Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


ÚČET (§ 2662 - § 2679)

 • SOZ rozlišoval mezi běžným účtem a vkladovým účtem. NOZ tuto klasifikaci opouští (z důvodu, že rozdíly postupem času vymizely a vkladový účet se stal jen modifikací běžného účtu) a zavádí rozlišení účtů na platební účet, jiný než platební účet a vkladní knížku
 • Další změna: Smluvní stranu, která vede účet, již zákon neomezuje na banku (DZ: postavení smluvních stran nelze vázat na jejich regulaci veřejným právem)
 • V praxi je však touto smluvní stranou banka, proto bývají tyto smlouvy označovány jako bankovní smlouvy
 • Smyslem úpravy je doplňovat zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku a zároveň zajistit alespoň obecnou úpravu v případě, že je aplikace tohoto zákona vzhledem k jeho působnosti vyloučena a smluvní strany si neujednají práva a povinnosti smluvně

Obecná ustanovení

 • Smlouvou o účtu se ten, kdo vede účet zavazuje zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet, výběr hotovosti nebo provádět převod peněžních prostředků na účet (§ 2662)
 • Je-li účet zřízen pro více osob, má každá z nich postavení majitele a nakládají s účtem společně. Má se za to, že jejich podíly na peněžních prostředcích jsou stejné (§ 2663)
 • Rozlišovat nakládání s účtem a nákládání s peněžními prostředky – k nakládání s prostředky může majitel zmocnit jinou osobu. Toto zmocnění nezaniká smrtí majitele. (§ 2664)
 • Ujednají-li si strany, že ten, kdo vede účet, umožní výběr hotovosti nebo převede prostředky z účtu, ač pro to není na účtu dostatek prostředků, použijí se přiměřeně ustanovení o úvěru (§ 2665)
 • Zemře-li majitel účtu, zastaví ten, kdo vede účet, jen takové výplaty a převody, o nichž majitel určil, že se v nich po jeho smrti nemá pokračovat –> účet smrtí majitele nezaniká! (§ 2666)
 • Úrok je splatný na konci kalendářního měsíce

Platební účet

 • NOZ pouze odkazuje na Z. o platebním styku - upravuje platební účty a vztahuje se i na jiné než platební účty, pokud jde o platební transakce

Jiný než platební účet

 • Použije se na účty, které nejsou v působnosti Z. o platebním styku a zároveň i na platební účty, pokud jde o vložení a výběr hotovosti a převod prostředků na účtu (jestliže se nejedná o platební transakci podle jiného zákona)
 • Např. účty stavebního spoření, účty, které mezi sebou vedou poskytovatelé platebních služeb
 • Ten, kdo vede účet, je povinen bez zbytečného odkladu po skončení kalendářního měsíce informovat majitele účtu o vkladech, výběrech či převodech peněžních prostředků a po skončení kalendářního roku sdělí zůstatek na účtu (§ 2673)
 • Majitel účtu může závazek vypovědět bez výpovědní doby, i když je smlouva uzavřena na dobu určitou (§ 2674) X ten, kdo vede účet, může vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla majiteli účtu (bez výpovědní doby jen, porušil-li majitel svou ujednanou povinnost podstatným způsobem) (§ 2675)

Vkladní knížka

 • Stejná povaha jako účet, ale liší se způsobem nakládání (umožněn pouze vklad a výběr peněžních prostředků, nikoliv převod) a způsobem vedení záznamů, které provadí výstavce ve prospěch majitele
 • Může být vystavena pouze na jméno majitele
 • Vyvratitelná domněnka, že výše peněžních prostředků odpovídá záznamům ve vkladní knížce (§ 2676)
 • S peněžními prostředky lze nakládat jen po předložení vkladní knížky a při ztrátě nebo zničení musí majitel požádat o novou a dnem jejího vystavení pozbývá původní knížka platnosti (§ 2678)
 • Závazek se mimojiné ruší, pokud majitel s vkladní knížkou ani peněžními prostředky nenakládá po dobu 20 let (§ 2678)

JEDNORÁZOVÝ VKLAD (§ 2680 - 2681)

 • Od účtu se odlišuje tím, že se nemění výše peněžních prostředků
 • Vkladatel se zavazuje příjemci vkladu poskytnout pevný jednorázový vklad v určité výši a příjemce se zavazuje tento vklad po zániku závazku vrátit a poskytnout úrok (§ 2680)
 • Zvláštním případem je vkladní list

AKREDITIV (§ 2682 - 2693)

 • Zvláštní platební nástroj, nástroj úvěrování
 • Příkazce se obrátí na výstavce, aby na jeho účet ve prospěch třetí osoby (oprávněného) otevřel akreditiv a příkazce se zavazuje výstavci poskytnout odměnu. (§ 2682)
 • Výstavce oprávněnému oznámí v písemné formě, že v jeho prospěch otevírá akreditiv (§ 2683)
 • Předmětem plnění, které má být poskytnuto oprávněnému, nemusí být jen peněžité prostředky, ale i např. směnka
 • Důvodem vystavení bývá zpravidla skutečnost, že příkazce má vůči oprávněnému dluh
 • Proč tedy neplní příkazce přímo oprávněnému? Výhodou je právní jistota a využití profesionálních služeb
 • Máme tedy tři závazky: příkazce vůči výstavci, výstavce vůči příkazci a výstavce vůči oprávněnému. Tyto závazky jsou na sobě právně nezávislé (ale hospodářsky propojené)! (§ 2684)
 • Potvrzený akreditiv: je-li akreditiv na žádost výstavce potvrzen dalším výstavcem, vzniká právo oprávněného na plnění i vůči potvrzujícímu výstavci (§ 2687) - plní-li potvrzující výstavce, má nárok na náhraduje vůči výstavci
 • Dokumentární akreditiv: výstavce plní oprávněnému, jsou-li mu včas předloženy dokumenty určené akreditivem (§ 2690)- lze kombinovat s potvrzeným akreditivem.
 • Výstavce akreditivu může akreditiv zrušit či změnit jen se souhlasem příkazce i oprávněného, případně i potvrzujícího výstavce (§ 2686)
 • Své uplatnění má zejména v mezinárodním platebním styku, ale rozvíjí se i v tuzemsku

Více viz. Zpracované otázky z obchodního práva - otázka č. 23

Zdroje

NOZ, Důvodová zpráva

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code