Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


13B. Dílo

Definice díla (§2587)

 • „Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu*, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem (dříve pouze „hmotně zachycený“!). Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.“

*Dílo nespadá pod kupní smlouvu, jestliže:

 1. Podstatnou část toho, čeho je ke zhotovení zapotřebí dodá objednatel
 2. Nebo podstatná část plnění spočívá ve výkonu činnosti (ačkoliv zhotovitel pořídí věci, které jsou zapotřebí)

Smlouva o dílo

 • NOZ odstraňuje dosavadní dualismus obchodněprávní a občanskoprávní dualismus právní úpravy smlouvy o dílo.

Forma

 • Není stanoven požadavek písemné formy. Písemný musí být povinně jen zápis ze zkoušky v §2607.

Smluvní strany

A. Zhotovitel: Osoba, která se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo.

 • Záleží-li závazek ve zvláštních osobních schopnostech zhotovitele, zaniká závazek smrtí či ztrátou způsobilosti (pokud nemůže zhotovit právní nástupce)
 • Provede dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady
 • Postupuje samostatně bez příkazů objednatele (ledaže tak bylo ujednáno)

B. Objednatel: Osoba, která se zavazuje převzít dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

 • Závazek zaniká smrtí objednatele, jen pokud je nadále splnění závazku zbytečné či nemožné (např. oblek na míru)
 • Má právo kontrolovat provádění díla, popř. požadovat jeho řádné provádění, pokud se tak v přiměřené lhůtě nestane, je možná až odstoupení ze smlouvy

Cena díla

 • Může být určena: 1) pevnou částkou 2) odkazem na rozpočet 3) odhadem
 • Právo na její zaplacení vzniká provedením díla
 • Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li tak poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně!
  • objednatel může pak od smlouvy odstoupit a musí zaplatit poměrnou část ceny, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch (!) neodstoupí-li od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí
 • Rozpočet:
  • 1. Zaručený- pevná částka, nelze jednostranně zvýšit cenu (i kdyby to bylo třeba)
  • 2. Nezaručený- zhotovitel může zvýšit cenu, musí to ale oznámit, pokud >10%, má objednatel právo odstoupit od smlouvy

Vady díla

 • „Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě“ (§ 2615); pro vady platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě
 • Vady je nutno reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 2 let od předání díla, jinak může zhotovitel uplatnit námitku promlčení

Provedení díla

 • „Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno“ → Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. → Je-li předmětem díla věc, řídí se předání obdobně ustanoveními o kupní smlouvě. NOVINKOU je předání díla i po částech, pokud lze jednotlivé stupně oddělit.
 • Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, dodá ji v dohodnuté době, ne-li (ani po výzvě), může zhotovitel opatřit věc na účet objednatele, který je pak při požádání povinen ji zaplatit
 • Dokončení může být vázáno na provedení zkoušky díla, která musí být stvrzena písemným zápisem (při nepřítomném objednateli potvrzený nezávislou osobou)
 • §2596: Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla.

–> Zhotovitel tedy musí už při uzavírání smlouvy adekvátně zhodnotit hodnotu věcí, které budou pro dílo využity a stanou se jeho součástí (např. vyrobení čalouněné židle- zhotovitel nemůže po zhotovení požadovat ještě cenu potahu, nebylo-li tak ujednáno)

Vlastnické právo k předmětu díla (§2599n.)

 • nově je rozděleno nabytí vlastnického práva k předmětu díla:
  • podle toho zda se jedná o věc jednotlivě (objednatele) nebo druhově určenou (zhotovitele)
  • podle místa, kde zhotovitel dílo provádí (pokud na pozemku objednatele, nebo pozemku, který opatřil – je v jeho vlastnictví, pokud jinde- vlastnictví zhotovitele)

Svépomocný prodej

 • Další NOVINKA, za podmínky, že předmětem díla je věc,
 • Nepřevezme-li si objednatel dílo po vyrozumění o dokončení, stanoví mu (pokud je to možné) zhotovitel náhradní lhůtu min. 1 měsíc
 • Pokud se po 6 měsících (popř. přiměřenou dobu povaze díla) o dílo nehlásí, může zhotovitel věc na účet objednatele prodat

Stavba jako předmět díla

 • Víceméně platí obecná pravidla o smlouvě o dílo, ale existují určitá specifika
  • Skryté překážky
   • Zjistí-li při provádění na místě zhotovitel překážky znemožňující zhotovení, má právo práce přerušit, oznámí to objednateli a navrhne změnu díla
   • Pokud se nedohodnou, mohou od smlouvy odstoupit a zhotovitel má právo na doposud vynaložené prostředky
  • Vady stavby
   • Skryté vady stavby je možno namítat do 5 let po převzetí stavby bezprostředně poté, co je lze s dostatečnou péčí zjistit. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních
   • Za vadné plnění jsou zavázáni i subdodavatelé, projektant či stavební dozor, ledaže prokážou, že vada nebyla způsobena v souvislosti s jejich činností
  • Převzetí stavby
   • Nelze odmítnout převzetí stavby pro drobné vady, pokud podstatně neomezují užívání

Dílo s nehmotným výsledkem (NOVĚ samostatně vymezeno!)

 • Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (jiný výsledek činnosti= např. programování u zhotovení softwaru)
 • Dílo s nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití (typicky předání přístupových hesel)
 • Neobsahuje-li smlouva výslovný zákaz poskytnutí nehmotného díla jiným osobám, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele (ty dovozujeme ze smlouvy, především ze specifikace díla a jeho účelu využití- viz §2634)

Zdroje

NOZ; Důvodová zpráva
Štandera J., Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku, C.H.Beck, 2013
http://obcanskyzakonik.justice.cz/smluvni-pravo/konkretni-zmeny-ve-zvlastni-casti/smlouva-o-dilo

Pozn. autora: Úprava je poměrně komplexní a dobře pochopitelná, takže místy jsou i citovány paragrafy. Určitě doporučuji přečíst zákon, který by měl teoreticky ke zkoušce stačit, v důvodovce ani komentáři není v podstatě nic, co by se ze zákona nedalo pochopit.

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code