Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


19. Sázka, hra, los

 • Závazky sázky, hry a losu jsou upraveny v Části čtvrté (Relativní majetková práva), Hlavě II (Závazky z právních jednání), Díle 15 (Závazky z odvážných smluv), Oddíle 3 (Sázka, hra, los), § 2873 - 2883
 • sázka, hra a los patří mezi tzv. odvážné smlouvy, jejichž podstatou je, že prospěch či neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran závisí na nejisté události (§ 2756), na tyto smlouvy se pak nepoužijí ustanovení o změně okolností a neúměrném zkrácení (§ 2757)

Sázka

 • Sázkou se alespoń jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé strany o této události správným. (§ 2873 odst. 1)
  • sázka tedy může být jednostranná i dvoustranná, její podstata spočívá v tom, že existence či rozsah závazku jedné ze stran závisí na náhodě či předem neznámé události, a účelem sázky je, aby plnění manifestovalo správnost názoru vítězné strany
 • pokud by strana, jejíž tvrzení se ukáže být správné, znala výsledek předem a zatajila by tuto skutečnost druhé straně, bude sázka neplatná (§ 2873 odst. 2)
 • sázka je naturální obligací, pokud tedy poražená strana neplní dobrovolně, nemůže vítězná strana svou výhru vymáhat (§ 2874)
  • toto však neplatí pro pohledávky ze sázky (resp. hry a loterie) provozované státem nebo podléhající úřednímu povolení, takové pohledávky jsou vymahatelné (§ 2883)
  • vymahatelné navíc nejsou ani pohledávky ze zápujčky či úvěru, které poskytla osoba k sázce vědomě - pokud však jde o osobu s nedostatečnými duševními či rozumovými schopnostmi, tyto pohledávky vymahatelné jsou (§ 2877)
  • všechny tyto nevymahatelné pohledávky nemohou být platně zajištěny a pokud by byl dluh takové pohledávce odpovídající uznán, nepřihlíží se k tomu (§ 2878)
 • pokud je ovšem výhra dobrovolně dána, nemůže ji už prohrávající strana vymáhat zpět - pokud však je prohrávající stranou osoba s nedostatečnými duševními či rozumovými schopnostmi, je možné i již danou výhru vymáhat zpět (§ 2875)
 • pokud je dána výhra, která je vzhledem k okolnostem či postavení a možnostem stran zjevně přemrštěná, může ji soud na návrh prohrávající strany přiměřeně snížit (§ 2876)
 • ustanovení o sázce se nepoužijí:
  • …byla-li v souvislosti s podnikáním stran ujednána smlouva o dodávce movité věci tak, že věc nemá být dodána, ale má být zaplacen jen rodzíl mezi smluvenou cenou a tržní cenou v době dodání. To platí i tehdy, nebylo-li dodání věci smlouvou přímo vyloučeno, ale z poměrů, které musí být stranám známy, je zřejmé, že se stranám jedná jen o získání takového rozdílu. (§ 2879)
  • …byla-li smlouva uzavřena na komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému anebo jedná-li se o smlouvu mezi podnikateli a jejím předmětem je investiční nástroj podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. (§ 2880)

Hra

 • podobně jako u závazku sázky se u závazku hry strana (či strany) zavazují k určitému plnění té straně, které ve hře zvítězí, narozdíl od sázky ale hra předpokládá určitou činnost strany (stran) - není zde vyloučen určitý prvek náhody či nepředvídatelnosti (např. karetní hry)
 • o hře platí ustanovení o sázce obdobně, pokud však jde o hru, která vyžaduje pouze zručnost nebo tělesná cvičení obou stran, použije se pouze § 2875 (o nevymahatelnosti jednou dané výhry) - u takových her je tedy zejména možné vydání výhry vymáhat (§ 2881)

Los

 • los je dokladem o účasti v loterii (a většinou i dokladem o zaplacení vkladu), je to v zásadě papír, ve kterém jedna strana slibuje, že číslo (znak či různá uspořádání znaků), kterým je los označen, může být při losování taženo, a zároveň slibuje vydat plnění, je-li tento los tažen - vyplacení výhry je pak podmíněno předložením losu
 • o losu platí obdobně ustanovení o sázce, ovšem tato ustanovení se nepoužijí, má-li být losem rozhodnut spor, rozdělena společná věc či rozhodnuto hlasování (§ 2882)

Zdroje

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník + důvodová zpráva
Občanské právo hmotné: Relativní majetková práva - Raban a kol. (2013)

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code