Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B. 16 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

 • ≈ smlouvy odvážné
  • = smlouvy, které jsou sjednávány na doživotí a za úplatu
  • ⇒ aleatorní charakter = oprávněný z práva na důchod doufá, že důchod bude brát co nejdéle, zatímco povinný doufá, že bude plnit co nejméně → viz. např. sázka, hra

1. Důchod

 • úprava: § 2701 an. NOZ
 • smlouvou o důchodu se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky (=důchod) (neplést s důchody vyplácenými na základě předpisů soc. zabezpečení –starobní, vdovský apod.!)
 • k této povinnosti se plátce může zavázat jak vůči příjemci, tak vůči osobě třetí. V tomto druhém případě se na smlouvu o důchodu zároveň použijí i ustanovení o smlouvě ve prospěch třetí osoby
 • důchod lze ujednat jako rentu nebo jako alimentaci.
  • renta je stanovena dávkami o pevné nominální hodnotě
  • alimentační dávky se mění podle kupní síly peněz
 • smlouvu o důchodu lze uzavřít i v podobě tak řečené tontiny (tzv. Tontiho smlouvy), jejíž podstatou je závazek vyplácet důchod několika příjemcům s tím, že odpadne-li některý z nich jeho důchod přiroste ostatním
 • kontext:
  • ABGB, Švýcarsko, Německo: jedná se o smlouvy odvážné → smlouvu lze uzavřít jen na dobu doživotní, tedy v sobě závazek nese odvážný prvek, neboť celkový objem plnění závisí na nejisté události

NOZ

 • dispozitivnost
  1. → smlouvu lze sjednat jak na dobu doživotní, tak na dobu určitou → nejedná se o čistou formu smlouvy odvážné
   • není-li výslovně ujednáno trvání závazku na dobu určitou → jedná se o závazek v době trvání po dobu příjemcova života
  2. → není-li ujednána jiná doba splatnosti → dávky jsou splatné měsíčně předem
  3. smlouvu o důchodu lze uzavřít jako úplatnou i jako bezúplatnou
   • úplatná renta → forma sociálního zajištění
    • jednorázová = oprávněný si „kupuje“ jednorázovou platbu
    • pravidelná = oprávnění si „kupuje“ pravidelnou platbu (např. po dobu odchodu do důchodu)a
    • → plátce se zavazuje platit na neurčitou/určitou dobu anuitu (=penzi)
   • = 2 fáze
    1. fáze hromadění (akumulaci plateb)
    2. fáze distribuční (výplata penze)
 • kogentnost:
  • právo na dávky nelze postoupit jinému, lze postoupit pouze pohledávku splatné dávky
 • rentu nelze postihnou exekučně či v insolvenčním řízení, pokud:
  • si to plátce vyhradil
  • důchod byl zřízen bezúplatně
  • vůči 3. Osobám je výhrada účinná jen do výše, kterou příjemce vzhledem ke svým poměrům nutně potřebuje pro své zaopatření
 • nucené zajištění důchodu - § 2706 (2) NOZ

Subjekty

 1. plátce
 2. příjemce

Předmět

 • = peněžní renta = pravidelná peněžní platba

Náležitosti

 1. doba trvání
  • na dobu určitou nebo na dobu trvání života
 2. výše jednotlivých plateb
 3. doba splatnosti důchodu
  • není-li ujednáno jinak, dávky jsou splatné měsíčně předem

Forma

 • písemná forma je obligatorní pouze v případech, kdy se plátce zavazuje k placení důchodu na dobu života příjemce nebo na dobu delší 5 let

Skončení

 1. nejpozději smrtí
 2. odstoupením
  • výjimka: u důchodu poskytnutého za úplatu zákon vylučuje zákon možnost odstoupení od smlouvy a požadování vrácení původní úplaty, pokud nejsou placeny dávky

2. Výměnek

 • úprava: § 2707 an. NOZ
 • smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro 3. Osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel se zavazuje zaopatření poskytnout
 • smlouvou o výměnku si může vlastník nemovitosti, nejčastěji půjde o staršího člověka, vymínit, že chce v nemovitosti převedené na jinou osobu (nejčastěji půjde o potomka), nadále bydlet
 • historický kontext:
  • institut spjatý s agrárním uspořádáním venkovské společnosti přelomu 18./19. stol.
  • morální základ má v povinnosti nového hospodáře postarat se o zaopatření hospodáře bývalého
  • ekonomický základ: ulehčení nahrazení starého vedení rodinné zemědělské usedlosti mladším → předání se slibem, že se o starou generaci mladá doživotně postará
  • pojem výměnek: historické označení pro přístavek nebo samostatnou budou v areálu statku, kam se výměnkář uchýlil, když hlavní obytnou budovu přepustil nástupci

Subjekty

 1. výměnkář = osoba oprávněná z výměnku
  • buď jen převodce nemovité věci, který si výměnek vymínil pro sebe
  • nebo i jiná osoba, v jejíž prospěch si převodce výměnek vymínil (např. manžel/manželka)
 2. osoba povinná/zavázaná = nabyvatel převáděné nemovitosti, který se zřízením výměnku souhlasil
  • povinnosti nabyvatele:
   1. strpět výměnkářovo užívání nemovitosti
   2. plnit důchod výměnkáře bylo-li sjednáno → druhy výměnku
    • naturální plnění – např. poskytovat oběd, topivo
    • peněžité plnění
    • změní-li se poměry a na nabyvateli nelze spravedlivě požadovat, aby i nadále činil sjednané naturální plnění a strany se na změně nedohodnou, může soud naturální výměnek nahradit peněžitým důchodem
   3. povinnost přispívat pomocnými úkony výměnkáři v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi (i když to není ujednáno!)
   4. při zkáze stavby, v níž bylo výměnkáři vyhrazeno obydlí, opatří nabyvatel výměnkáři na vlastní náklad vhodné náhradní bydlení

Obsah

 • není-li stanoveno jinak, řídí se obsah práv výměnkáře místními zvyklostmi.

Obecně

 • výměnek nelze postoupit jiné osobě → plnění se vztahuje k osobě výměnkáře → výměnek tedy končí smrtí výměnkáře
 • výměnek nepřechází na výměnkářovy dědice
 • výměnek se na nového majitele nemovitosti přenáší jen, je-li výměnek zapsán do veřejného seznamu
  • tj. pokud nabyvatel za života výměnkáře nemovitost převede a výměnek je zapsán ve veřejném seznamu, má i nový vlastník povinnost vůči výměnkáři
 • výměnek vyhrazený manželům se nezkracuje smrtí jednoho z nich (ale pokračuje)
 • výměnek může být zřízen jako věcné nebo jako reálné břemeno:
  1. výměnek jako reálné břemeno → vzniká zápisem do veřejného seznamu (např. služebnost práva užívacího)
  2. výměnek jako reálné břemeno → vzniká zápisem do veřejného seznamu
   • nabyvatel musí učinit vše, co je zapotřebí, aby mohl být výměnek zapsán do veřejného seznamu
   • nezřekne-li se výměnkář zápisu, lze do veřejného seznamu vlastnické právo nabyvatele zapsat jen současně se zápisem výměnku
   • vlastník nemovité věci (tj. budoucí výměnkář) může nechat zapsat budoucí výměnek do veřejného seznamu ještě před převedením nemovité věci

Skončení

 1. smrtí výměnkáře (popř. všech výměnkářů)
 2. byla-li uzavřena smlouva o převodu nemovitosti v souvislosti se zřízením výměnku, nelze do smlouvy o převodu odstoupit pro neplnění povinnosti osobou zavázanou z výměnku

Prameny

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code