Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


24 B) Vedlejší doložky závěti

 • od roku 1950 byla závěť považována za nepodmíněný úkon, proto nebyli vedlejší doložky závěti přípustné
 • NOZ respektuje vůli zůstavitele
 • NOZ upravuje doložky v §1551 - 1574
 • Vedlejší doložky můžeme rozlišit na:
 1. doložky, ve kterých zůstavitel povolává vykonavatele závěti
 2. podmínky, doložení času a příkaz

 • třeba chránit dědice před zcela zneužívajícími doložkami
 • nepřípustné jsou zřejmě šikanózní doložky, které jsou sankcionovány zdánlivostí (nicotností)
 • závěť tedy zůstane platná, ale odhlédneme od vedlejší zjevně zneuživánící doložky, které třídíme na:
 1. §1551 (2) doložky, které směřují zřejmě (tedy bez nutnosti dokazování) k obtěžování dědice (popř. odkazovníka) a současně vycházejí ze zřejmé zůstavitelovy svévole

- pokud by jejich splněním došlo k přílišnému zásahu do privátné sféry dědice - např. vstup do politické strany, ukončení studií

 1. §1551 (2) doložky, které zjevně odporují veřejnému pořádku

např. finanční podpora neonacistického spolku

 1. nesrozumitelné doložky
 2. § 1552 doložky, které ukládají dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství popř. aby v manželství setrval, anebo aby manželství zrušil (výjimka: možnost zřídit právo na dobu, než dědic uzavře manželství)

—-

Vykonavatel závěti

 • upraveno v §1553 - 1555
 • důvodem povolání vykonavatele je snaha o co nejpřesnější naplnění zůstavitelovy vůle, vykonavatel dohlíží na výkon dědictví a působí mezi dědici jako mediátor sui generis
 • hlavní je jeho mediační funkce
 • zůstavitel má možnost stanovit v závěti povinnosti zůstavitele a to zda a jakým způsobem bude odměňován
 • soud vyrozumí osobu, která byla v závěti do funkce povolána
 • vykonavatel může kdykoliv z fukce odstoupit
 • účinky odstoupení nastávají okamžikem dojití soudu
 • proti povolání vykonavatele je možné podat u soudu námitku, ale až do právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti povolání vykonavatele, může vykonavetel uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti, za předpokladu, že soud neučiní jiná opatření
 • Obsah funkce vykonavatele:

- vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele (včetně vykonání všech pokynů)s péčí řádného hospodáře

 • vykonavatel má všechna práva k splnění těchto úkolů, včetně práva hájit platnou závěti před soudem platnost závěti, může namítat nezpůsobilost dědice a odkazovaníka
 1. spravuje pozůstalost, pokud není povolán do fukce správce pozůstalosti někdo jiný

Správce pozůstalosti

 • upraveno v §1556 - 1560
 • hlavním úkolem je správa majetku, který tvoří pozůstalost
 • pro povolání je vyžadována forma veřejné listiny
 • zůstavitel povolá správce pro celou pozůstalost, či pro její část, stanoví jeho povinnosti a to zda a jakým způsobem bude odměňován
 • povolání do funkce je faktické - správce se ujme funkce jakmile se dozví o smrti zůstavitele popř. povoláním soudu
 • pokud byl povolán i vykonavatel: jejich vzájmený vztah se řídí ustanoveními o příkazu, správce se řídí pokyny vykonavatel
 • soud odvolá správce ex officio pro
 1. závažné porušení povinností
 2. neschopnost plnit své povinnosti řádně
 3. jiný vážný důvod

Podmínky

 • podmínky jsou upraveny obecně v § 548, 549
 • zvláštní ustanovení pro podmínky v závěti §1561 - 1563
 • pokud podmíka směřuje k jednání dědice (které snese opakování) musí být znovu vykonáno po smrti zůstavitele, třebaže se tak stalo za zůstavitelova života
 • při suspenzivní podmínce musí zůstavitele osoba dědice přežít
 • nemožná rozvazovací podmínka: k podmínce se nepřihlédně
 • nemožná odkládací podmínka: podmínka je neplatná

—-

Doložení času

 • obecná úprava §550, zvláštní úprava § 1564 - 1566
 • váže se na událost, která v budoucnu nastat musí
 • pokud není jisté, jestli se jedná o podmínku nebo doložku času - zákonná fikce, že se jedná o podmínku
 1. je stanovena počáteční doba, která nastat musí: dědictví napadne osobám, které byli povoláni do stanovené doby po zůstavitelově smrti
 2. je určena konečná doba, která nastat musí: dědictví napadne té osobě, která bylo povolána do konečné doby
 3. doba, která je vyměřena v závěti nemůže nastat nikdy: posoudíme jako nemožnou podmínku, pokud se zůstavitel zmýlil - určí se rozhodná chvíle podle jeho pravděpodobné vůle

Ochrana následných dědiců

 • § 1567 - 1568
 • pokud zůstavitel povolá dědice s doložením času nebo podmínkou, dědictví napadne několika osobám po sobě (přední a následný dědic)
 • ochrana následného dědice: přední dědic má postavení poživatele
 • ochrana předního dědice: pokud přední dědic hradil zůstavitelovy dluhy či povinný díl neopominutelným dědicům, následký dědic poměrně přispěje jeho nákladům
 • přední dědic má zákonné zadržovací právo na majetkové kusy, dokud mu následný dědic poměrně nenahradí pasiva

Příkaz (Modus)

 • ustanovení § 1569 - 1574
 • obsahem příkazu je:
 1. účelové určení - pokud, ale účel není stanoven jako povinnost, hledíme jako na přání bez právní závaznosti
 2. aby něco vykonal nebo něco pominul
 • pokud má něco vydat - posuzujeme jako odkaz
 • příkaz posuzujeme jako rozvazovací podmínka - pokud dědic příkaz nesplní ztrácí právo na dědictví (pokud zůstavitel neurčí jinak)
 • plnit by se mělo přesně nebo co nejblíže vůly zůstavitele
 • Splnění příkazu se domáha:
 1. ten, komu je příkaz na prospěch
 2. vykonavatel závěti
 3. právnická osoba oprávněná chránit zájmy osob, jimž je příkaz na prospěch
 4. příslušný orgán veřejné moci (směřuje-li příkez veřejnému prospěchu)
 • Příkaz zákazu zcizení a zatížení je možný pokud:
 1. je nařízen na určitou dobu
 2. a je odůvodněn vážným zájmem hodným právní ochrany
 • Pohrůžka ztráty výhody: příkaz, aby dědic závěť neodporoval, nemá právní účinky, jde-li o odpor proti pravosti závěti nebo proti výkladu jejího smyslu

Prameny:

 • občanský zákoník 89/2012 Sb.
 • seminář JUDr. PhDr. Davida Elischera PhD. z 2. dubna 2014
 • důvodová zpráva

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code