Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A14 PÉČE O ZDRAVÍ

 
* §2636 - §2651 NOZ
* LZPS – p. na ochranu zdraví (čl. 31)

OBECNĚ

 • nutné srovnat s úpravou zásahu do duševní a tělesné integrity (§93n)
 • obecná úprava ke specifickým zákonům upravujícím konkrétní typy zdravotní péče a stavovským předpisům speciálních činností (např. zdravotní služby jsou upraveny v z. č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách, NOZ upravuje činnost léčitelů, kosmetických chirurgů a masérů atd.)
 • péče o zdraví – úkon, prohlídka, rada a všechny další služby, které se týkají bezprostředně ošetřovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit / zachovat jeho zdravotní stav (§2637)
 • smlouva o péči o zdraví – poskytovatel se jí vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného (§2636 odst. 1)
 • smluvní strany: příkazce (ošetřovaný/třetí osoba – např. zákonný zástupce) a poskytovatel (nemusí jím být osoba, která výkon provádí, poskytovatelem je např. nemocnice, léčitelské centrum)
 • NOZ výslovně stanovuje smluvní vztah mezi příkazcem a poskytovatelem, právně rovné postavení mezi stranami, jedná se o výrazný posun od předchozího paternalistického pojetí vztahu poskytovatel – příkazce (hlavně lékař – pacient), jež převládal zejm. v z. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který byl účinný do 31.3.2012 (nahrazen zákonem o zdravotních službách)
 • příkazce zaplatí odměnu, pokud jiný právní předpis nestanoví, že se péče o zdraví hradí výlučně z jiných zdrojů – pojmovým znakem smlouvy není úplatnost (§2636 odst. 2)
 • ošetřovaný, který není příkazcem, může péči o zdraví odmítnout, jeho odmítnutím se závazek ruší (§2651)

POUČENÍ

 • poskytovatel má povinnost ošetřovanému srozumitelně vysvětlit: zamýšlené vyšetření, navrhovanou péči o zdraví, jeho zdravotní stav, péči o zdraví při dalším postupu, na žádost ošetřeného písemná forma (§2638 odst. 1)
 • řádné vysvětlení – lze-li rozumně předpokládat, že ošetřovaný pochopil svůj zdravot. stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví, očekávané následky, možná nebezpečí a alternativy (§2639 odst. 1)
 • není-li ošetřovaný plně svéprávný, ale je schopen úsudku, poučí se způsobem přiměřeným jeho schopnostem, poučení se podá i zákonnému zástupci (§2638 odst. 2)
 • ohrozil-li by se zcela zjevně a vážně zdravotní stav ošetřovaného, vysvětlení může být podáno dodatečně, má se však za to, že toto právo poskytovatel nemá, nepotvrdí-li mu zjevnost a vážnost nebezpečí jiná osoba poskytující péči o zdraví v daném oboru (§2639 odst. 2)
 • je-li vysvětlení odepřeno a vyžaduje-li to zájem ošetřovaného, podá se vysvětlení jiné osobě pověřené ošetřovaným (ledaže p. předpis stanoví něco jiného) (§2640 odst. 2)
 • ošetřovaný může dát výslovně najevo, že si vysvětlení nepřeje, pokud by z toho plynulo ošetřovanému nebo jiné osobě nebezpečí zjevně převyšující jeho zájem, vysvětlení se poskytne (§2641)
 • srovnat např. s §94, §103

SOUHLAS

 • ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas ošetřovaného, ledaže z. stanoví, že souhlasu není třeba (§2642 odst. 1)
 • písemná forma souhlasu/odmítnutí souhlasu na žádost poskytovatele/ošetřovaného (§2642 odst. 1,2) + písemná forma souhlasu k zásahu do integrity dle §96 (má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví, k lékařskému pokusu na člověku, zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje – neplatí to u kosmetických zákroků nezanechávajících trvalé nebo závažné následky)
 • srov. souhlas také v §93n, hlavně souhlas zákonných zástupců u nezletilých (nutno přihlížet k rozumové a volní vyspělosti nezletilého, nad 14 let pokud jeho názor odporuje názoru zákonného zástupce, je nutný k provedení zákroku souhlas soudu)

POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 • postup podle smlouvy s péčí řádného odborníka, v souladu s pravidly svého oboru - de lege artis, za splnění odpovídá → postup non lege artis zakládá odpovědnost za porušení smluvní povinnosti a povinnost k náhradě újmy dle §2913, povinnosti k náhradě škody se podle tohoto paragrafu zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli; k ujednáním vylučujícím povinnost péče řádného odborníka se nepřihlíží (§2643 odst.1, §2645)
 • pozn.: poskytovatel odpovídá za postup de lege artis, ne za výsledek
 • neumožnit jiné osobě pozorovat péči o zdraví ošetřovaného, ledaže ten k tomu dal souhlas (výjimka: kontrola odbornosti péče) (§2644)
 • ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo v obdobném zařízení, které smluvní strana neprovozuje, musí být ošetřovanému nebo příkazci včas sděleno, kdo je poskytovatelem a že provozovatel zařízení smluvní stranou není
 • vést záznamy o péči o zdraví (viz níže)

POVINNOSTI OŠETŘOVANÉHO

 • sdělit poskytovateli podle svého nejlepšího vědomí potřebné údaje
 • poskytnout součinnost nutnou podle rozumného očekávání k tomu, aby mohl splnit povinnosti dle smlouvy (§2643 odst.2)

ZÁZNAMY O PÉČI O ZDRAVÍ

 • musí z nich být zřejmé údaje o zdravotním stavu ošetřovaného, poskytovatelově činnosti, připojují se také podklady osvědčující správnost údajů a podklady a vyjádření odevzdané ošetřovaným nebo příkazcem (§2647 odst. 1,2)
 • délka uchování: jak to vyžaduje potřeba péče (§2674 odst. 1)
 • poskytovatel vždy poznamená, kdo do nich nahlížel (§2674 odst. 3)
 • nahlížení: na žádost ošetřovaného mu to poskytovatel umožní + může si pořizovat výpisy, opisy a kopie, obsahují-li záznamy informace o 3. os, nelze nahlížet bez jejího souhlasu (§2648)
 • zpřístupnění jiným osobám: jen s výslovným souhlasem ošetřovaného / na zákl. zákona, udělení / odmítnutí udělení souhlasu se uvede v záznamech (§2649)
 • bez souhlasu ošetřovaného: poskytnutí údajů v anonymizované podobě k účelům vedeckého nebo statistického šetření týkajícího se zdravot. stavu obyvatelstva a jeho skupin, lze-li důvodně předpokládat, že jeho souhlas nelze opatřit vůbec nebo včas (nutné zabezečení údajů!) (§2650)

ZDROJE

NOZ, důvodová zpráva, přednášky zdravotnického práva

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code