Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


11. Zájezd

 • závazek zájezdu je upraven v Části čtvrté (Relativní majetková práva), Hlavě II (Závazky z právních jednání), Díle 6 (Zájezd), § 2521 - 2549 NOZ
 • je důležité od sebe odlišovat dva významy slova zájezd:
  1. zájezd ve smyslu samotného závazku
  2. zájezd ve smyslu předmětu závazku

Obecně o zájezdu

 • úprava zájezdu v NOZ vychází ze směrnice č. 90/314/EHS z 13. 6. 1990 o souborných službách pro cestování, pobytech a zájezdech, nahrazuje „cestovní smlouvu“ starého OZ a celkově je z ní patrná snaha zákonodárce chránit zákaznika (spotřebitele) jakožto slabší stranu
 • v souladu s touto směrnicí a po vzoru zákona č. 159/1999 Sb. o podnikání v cestovním ruchu definuje NOZ (§ 2522) zájezd (ve smyslu předmětu závazku) jako:
  • soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z následujících plnění
   1. ubytování
   2. dopravu
   3. jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkekm dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb
 • zájezdem naopak není soubor služeb cestovního ruchu poskytnutý podnikateli za účelem dalšího podnikání ani soubor služeb cestovního ruchu, jehož nabídka a poskytnutí není podnikáním (§2548)
 • závazek zájezdu vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu

Smlouva o zájezdu

 • Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. (§2521)
  • jsou zde tedy dvě podstatné náležitosti smlouvy
   • předem připravený soubor služeb cestovního ruchu
   • souhrnná cena zájezdu
  • smlouva je uzavřena samotným vyjádřením shodného projevu vůle stran - jde tedy o konsensuální kontrakt
  • za pořadatele se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby, dále se však za pořadatele považuje i ten, kdo zprostředkuje či zařídí takový zájezd a vyvolá tak u třetích osob představu, že zájezdy poskytuje na vlastní zodpovědnost jako podnikatel (§2523)
   • nově tedy může být pořadatelem zájezdu (může být zavázána) i osoba, která nemá příslušné podnikatelské oprávnění
 • před samotným uzavřením smlouvy má pořadatel povinnost zákazníka informovat o vízových či pasových požadavcích a lhůtách pro jejich vyřízení a rovněž o potřebných zdravotních dokladech (§2524)
 • zákon nevyžaduje žádné formální náležitosti smlouvy o zájezdu, forma smlouvy je tedy na vůli stran
 • zákon však zneplaťnuje taková ujednání ve smlouvě, která se od zákona odchylují v neprospěch zákazníka (§2549)
 • pokud byla před účinností NOZ uzavřená neplatná cestovní smlouva, bude považována za platnou smlouvu o zájezdu, vyhovuje-li ustanovení NOZ (§ 3078)

Odstoupení od smlouvy

 • zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, pořadatel pouze tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost (§ 2533)
 • pokud zákazník od smlouvy odstoupil kvůli nesouhlasu se změnou smlouvy (viz níže), nebo zrušil-li pořadatel zájezd z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne pořadatel zákazníkovi náhradní zájezd odpovídající alespoň tomu, co bylo ujednáno, pokud je to v jeho možnostech - je-li náhradní zájezd nižší jakosti, vyplatí pořadatel zákazníkovi rozdíl, je-li však vyšší jakosti, pořadatel cenu zvýšit nesmí (§ 2534)
 • zrušil-li pořadatel zájezd méně než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí zákazníkovi penále ve výši 10 % ceny zájezdu - zprostit se může důkazem, že zájezd byl zrušen z důvodu nízké účasti (byl-li zákazník s takovou možností seznámen) či z důvodu vyšší moci (§ 2535)
 • odstoupil-li zákazník od smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatelem, zaplatí zákazník pořadateli domluvené odstupné - stejné odstupné zaplatí i tehdy, odstoupí-li pořadatel od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem (§ 2536)

Potvrzení zájezdu

 • potvrzení zájezdu je dokladem o smlouvě, který pořadatel zákazníkovi vydá při uzavření smlouvy či bezprostředně poté, nezbytně v písemné formě (§ 2525)
  • potvrzení o zájezdu může být nahrazeno stejnopisem smlouvy o zájezdu, pokud obsahuje všechny náležitosti potvrzení o zájezdu
  • pokud se údaje ve smlouvě a potvrzení odlišují, může se zákazník dovolat toho, co je pro něj výhodnější
 • náležitosti potvrzení zájezdu (§2527 odst. 1)
  • označení smluvních stran
  • vymezení zájezdu - alespoň čas zahájení a ukončení zájezdu, vymezení všech služeb zahrnutých do ceny zájezdu, včetně místa a doby jejich poskytování
   • pořadatel může v potvrzení odkázat na katalog, který tyto informace obsahuje, pokud jej zákazníkovi předal (§ 2527 odst. 3)
  • údaj o ceně zájezdu - včetně rozvrhu plateb, výše zálohy a poplatků, které souhrnná cena neobsahuje
  • označení způsobu, kterým může zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele, včetně lhůty k jeho uplatnění
  • výše odstupného, které zákazník pořadateli uhradí v případech, kdy odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, než které uvádí zákon (v § 2536)
 • rovněž pořadatel musí v potvrzení uvést, zda zájezd zahrnuje (§ 2527 odst. 2)
  • další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, a jejich cenu
  • ubytování - poloha, turistická kategorie, výbava, hlavní charakteristické znaky, soulad s právními předpisy příslušného státu
  • dopravu - druh, kategorie prostředku dopravy, trasa cesty
  • stravování - způsob a rozsah
 • je-li uskutečnění zájezdu podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků, musí to pořadatel v potvrzení rovněž uvést, včetně lhůty, v níž nejpozději zákazníkovi oznámí, že se zájezd ruší z důvodu nízkého počtu zákazníků (§2528)
 • nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu (či okamžitě při uzavření smlouvy, je li uzavřena méně než sedm dnů před konáním zájezdu) pak pořadatel zákazníkovi doručí další, pro zákazníka důležité, informace, nejsou-li již ve smlouvě, v potvrzení či v katalogu obsaženy, dále, je-li to nutné, mu v téže lhůtě předá letenku, poukazy k ubytování či stravování nebo jiný doklad, který je k uskutečnění zájezdu třeba (§ 2529)
 • spolu s potvrzením o zájezdu vydá pořadatel zákazníkovi také doklad o svém pojištění vystavený pojistitelem (§ 2526)

Změna závazku zájezdu

Změna ceny zájezdu

 • pořadatel může zvýšit cenu zájezdu, je-li to ve smlouvě společně s určením způsobu výpočtu zvýšení ceny ujednáno (§ 2530)
 • cenu zájezdu může pořadatel zvýšit, zvýší-li se do jedenadvacátého dne před zahájením zájezdu
  1. cena za dopravu včetně cen pohonných hmot
  2. platby spojené s dopravou (letištní, přístavní poplatky), nebo
  3. směnný kurs české koruny v průměru o více než 10 %
 • pokud pořadatel odešle oznámení o zvýšení ceny později než dvacátý první den před zahájením, nemá toto zvýšení právní účinky

Změna smlouvy

 • existují-li vnější okolnosti, které pořadatele nutí změnit podmínky zájezdu, musí zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy (§ 2531)
  • má-li být takto změněna i cena zájezdu, uvede pořadatel v návrhu i novou cenu
 • pokud zákazník se změnou smlouvy nesouhlasí, může od smlouvy ve lhůtě, kterou mu pořadatel určí a která nesmí být kratší než pět dnů, odstoupit
  • pokud zákazník v této lhůtě od smlouvy neodstoupí, platí, že se změnou smlouvy souhlasí

Postoupení smlouvy

 • pokud třetí osoba splňuje podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit (§ 2532)
 • vůči pořadateli bude tato změna účinná, doručí-li mu postupitel včas oznámení o změně, společně s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu
  • toto oznámení musí být doručeno alespoň sedm dní před zahájením zájezdu, případně i ve lhůtě kratší, je-li smlouva o zájezdu uzavřena méně než sedm dnů před zahájením zájezdu
 • postupitel i postupník jsou pak společně a nerozdílně zavázání k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli touto změnou vzniknou

Odpovědnost za vady zájezdu a pomoc v nesnázích

 • pokud zájezd nemá vlastnosti, které pořadatel slíbil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem očekával, pořadatel zajistí nápravu, pokud si tato nevyžádá neúměrné náklady, případně pokud pořadatel nápravu nezjedná, může si ji na pořadatelovy náklady zjednat zákazník sám (§ 2537)
 • pokud má zájezd vadu a pokud ji zákazník vytkl bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady (§ 2540)
 • pokud se po zahájení zájezdu zákazník ocitne v nesnázích, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc (§ 2541)

Náhrada škody

 • pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy bez ohledu na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby jiné osoby (§ 2542)
 • při porušení povinnosti, za kterou pořadatel odpovídá, nahradí zákazníkovi vedle majetkové újmy také újmu za narušení dovolené, zvláště pokud byl zájezd zmařen či podstatně zkrácen (§2543)

Zahraniční školní pobyt

 • zvláštní ustanovení o tomto velice specifickém typu zájezdu si vyžádala zvýšená ochrana zájmů žáka (každý, kdo studuje - tedy i studenti středních a vysokých škol), zejména s ohledem na jeho vzdělání
 • tato ustanovení se vztahují na ty zájezdy, jejichž předmětem je pobyt žáka u hostitelské rodiny v jiném státě, který je spojený s pravidelnou návštěvou školy, ujednaný alespoň na dobu tří měsíců - v případě takového zájezdu zajistí pořadatel za součinnosti žáka jeho vhodné ubytování a dohled nad ním a péči o něho a vytvoří žakovi takové předpoklady, aby mohl navštěvovat školu (§ 2545)
 • pořadatel nemá v případě zahraničního školního pobytu právo na odstupné, pokud zákazník odstoupí od smlouvy z toho důvodu, že mu pořadatel v předstihu (dvou týdnů) nesdělil důležité informace týkající se ubytování a vždělávání žáka (§ 2546)
 • zákazník má navíc právo odstoupit od smlouvy během školního pobytu, pořadateli pak náleží odměna snížená o ušetřené náklady, zároveń musí pořadatel učinit opatření k dopravě žáka zpět - tato opatření však zákazník hradí (§ 2547)

Zdroje

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník + důvodová zpráva
Zákon č. 159/1999 Sb o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
http://www.epravo.cz/top/clanky/zajezd-po-ucinnosti-noz-93041.html

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code