Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B.12 ZÁVAZKY ZE SMLUV O PŘEPRAVĚ

 • řazení v NOZ: část čtvrtá - relativní majetková práva, hlava II - závazky z právních jednání, díl 7 – závazky ze smluv o přepravě
 • obsah oblasti: přeprava osob a věcí (přeprava osoby, přeprava věci, náložný list), provoz dopravního prostředku
 • podrobnější úprava v přepravních řádech - vydávají příslušná ministerstva
  • např. silniční přepravní řád (vyhláška č. 133/1964 Sb.), přepravní řád letecké dopravy (vyhláška č. 17/1966 Sb.), přepravní řád pro veřejnou drážní dopravu (1/2000 Sb.)
 • MS - ve vztazích s mezinárodním prvkem se použijí přednostně (např. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), Úmluva o mezinárodní železniční dopravě (COTIF))
 • veřejnoprávní zákony – upravují podmínky přepravní dopravy, které jsou pak obsahem závazků ze smluv o přepravě, např. zákon o drahách (č. 266/1994 Sb.), zákon o silniční dopravě (č, 111/1994 Sb.)
 • význam dopravy vzrostl s rozvojem obchodu v moderním hospodářství – tyto smlouvy rozšířené zejména v obchodním právu
 • historické vyčlenění ze smlouvy o dílo - hmotná práce, jejímž výsledkem není hmotné dílo, ale přemístění osoby nebo věci
 • tradičně rozlišováno na přepravu osob a přepravu věcí
 • přeprava veřejná (přístupná každému, předem vyhlášené tarifní podmínky, pravidelné liniové spoje) x přeprava neveřejná (soukromá, individuální tratě, podléhá dohodě zúčastněných stran), pravidelná x nepravidelná

Přeprava osoby

 • §2550-2554; subjekty: dopravce x cestující
 • na základě smlouvy o přepravě osoby (její vznik je ponechán úpravě v PŘ – ve veřejné dopravě obvykle konkludentní jednání, kdy cestující s jízdním dokladem nastoupí do vozidla)
 • dopravce – povinnost přepravit cestující do místa určení řádně a včas, starat se o bezpečnost a pohodlí cestujícího (v NOZ povinnosti dopravce jen v minimálním rozsahu)
 • cestující – strana, která má být přepravována; povinnost zaplatit jízdné a dodržovat PŘ
  • s ním může být přepravováno i zavazadlo (ruční – společně s cestujícím, spoluzavazadlo – pod jeho dohledem, cestovní zavazadlo – odděleně od cestujícího)
  • zavazadlem může být i zvíře (musí splňovat podmínky dané přepravním řádem)
 • jízdní doklad (jízdenka): pro jednotlivou jízdu x časová (právo na více jednotlivých jízd ve vymezeném časovém rozsahu) x průkaz (představuje právo na přepravu)
 • zákon neřeší odlišnosti jednotlivých druhů dopravy, stanoví je PŘ či přepravní a tarifní podmínky (zejména ve veřejné dopravě, součástí obsahu závazku)
 • odpovědnost dopravce za škodu vzniklou cestujícímu (§2553/4)
  • v případě, že přeprava nebyla provedena včas (zpoždění), nevzniká odpovědnost přímo ze zákona, ale podobně jako u odpovědnosti za vady je třeba ji uplatnit u dopravce (jakási reklamace)
   • cestující svá práva uplatňuje bez zbytečného odkladu ve lhůtě 6 měsíců, za podmínek daných PŘ
  • škodu na zavazadle, které je přepravováno odděleně od cestujícího, dopravce nahrazuje podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci
  • újma na zdraví nebo škoda na zavazadle, které je přepravováno společně s cestujícím, se nahrazuje podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků (§2927-2932)
   • kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu, této povinnosti se provozovatel zprostí, jestliže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí, ovšem zprostit se nelze, byla-li škoda způsobena okolnostmi, které měly původ v provozu

Přeprava věci

 • §2555-2571
 • „smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné“
 • smlouva o přepravě věci - uzavírá se na základě objednávky přepravy, následuje žádost o převzetí zásilky k dopravě
  • jestliže při vzniku smlouvy není převzata zásilka, trvají práva a povinnosti po dobu, která je sjednaná pro požádání dopravce o převzetí zásilky (není-li určena, pak 6 měsíců)
  • např. drážní doprava – smlouva vzniká převzetím vozové zásilky dopravcem a následným potvrzením v nákladním listu; silniční doprava – objednávka u dopravce, smlouva pak vzniká přijetím objednávky, potvrzení v přepravním či dodacím listu
  • písemná forma se nevyžaduje, dopravce je však povinen potvrdit na odesílatelovu žádost převzetí zásilky, odesílatel naopak na dopravcovu žádost potvrdit objednávku přepravy (v písemné formě)
 • přepravní dokumenty (přepravní, dodací či nákladní list): prokazují existenci smlouvy o přepravě, vyplňuje je odesílatel na základě obsahu stanoveného v PŘ, dopravce jej pak potvrdí
  • obvykle se zaznamenává stav zásilky v době převzetí a další okolnosti pro případné zproštění dopravce odpovědnosti za škodu
 • potvrzení objednávky je možno nahradit tzv. náložným listem (§2572-2577)
  • cenný papír (na jméno, řad, doručitele), který slouží jako potvrzení o převzetí zásilky
  • historicky se vyvinul z tzv. konosamentu (dokument v námořní dopravě)
  • je s ním spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky, přerušení přepravy apod.
  • obsahuje: identifikaci dopravce, odesílatele, zásilky, místa určení, formu náložného listu, místo a datum vydání náložného listu, dopravcův podpis
 • v NOZ obecná úprava pro všechny druhy dopravy (veřejná, soukromá, pravidelná, nepravidelná), podrobnější úprava v PŘ
 • 3 subjekty: dopravce x odesílatel x příjemce
 • odesílatel – povinnost zaplatit přepravné, poskytnout dopravci informace o obsahu zásilky
  • po celou dobu přepravy „pánem zásilky“ – může přepravu kdykoli přerušit a přikázat např. jiného příjemce (nahradí pak dopravci účelně vynaložené zvýšené náklady)
  • přepravné je splatné po provedení přepravy
   • ve výši podle daného tarifu, popř. jak si ujednají ve smlouvě (jinak přepravné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k obsahu závazku)
 • dopravce – povinnost přepravit zásilku z místa odeslání do místa určení, s odbornou péčí, v ujednané době (není-li ujednána, tak bez zbytečného odkladu)
  • dopravce má k zásilce přednostní zástavní právo pro zajištění dluhů ze smlouvy, při hrozbě škody na zásilce může také zásilku na účet odesílatele svépomocně prodat (§2570)
 • příjemce zásilky nabývá práva ze smlouvy vůči dopravci (zejména právo na vydání zásilky, náhrada škody), jakmile požádá o vydání zásilky, která došla na místo určení nebo uplynula doba, kdy tam měla dojít
  • nabývá i povinnosti: přijetím zásilky se stává ručitelem odesílatele za pohledávky dopravce (může se této povinnosti zprostit, jestliže prokáže, že o pohledávkách nemohl vědět)
  • dopravce doručí zásilku přímo příjemci nebo na místo určení, kde si má příjemce zásilku vyzvednout (v takovém případě mu pouze oznámí dokončení přepravy)
  • vydání zásilky může být podmíněno vybráním určité částky do příjemce (tzv. zásilka na dobírku)
  • příjemce je obvykle určený ve smlouvě, ne však tehdy, když vzhledem k povaze zásilky její vydání příjemci není možné – např. odvoz odpadků
 • dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jestliže škoda vznikla v průběhu přepravy (§2566)
  • objektivní odpovědnost, odpovědnost za výsledek - dopravce nemusel porušit žádnou svoji povinnost
  • liberační důvody (§2566):
   • škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odborné péče
   • škodu způsobil odesílatel, příjemce či vlastník zásilky
   • škodu způsobila vada či povaha zásilky (včetně obvyklého úbytku)
   • škodu způsobil vadný obal zásilky (za předpokladu, že při převzetí zásilky dopravce odesílatele na vadu upozornil, nebo nebylo vadu možné rozpoznat)
  • důkazní břemeno nese dopravce, při škodě vzniklé z liberačních důvodů musí dopravce vynaložit odbornou péči, aby škoda byla co nejmenší, jinak by musel nahradit škodu, které bylo možno zabránit (zde ovšem důkazní břemeno nese poškozený)
  • při ztrátě nebo zničení zásilky nahrazuje její cenu, kterou měla v době převzetí
  • při poškození nahrazuje to, oč by byla cena zásilky nižší v době převzetí dopravcem
  • právo na náhradu škody lze uplatnit u dopravce v 6měsíční promlčecí lhůtě
  • nepřihlíží se k ujednáním omezujícím povinnost dopravce k náhradě škody
 • nepřihlíží se k ustanovením v PŘ, kterými se omezuje povinnost dopravce k náhradě újmy na zdraví, povinnost k náhradě újmy, která vznikla úmyslně či z hrubé nedbalosti, a u dopravců provozujících veřejnou dopravu lze omezit povinnost k náhradě škody pouze výjimečně (§2580)

Provoz dopravního prostředku

 • §2582-2585
 • „Smlouvou o provozu dopravního prostředku se provozce zavazuje přepravit náklad určený objednatelem a k tomu účelu vykonat alespoň jednu předem určenou cestu, anebo vykonat ve smluvené době větší počet cest, jak to objednatel určí, a objednatel se zavazuje zaplatit provozci odměnu.“
 • není vyžadována písemná forma.
 • je-li přepravován náklad, použijí se přiměřeně ustanovení smlouvy o přepravě (zejména odpovědnost za škodu) -§2585
 • provozce (např. majitel či nájemce dopravního prostředku)
  • dává své služby (rovněž dopravní prostředek) k dispozici podle příkazů objednatele
  • má povinnost zajistit způsobilý a pro dohodnutou přepravu použitelný dopravní prostředek se způsobilou posádkou, pohonnými hmotami apod.
 • objednatel přikazuje provozci vykonat cestu, obvykle za účelem přepravy nákladu
  • platí provozci odměnu
  • právo požadovat/řídit smluvený provoz může postoupit třetí osobě (§2584)
 • dva druhy: konkrétní cesta kvůli doručení konkrétního nákladu x provozce v určitém časovém úseku jezdí podle příkazů objednatele (obojí zahrnuto v definici provozu dopravního prostředku)
 • specifická kategorie smluv o přepravě (předmětem je přeprava nákladu), ale rovněž charakter nájemní smlouvy či smlouvy příkazní
 • jakási obdoba smlouvy o přepravě věci– shodným znakem je, že jedna osoba má přepravit náklad za úplatu do místa určení, které stanovila druhá osoba
 • přeprava osob a věcí: dopravce postupuje podle svého uvážení a na vlastní riziko (např. pravidelní liniové jízdy, kdy je náklad dopravci svěřen, aby jej vydal v cíli trasy)
 • provoz dopravního prostředku: provozce dává své služby k dispozici podle příkazů objednatele (např. poskytnutí vozidla s posádkou k uskutečnění nějaké cesty na riziko objednatele)

Zdroje

 • NOZ
 • Občanské právo hmotné – Relativní majetková práva, Raban a kol.
 • Otázky z obchodního práva 2012/13

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code