat pouze o ¼ svého majetku.
 • dědickou smlouvu nelze pořídit ohledně celé pozůstalosti – ¼ pozůstalosti musí zůstat volná, aby k ní mohl zůstavitel povolat dědice nebo odkazovníky mimosmluvně – pokud by tedy zůstavitel chtěl zanechat smluvnímu dědici i zbylou čtvrtinu, musel by tak udělat mimosmluvně.
 • z důvodu smluvního charakteru se pro podmínky v dědické smlouvě nepoužije ustanovení o podmínkách v závěti, nýbrž ustanovení o podmínkách ve smlouvách (§548-549 NOZ). Proto je-li druhé straně dědickou smlouvou uložena podmínka, postačí, splní-li ji druhá strana již za zůstavitelova života. Je-li ve smlouvě obsažena nezákonná či nesrozumitelná podmínka, neznamená to jako v případě závěti pouze to, že se k ní nebude přihlížet, ale založí to neplatnost celé smlouvy.
 • Dědická smlouva neomezuje zůstavitele v dispozici s majetkem za jeho života. Strana povolaná zůstavitelem dědickou smlouvou za dědice, však nemůže své právo přenést na jinou osobu, neboť účinky této smlouvy v podobě práva na dědictví vznikají až smrtí zůstavitele.
 • Pořídí-li však zůstavitel pro případ smrti nebo uzavře-li darovací smlouvu tak, že to není slučitelné s dědickou smlouvou, může se dědic dovolat neúčinnosti těchto právních jednání.
 • Zůstavitel může na základě dohody se smluvním dědicem převést na něj majetek již za svého života. Tento majetek může být sepsán ve formě veřejné listiny. Pokud poté nabude zůstavitel ještě další majetek, nebo nebyl-li sepsán všechen majetek, vztahuje se dědická smlouva pouze na majetek sepsaný ve veřejné listině. Toto ustanovení je dispozitivní, tzn., že se účastníci mohou dohodnout jinak.
 • Pokud dědická smlouva nesplňuje formální náležitosti předepsané pro její platnost, nebo záležitosti předepsané v §1584-1585 NOZ, nebo nevyhovuje ustanovením o smlouvách, může být platnou závětí, splňuje-li všechny předpoklady pro platně pořízenou závěť.

V NOZ:

 • § 1582 odst. 1 - zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo 3. osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá; odst. 2 – nutná forma veřejné listiny - pouze notářský zápis
 • § 1583 - co je v tomto oddílu řečeno o smluvním dědici, platí i pro smluvního odkazovníka;
 • § 1584 odst. 1 – dědickou smlouvu může uzavřít zletilý zůstavitel, který je plně svéprávný; pokud je na svéprávnosti omezen, může uzavírat a měnit dědickou smlouvu jen se souhlasem opatrovníka; odst. 2 - uzavřít i měnit lze dědickou smlouvu jen osobním jednáním (tzn., nejde někoho zmocnit)
 • § 1585 odst. 1 - nelze pořídit o celé pozůstalosti – čtvrtina musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl rozhodnout podle své zvlášť projevené vůle (smluvnímu dědici může zbylou čtvrtinu odkázat v závěti); odst. 2 - kdo je omezen ve svéprávnosti kvůli závislosti (alkohol, drogy, gambling), může pořídit dědickou smlouvu jen o majetku, o kterém může testovat (z toho se taky počítá 1/4 vyhrazená dle odst. 1)
 • § 1586 - byla-li dědická smlouva uzavřena s tím, že ostatní dědici se zřekli svého dědického práva, pozbývá zřeknutí se dědictví účinky, pokud dědic určený smlouvou nedědí
 • § 1587 - o podmínkách v dědické smlouvě platí obecná ustanovení o podmínkách
 • § 1588 odst. 1 – zůstavitel může i po uzavření dědické smlouvy se svým majetkem za svého života nakládat podle libosti. Povolaná strana za dědice nemůže převést své právo na jinou osobu, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. Odst. 2 – ALE! Pořídí-li zůstavitel pro případ smrti nebo uzavře-li darovací smlouvu tak, že to není s dědickou smlouvou slučitelné, může se smluvní dědic dovolat neúčinnosti těchto právních jednání!
 • § 1589 odst. 1 – pokud se smluvní strany dohodnou, že zůstavitel převede majetek na smluvního dědice už za svého života, může být tento majetek sepsán ve formě veřejné listiny; v takovém případě potom, když zůstavitel takhle nepřevede všechen svůj majetek nebo když po převodu získá další majetek, vztahuje se dědická smlouva jenom na tento sepsaný majetek (ledaže si ujednali něco jiného). Odst. 2 – Když se odevzdání majetku uskutečnilo ještě za života, přecházejí PaP z dědické smlouvy na dědice smluvního dědice (ledaže bylo ujednáno něco jiného).
 • § 1590 – Své povinnosti z dědické smlouvy může zůstavitel zrušit i pořízením závěti, ale k účinnosti zrušení se ale vyžaduje souhlas smluvního dědice učiněný ve formě veřejné listiny. 132
 • § 1591 – Dědická smlouva neplatná pro nedostatek formy, nesplnění podmínek v §1584 a 1585 nebo proto, že nevyhovuje ustanovením o smlouvách NOZ, může mít přesto platnost závěti. (Má-li všechny náležitosti závěti.)

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi

 • Specifikum manželského vztahu si vyžaduje zvláštní úpravu pro dědickou smlouvu, jejímiž stranami jsou manželé. Ti se mohou dědickou smlouvou povolat vzájemně za dědice nebo odkazovníka, popřípadě jedna strana povolává za dědice či odkazovníka stranu druhou a tato strana povolání přijímá (§1592).
 • Stranami dědické smlouvy mohou být i snoubenci, smlouva se stane účinnou až uzavřením manželství.
 • Rozvod manželství nezpůsobuje automaticky zrušení práv a povinností z dědické smlouvy. Manželé si však mohou ve smlouvě dohodnout opak.
 • Každý z manželů se může po rozvodu domáhat, aby soud dědickou smlouvu zrušil. Pokud však návrh směřuje proti tomu z manželů, kdo rozvrat manželství nezapříčinil a s rozvodem nesouhlasil, soud návrhu nevyhoví.
 • Práva a povinnosti z dědické smlouvy se ruší prohlášením manželství za neplatné, pokud manželství již dříve nezaniklo smrtí jednoho z manželů.

V NOZ:

 • § 1592 odst. 1 – i manželé můžou mezi sebou uzavřít dědickou smlouvu, a to tak, že buď jeden povolává za svého dědice, resp. odkazovníka druhého a ten přijímá, anebo se povolávají navzájem; odst. 2 – takovou smlouvu mohou uzavřít i snoubenci, ale smlouva se stane účinnou až vznikem manželství.
 • § 1593 odst. 1 – rozvodem se neruší PaP z dědické smlouvy, pokud není stanoveno jinak. Po rozvodu se každá strana může domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud. Soud ale návrhu nevyhoví, pokud směřuje proti tomu, kdo nezapříčinil rozvrat manželství a s rozvodem nesouhlasí. Odst. 2 prohlášením manželství za neplatné se ruší PaP z dědické smlouvy, ledaže takové manželství již dříve zaniklo smrtí jednoho z manželů.

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code