Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B22 Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení)

 • §1491-1581

Pojem

 • odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz definice §1491(1)
 • právo povolat dědice je osobním právem zůstavitele §1496
  • zůstavitel nemůže povolání dědice svěřit jinému, ani pořídit společně s jinou osobou
  • zůstavitel musí svou vůli projevit tak určitě, že nestačí, aby jen přisvědčil návrhu, který mu byl učiněn
 • výklad – při případných nejasnostech se má co nejvíce vyhovět vůli zůstavitele
 • neplatnost – pokud není zřejmé, kdy byla pořízena a:
  • zůstavitel pořídil více závětí, které si odporují, nebo
  • právní účinky závěti závisí na určení doby jejího pořízení

Pořizovací způsobilost

 • = schopnost pořídit závěť
 • vázána na svéprávnost §30 (plná svéprávnost se nabývá zletilostí (18 let), popř. přiznáním svéprávnosti (emancipací), nebo uzavřením manželství)
  • kdo dovršil 15 let a dosud nenabyl plné svéprávnosti, může pořizovat bez souhlasu zákonného zástupce formou veřejné listiny §1526
  • kdo byl ve svéprávnosti omezen :
   • tak, že není způsobilý pořizovat, může přesto platně pořídit v jakékoli formě, pokud se uzdravil tak, že je schopen projevit vlastní vůli §1527
   • může v rámci omezení pořizovat jen formou veřejné listiny §1528 (1)
   • pro závislost na alkoholu, drogách nebo hracích automatech, může v rozsahu omezení pořizovat v jakékoli formě, nejvýše však o ½ pozůstalosti, zbytek připadne zákonným dědicům, mělo-li by připadnout celé státu může pořídit o celém majetku §1528 (2)

Účinky omylu

 • ustanovení závěti je neplatné tehdy, je-li stiženo podstatným omylem zůstavitele, týká-li se:
  • osoby, které zůstavitel odkazuje
  • podílu v závěti určeném
  • věci, které se zůstavují
  • vlastností tak podstatných, je-li zřejmé, že by tak zůstavitel neučinil, kdyby se v nich nemýlil
 • Nesprávné popsání skutečnosti nebo osoby založené jen na mylné pohnutce zůstavitele nezakládá neplatnost závěti

Náhradnictví (substituce)

 • možnost povolání náhradníků pro případ, že dědictví nenabude osoba, kt. zůstavitel povolal za dědice (nemůže/nechce přijmout)
 • obecná (vulgární) substituce §§1507-1511 – zůstavitel určuje dědici náhradníka, který bude dědit namísto dědice, i náhradníkům lze povolat náhradníky
 • náhradnictví zanikne, nabude-li povolaný dědic dědictví
 • náhradnictví, kt. zůstavitel zřídil svému dítěti v době, kdy nemělo potomky, zanikne, zanechá-li toto dítě potomky způsobilé dědit
 • fideikomisární substituce (svěřenské nástupnictví) §§1512-1524 – zůstavitel nařídí, že dědictví má po smrti dědice (tzv, přední dědic)/v jiných případech přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice. Přední dédic se stává vlastníkem ale s omezenou možností smajetkem disponovat (zcizit může jen v případě úhrady zůstavitelových dluhů)
 • povolá-li zůstavitel svému dědici dědice
 • zakáže-li dědici, aby o zanechaném jmění pořizoval
 • povolá-li za dědice někoho, kdo v době smrti zůstavitele ještě není
 • povolá-li dědice s podmínkou nebo na určitou dobu
  • zanikne nejpozději uplynutím 100 let od smrti zůstavitele, a to i když nařídil delší dobu (výjimka!)
  • Tento institut je určen v případě, kdy by hrozilo, že například přední dědic nebude způsobilý o majetku pořizovat a majetek by tak po jeho smrti připadl státu jako odůmrť.
 • zaniká také:
  • není-li již žádný ze svěřenských nástupců
  • nenastane-li případ, pro který bylo zřízeno
  • zanechá-li zůstavitelovo dítě, kterému zůstavitel zřídil nástupnictví v době, kdy nemělo potomky, potomky způsobilé dědit
 • přední dědic se stává vlastníkem zděděného majetku, ale jeho vlastnické právo je omezeno
 • majetek může držet, užívat, brát z něho užitky a plody
 • z majetku nesmí nic zcizit (s výjimkou úhrady zůstavitelových dluhů)
 • účelem je uchování majetku pro svěřenského nástupce

Formy

 • závěť pořízená soukromou listinou
  • napsaná vlastní rukou zůstavitele
  • holografní – vlastní rukou beze svědků, podepsaná §1533
  • napsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele
   • alografní obecná – podepsána vl. rukou + prohlášení před dvěma současně přítomnými svědky, že listina obsahuje jeho poslední vůli
   • alografní zvláštní – osoby se s tělesným a smyslovým postižením a osoby neumějící čist nebo psát §§1535 a 1536
 • závěť pořízená veřejnou listinou §1537
 • závěť s úlevami (privilegovaná) §§1542 - 1549– nevyžaduje písemnou formu
  • časově omezená platnost – pokud je zůstavitel naživu, pozbývá závěť účinnosti v dobách určených NOZ (doby neběží, dokud zůstavitel nemůže pořídit závět ve formě veřejné listiny)
  • menší nároky na svědky - od 15 let, může to být osoba s omezenou svéprávností (pokud je schopna věrohodně popsat) §1548

Druhy

 • závěť pořízená ústně před třemi současně přítomnými svědky
  • kdo je pro nenadálou událost v patrném a bezprostředním ohrožení života/se nachází v místě, kde je běžný společenský styk ochromen následkem mimořádné události a nelze po něm rozumně požadovat, aby pořídil v jiné formě
  • pozbývá platnosti uplynutím dvou týdnů
 • závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá, za přítomnosti 2 svědků
  • důvodná obava, že by zůstavitel zemřel dříve, než by mohl pořídit ve formě veřejné listiny
  • omezená platnost 3 měsíce
 • závěť zaznamenaná na palubě námořního plavidla plujícího pod st. vlajkou ČR nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku ČR velitelem námořního plavidla nebo letadla (jeho zástupcem) za přítomnosti 2 svědků
  • omezená platnost 3 měsíce
 • závěť vojáka nebo jiné osoby náležející k ozbroj. silám při účasti v ozbroj. konfliktu a vojenských operacích zaznamenaná velitelem vojenské jednotky ČR nebo jiným vojákem (v hodnosti důstojníka nebo vyšší) za přítomnosti 2 svědků
  • omezená platnost 3 měsíce

Svědkové závěti

 • pouze osoba nemající zájem na obsahu závěti
 • není smyslově postižená
 • zná jazyk ve kterém je závěť pořizována
 • svědkem nesmí být
  • dědic
  • odkazovník
  • osoba dědici nebo odkazovníku blízká
  • zaměstnanec odkazovníka nebo dědice
 • tyto osoby nesmí být v závěti figurovat ani jako pisatelé, vykonavatelé závěti, tlumočníci, čitatelé nebo úřední osoby

Vykonavatel závěti

 • dbá o řádné splnění zůstabitelovi vůle s péčí řádného hospodáře
 • může být zůstavitelem povolán v závěti a případně určeno zda a jak bude odměňován
 • nemusí příjmout a může kdykoliv odstoupit
 • není-li jmenován správce pozůstalosti, tak má povinost idbát i o spŕavu pozůstalosti dokud soud nerozhodne jinak

Správce pozůstalosti

 • dbá o řádnou správu pozůstalosti
 • jmenován k celé pozůstalosti nebo její části
 • chrání zájmy nejen věřitelů, ale i jiných osob (věřitelé nebo odkazovníci)
 • Mlčenlivost všech osob, které působily při právním jednání směřujícím k uzavření

Vedlejší doložky – podmínka, doložení času a příkaz

 • pokud dědic podmínku nebo příkaz nesplní, ztrácí právo na dědictví
 • z nepřihlíží se k vedlejším doložkám, které:
  • směřují pouze k zřejmému obtěžování dědice/odkazovníka
  • zjevně odporují veřejnému pořádku
  • jsou nesrozumitelné
  • ukládají dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství/aby v manželství setrval/manželství zrušil
 • podmínka §1561 a nás.
  • obecně podmínky §§ 548 – 549 speciálně pro mortis causa §§ 1561 – 1563
  • k nemožné rozvazovací podmínce se nepřihlíží
  • připojí-li zůstavitel nemožnou odkládací podmínku dědic nebo odkazovník povolán nebude
 • doložení času §1564 a nás.
  • Je jisté, že tento čas někdy nastane
  • Dědic nebo odkazovník nabývá právo na časově omezenou dobu (dies ad quem) tj. ke dni do kterému se pŕavo počítá, je-li jisté, že den nenastane jedná se o nemožnou rozvazovací podmínku
  • není-li určeno komu po spnění rozvazovací podmínky dědictví nebo odkaz připadne, tak napadne odkaz nebo dědictví dle zákonné posloupnosti
  • dědic nebo odkazovník získa právo později než v době smrti zůstavitele (dies a quo) tj ode dne od kterého se právo počítá, je-li jisté, že tento den nenastane jedná se o nemožnou odkládací podmínku
 • příkaz §1569 a nás.
  • Zůstavitel posledním pořízením dědici nebo odkazníkovi něco nařídí (pokud je nařízeno vydat část majetku, tak to není příkaz ale jedná se o odkaz!)
  • z hlediska nespolnění se posuzuje stejně jako podmínka, tedy dědic dědictví pozbude, ale je možné aby zůstavitel upravil svou vůli jinak (třeba tak, že musí poskytnou odkaz 3. osobě v jejíž prospěch měl plnit)
  • právo domáhat se splnění příkazu má i osoba v jejíž prospěch se má plnit §1571 (dále má toto právo vykonavatel a nebo jiná osoba závětí pověřená)

Kodicil (dovětek)

 • dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz
  • co je stanoveno o závěti, platí obdobně i o dovětku
  • testamentární vs. intestátní – může být pořízen vedle závěti, anebo samostatně, bez pořízení závěti
 • rozdíl mezi dovětkem a závětí – dovětkem nejsou samostatně povoláváni dědicové – dovětek není samostatný dědický titul

Nepominutelný dědic a jeho ochrana

 • dědic, kterému z pozůstalosti náleží povinný díl
 • děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci
 • z pozůstalosti mu náleží povinný díl, který nelze pořízením pro případ smrti zkrátit, pokud se jej nepominutelný dědic nezřekl či pokud nedošlo k vydědění
  • povinný díl musí zůstat zcela nezatížen
 • v NOZ dochází k posílení pořizovací svobody zůstavitele, jelikož se snižuje rozsah práva nepominutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl:
  • nezletilému alespoň 3/4 jeho zákonného dědického podílu (dříve celý)
  • zletilému alespoň 1/4 jeho zákonného dědického podílu (dříve 1/2)
 • právo na povinný díl nemá:
  • kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu
  • kdo je nezpůsobilý dědit
  • kdo byl vyděděn
 • ochrana nepominutelného dědice:
  • neplatně vyděděný nepominutelný dědic má právo na povinný díl
  • byl-li zkrácen na čisté hodnotě povinného dílu, má právo na jeho doplnění
  • právo na povinný díl má i nepominutelný dědic, o němž bylo zůstaviteli známo, že je naživu, a přesto jej v závěti opominul
 • dopustil-li se však něčeho, co naplňuje zákonný důvod vydědění, hledí se na opominutí jako na vydědění učiněné mlčky a po právu
  • dokáže-li nepominutelný dědic, že jeho opominutí pochází jen z toho, že o něm zůstavitel při pořízení nevěděl, má takový dědic právo na povinný díl
  • dědici i odkazovníci přispějí poměrně k vyrovnání práva zkráceného/opominutého ND
 • zápočet na povinný díl (kolace):
  • pokud se nepominutelný dědic dožaduje vyplacení povinného dílu, započtou se na jeho povinný díl následující plnění (vyjma obvyklých darování):
   • vše, co z pozůstalosti skutečně nabyl jinak než děděním, tj. odkazem/jiným zůstavitelovým opatřením
   • bezplatná plnění, která obdržel od zůstavitele v posledních 3 letech před jeho smrtí
   • zůstavitel může přikázat i započtení za delší dobu
   • potomku se započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek
   • k obvyklým darováním se nepřihlíží
   • to, co obdržel od zůstavitele „do života“:
    • na založení vlastní samostatné domácnosti nebo manželského či obdobného soužití
    • v souvislosti s nástupem povolání či se započetím podnikání
    • co zůstavitel použil na úhradu dluhů zletilého potomka
   • x započtení na dědický podíl
    • možnost zůstavitele přikázat, aby došlo k započtení na dědický podíl i v případě jiných dědiců než nepominutelných

Zrušení závěti

 • pořízením nové závěti §1576
 • odvoláním §1577 a nás.
  • Zničením (odvolání mlčky) §1578
  • vydáním závěti pořízené formou veřejné listiny do rukou zůstavitele se stává závěť neplatnou §1579

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code