Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


18. Pojištění

Právní úprava obsažená v o.z. §§ 2758-2872, byla přejata ze zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Důvodová zpráva uvádí, že došlo jen k menším stylistickým a systematickým změnám.

Spadá pod závazky z odvážných smluv = nepoužijí se ustanovení o změně okolností a neúměrném zkrácení.

Účelem pojištění je zabezpečení FO nebo PO pro případ nahodilých událostí krytých pojištěním (pojistná událost) tím, že je jim poskytováno právo na výplatu peněžních prostředků k úhradě potřeb, které v důsledku takových událostí vznikají.

Účastníky pojištění jsou: pojistník, pojištěný a pojistitel
Pojištěný: Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost či jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje
Pojistník: Osoba, která sjednává pojistné
Oprávněná osoba: jedná se o osobu, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (obmyšlený u pojištění osob)
Každá z těchto osob může být samostatně, nebo mohou splývat (např. Pojištěný bude zároveň pojistník a k tomu oprávněná osoba.

Nahodilá událost

 • Událost, která může nastat, avšak v době sjednání pojištění se neví, že se tak stane, či zda se tak vůbec stane (např. povodeň, havárie motorového vozidla, požár, úraz fyzické osoby)
 • Jde-li o událost týkající se lidského života nebo jeho délky, je nahodilou i taková událost, o níž účastníci vědí, že nastat musí, avšak v době sjednávání pojištění nemohou určit, kdy se tak stane, popř. zda se tak stane v době, na kterou bylo pojištění sjednáno (např. smrt fyzické osoby)
 • Účastníci mohou uzavřít pojištění i zpětně, ovšem pojistník nesmí vědět, že pojistná událost již nastala. Stejně tak pojistitel nesmí vědět, že pojistná událost nastat nemůže

Typy pojištění

1) Podle právního důvodu vzniku:

 • Smluvní pojištění- vznik na základě smlouvy, úprava obsažená v o.z.
 • Zákonné pojištění- vznik ex lege, např. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

2) Podle objektu pojištění:

 • Pojištění osob
 • Pojištění majetku

3) Škodové/Obnosové

 • Škodové: účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. Hradí se tak zásadně pouze úbytek ve sféře poškozeného. Základní zásadou škodového pojištění je, že v důsledku pojistného plnění nesmí dojít k obohacení poškozeného
  • Soupojištění - 1 pojistník a více pojistitelů zastoupenými vedoucí pojistitelem (1 pojistné)
  • Souběžné pojištění - 1 pojistník a více pojistitelů, souhrn pojistných částek nepřesahuje hodnotu majetku
  • Vícenásobné pojištění - 1 pojistník a více pojistitelů, souhrn pojistných částek přesahuje hodnotu majetku
 • Obnosové: účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody
 • Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, ledaže se jedná o krátkodobé pojištění (pojistná doba kratší jeden rok). Pokud pojistník přijme nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje se písemná forma za zachovalou.
 • Další právní jednání, které se týkají pojištění, musí mít písemnou formu, nedohodnou-li se strany jinak.
 • Pojistný zájem: Oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Pokud zanikne pojistný zájem, zanikne i pojištění. V případě, že je pojištěn neexistující pojistný zájem, je smlouva neplatná (pokud má pojistitel dobrou víru, náleží mu odměna).
 • O.z. stanoví několik nevyvratitelných a vyvratitelných domněnek:
  • Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě, zdraví a majetku
  • Pojistník má pojistný zájem na životě a zdraví jiné osoby osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě, dále má pojistný zájem na majetku jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez jeho existence hrozila přímá majetková ztráta
  • Pokud dá pojištěný souhlas, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán
 • Je možné pojistit cizí pojistné nebezpečí a to jak v prospěch vlastní, tak ve prospěch třetí osoby. K možnosti uplatnit právo na pojistné plnění pojištění cizího pojistného nebezpečí je zapotřebí souhlas pojištěné třetí osoby, ledaže se jedná o potomka.
 • Jako potvrzení o uzavření smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi pojistku.

Pojištění osob

 • Pro případ smrti
 • Dožití se určitého věku nebo dne uvedeného ve smlouvě
 • Pro případ nemoci
 • Úrazu
 • Jiné skutečnosti související se zdravím, nebo změnou osobního postavení pojištěné osoby

Druhy pojištění osob

Životní pojištění (§ 2833- § 2843)

 • Pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou, jako konec pojištění, nebo jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka
 • Jen jako pojištění obnosové
 • Pokud spáchá pojištěný sebevraždu, není pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění, pokud pojištění trvalo méně než 2 roky

Úrazové pojištění (§ 2844- § 2846)

 • Pokud dojde k úrazu pojištěného, poskytne pojistitel pojistné plnění ujednané ve smlouvě
 • Možnost odmítnout poskytnutí pojistného plnění, pokud došlo k úrazu v souvislosti s trestným činem
 • Možnost snížit - úraz se stal následkem požití alkoholu nebo návykové látky

Pojištění pro případ nemoci (§ 2847- § 2848)

 • pojistitel hradí za pojištěného oprávněné osobě v ujednaném rozsahu náklady na zdravotní péči vzniklé v důsledku nemoci nebo následku úrazu souvisících se zdravotním stavem pojištěného

Pojištění majetku

 • Není-li stanovena pojistná hodnota, je jí obvyklá cena majetku, který je pojištěný
 • Při pojištění hromadné věci, se pojištění vztahuje na všechny věci, které k ní náleží
 • Při zničení nebo poškození majetku, se osoba, která má právo na pojistné plnění zdrží odstraňování zbytků nebo oprav, dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas
 • Přepojištění - pojistná částka převyšuje hodnotu majetku - snížení pojistné částky
 • Podpojištění - pojistná částka je nižší než pojistná hodnota majetku - snížení pojistného plnění

Druhy pojištění majetku:

Pojištění právní ochrany (§ 2856 - § 2860)

 • Pojistitel se zavazuje v ujednaném rozsahu hradit náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené
 • Nepřihlíží se k ujednáním, která omezují svobodu pojištěného ve výběru zástupce
 • Pokud o to pojistník požádá, musí s ním pojistitel uzavřít rozhodčí smlouvu pro spory z pojištění

Pojištění odpovědnosti (§ 2861 - § 2867)

 • Pojistitel hradí za pojištěného poškozenému škodu popřípadě i újmu
 • Nebyl-li ujednán limit, hradí se v plné výši
 • Pojistitel má právo škodnou událost za pojištěného projednávat, jakmile mu byla oznámena

Pojištění úvěru nebo záruky (§ 2868 - § 2870)

 • Na ochranu před majetkovými důsledky, které mohou vzniknout pojištěnému nesplácením peněžních prostředků dlužníkem

Pojištění finančních ztrát (§ 2871)

 • Je možné pojistit náklady, které vznikly v důsledku škodné události, nebo ušlý zisk, anebo jiné finanční ztráty určené ve smlouvě

Zdroje

 • Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Právnický slovník, 3.vydání, 2009, Beck
 • Důvodová zpráva k 89/2013
 • Tomáš Hulva: Právní úprava pojistné smlouvy dle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (zvláštní ustanovení) – 1. část, [Právní rozhledy 16/2005, s. 582]
 • Zkontrolováno a schváleno JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code