Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B. 23 - Svěřenské nástupnictví

 • úprava: § 1512 – 1524 NOZ
 • = fideikomisární substituce
 • představuje nařízení zůstavitele, aby po jeho dědici nastoupila jiná osoba jako další (následný) dědic
 • povoláním svěřenského nástupce projevuje zůstavitel vůli, aby ten nabyl dědictví poté, co dědictví před ním nabyl přední dědic jako dočasný vlastník na dobu vymezenou v závěti.

Obecně

 • nařízení fideikomisární substituce může být vztaženo jen k tomu, co zůstavitel sám přednímu dědici zanechal
 • respektuje autonomii vůle vlastníka a umožňuje se mu upravit složité majetkové a rodinné poměry
 • institut praktický pro případ, že přední dědic není způsobilý o svém majetku pořizovat (zejm. z důvodu omezené svéprávnosti)
 • pro nařízení svěřenského nástupnictví se vyžaduje určitost
 • zapisuje-li se věc a její vlastník do veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i svěřenské nástupnictví

Subjekty

 1. zůstavitel = pořizovatel závěti
 2. dědic = přední dědic → přímý dědic po zůstaviteli
  • práva a povinnosti dědice - stává se vlastníkem zděděného majetku, ale jeho vlastnické právo je omezeno, pokud mu zůstavitel výslovně nesvěří právo s majetkem volně nakládat (disponibilní) → pokud tak neučiní, má dědic povinnost:
   • děděný majetek může držet, užívat a brát ze něho plody a užitky
   • zděděný majetek ale může zcizit nebo zatížit jen se souhlasem svěřenského nástupce → tento souhlas vyžaduje formu veřejné listiny
   • je-li věc a svěřenské nástupnictví zapsáno do veřejného seznamu a dědic s věcí naloží tak, že omezí práva svěřenského nástupce, aniž s tím souhlasil, nemá toto jednání vůči svěřenskému nástupci právní účinky
   • pokud však věc ani svěřenské nástupnictví není zapsáno ve veřejném seznamu a dědic s věcí naloží tak, že omezí práva svěřenského nástupce, aniž s tím souhlasil, má svěřenský nástupce právo se neúčinnosti takovéhoto jednání dovolávat u soudu (dle ustanovení o relativní neúčinnosti)
   • úkolem dědice = uchovávat tento zděděný majetek pro svěřeneckého nástupce
 3. svěřenský nástupce = vybraný dědic po dědicovi = následný dědic = „poddědic“
  • i pro něho platí ustanovení o dědicích, např. o dědické způsobilosti, o povinnosti k úhradě dluhů apod.
  • práva svěřeneckého nástupce vůči dědicovi:
   • sestavení písemného inventáře všeho, co dědictvím nabyl
    • na žádost svěřeneckého nástupce musí být podpis dědice na inventáři úředně ověřen
    • právo požadovat, aby měl inventář formu veřejné listiny
    • náklady na sestavení inventáře → k tíži dědictví
  • zůstavitel může nařídit jednoho svěřenského nástupce jednomu či několika předním dědicům, může však nařídit i to, že svěřenských nástupců bude více
   • je-li svěřenských nástupců více, pak mohou nastoupit po předním dědici buď vedle sebe (neprojeví-li zůstavitel jinou vůli, s právem vzájemné substituce), anebo po sobě (sukcesivně)
    • při sukcesivním svěřenském nástupnictví je zůstaviteli na vůli povolat libovolnou řadu následných dědiců, jsou-li povolaní jeho současníky. Naproti tomu povolává-li zůstavitel přednímu dědici za následné dědice ty, kteří v době zůstavitelovy smrti jako osoby ještě neexistují (např. člověk tu ještě není ani jako nasciturus), je dosah svěřenského nástupnictví omezen

Vznik

 • svěřenské nástupnictví lze nařídit výslovně, anebo mlčky
  1. povolá-li zůstavitel svému dědici dědice
  2. zakáže-li zůstavitel dědici, aby o zanechaném jmění pořizoval
  3. povolá-li zůstavitel za dědice někoho, kdo v době smrti zůstavitele ještě není
  4. povolá-li zůstavitel dědice s podmínkou nebo na určitou dobu

Zánik

 1. uplynutím 100 let
  • výjimka: pokud má svěřenský nástupce nabýt dědictví až smrtí dědice žijícího v době smrti zůstavitele. Sveřenské nástupnictví zanikne ve chvíli, kdy první ze svěřenských nástupců nabude dědictví po tomto dědici
 2. není-li žádný ze svěřenských nástupců
 3. nenastane-li případ, pro který bylo svěřenské nástupnictví zřízeno
 4. byl-li svěřenský nástupce povolán nezletilému dítěti, které následně nabude pořizovací způsobilost, zaniká svěřenecké nástupnictví v rozsahu povinného podílu
 5. byl-li svěřenecký nástupce povolán osobě, která nemá pořizovací způsobilost pro omezení svéprávnosti a následně tato osoba pořizovací způsobilost nabude (ledaže by zůstavitel projevil jinou vůli)

Prameny

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code