Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B. 10 - Závazky ze smluv příkazního typu

 • = závazky založené na příkazním poměru, jejichž předmětem je samostatné nezávislé využití snahy, umu a duševní činnosti poskytovatele k dosažení určitého právního stavu (který nelze nazývat dílem)

Třídění závazkových poměrů dle příkazního typu

 1. příkaz prováděný jménem příkazce:
  1. příkazní smlouva (příkaz) → §2430 an. NOZ
  2. smlouva o poskytování právních služeb → zákon o advokacii č. 85/1996 Sb.
  3. správa cizího majetku → §1400 – 1474 NOZ
  4. zprostředkování → § 2445 – 2454 NOZ
  5. obchodní zastoupení → § 2483 an. NOZ
 2. příkaz prováděný vlastním jménem:
  1. komise → §2455 an. NOZ
  2. zasílatelství – spedice → §2471 an. NOZ
 3. atypické příkazy = plnění kombinovaná → obsahem je obstarání záležitosti jiné osoby → zvláštní úprava → NOZ je pod smlouvy příkazního typu neřadí, autoři brněnské učebnice ano
  1. kontrolní činnost (kontrola) → §2652 an. NOZ
  2. zájezd → §2521 an. NOZ (viz. ot. B 11)
  3. péče o zdraví → §2636 an NOZ (viz ot. B 14)
  4. provoz dopravního prostředku → §2582 an. NOZ (viz ot. B 12)

Příkaz prováděný jménem příkazce

 • = příkazník obstarává záležitost jménem, ve prospěch a na účet příkazce

Příkazní smlouva (příkaz)

 • § 2430 an. NOZ → přiměřeně se použijí i na případy, kdy má někdo povinnosti zařídit záležitost na účet jiného (§2444 NOZ)
 • jeden z nejstarších klasických smluvních typů využívaný již v římském právu pod označením mandatum
 • s překladem ABGB zaveden český výraz příkaz, ObchZ však ponechával označení mandátní smlouva

Subjekty

 1. příkazce = osoba službu zadávající, těž mandant
  • povinnosti příkazce:
   1. vyplatit případně sjednanou odměnu
   2. nahradit náklady
   3. nahradit případně utrpěnou škodu, která příkazníkovi vznikla v souvislosti s plněním příkazu
 2. příkazník = osoba službu poskytující, též mandatář
  • povinnosti příkazníka:
   1. provádět příkaz osobně
    • provedení příkazu může sice svěřit jinému, ale odpovídá jako by příkaz prováděl sám
   2. jedat poctivě a pečlivě dle svých schopností
   3. využívat všech prostředků potřebných k dosažení obstarávané záležitosti
   4. držet se příkazcových pokynů
    • odchýlit se od nich může jen, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet příkazcův souhlas. Pokud je příkazcův pokyn zřejmě nesprávný, musí ho na to upozornit, pokud na něm však příkazník trvá, musí ho splnit
   5. na žádost příkazce ho informovat o postupu plnění příkazu
   6. přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti
   7. po provedení příkazu předložit příkazci vyúčtování

Obsah

 • příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce (např. výcvik koně)
  • → a to jednáním, kterým má být dosažen či udržen právní nebo jiný stav v zájmu příkazce
 • odměna → jen je-li ujednána nebo je-li obvyklá vzhledem k příkazcovu podnikání
  • náleží i v případě, že výsledek nenastal (aniž příkazník porušil své povinnosti)
  • obvyklá je odměna tehdy, pokud příkazník danou záležitost obstarává jako svoje podnikání

Předmět

 • = cílově zaměřená činnosti či činnost dlouhodobá vymezená určitým účelem a spočívající v obstarání nebo obstarávání záležitostí

Forma

 • ústní nebo písemná
 • je-li stranou podnikatel, vyžaduje se, aby dal druhé straně (příkazci) výslovně najevo, zda na sebe obstarání záležitosti bere, nebo ne → nesplěním vzniká odpovědnost za škodu

Příkaz vs. smluvní zastoupení

 • zastoupení je jedna z možných činností, které může příkazník poskytovat
 • smluvní zastoupení (§441 an. NOZ) = oprávnění právně jednat jménem jiného na základě udělené plné moci
 • vyžaduje-li obstarání záležitostí, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví příkazce příkazníkovi plnou moc
  • plná moc = průkaz oprávnění zastupovat zastoupeného
  • příkazní smlouva = průkaz poměrů mezi zastoupeným a zástupcem, které nemusí být třetí osobě sdělovány (+ právní důvod vzniku zástupčího oprávnění)

Ukončení

 1. odvolání příkazu ze strany příkazce
  • nemusí být uveden důvod
  • musí příkazníkovi nahradit náklady, případnou škodu a odměnu
  • příkazník musí ještě zařídit vše, co nesnese odkladu
 2. výpovědí ze strany příkazníka
  • nejdřívě ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena
  • nutnost uvést výpovědní důvod je bylo-li to sjednáno
  • došlo-li k vypovězení před obstaráním záležitost, musí příkazník nahradit škodu z toho vzešlou
 3. smrtí příkazce nebo příkazníka (popř. zánikem PO bez pr. nástupce na jedné či druhé straně)
  • příkazník musí zařídit vše, co nesnese odkladu

Smlouva o poskytování právních služeb

 • úprava: nikoli výslovně v NOZ, ale speciální úprava v zákoně o advokacii č. 85/1996 Sb.
 • poskytování pr. služeb = zastupování v řízení před soudy a jiným orgány, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání pr. rozborů a další formy pr. pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu
  • právní služby jsou vždy za úplatu → výše odměny je ujednána buď ve smlouvě (= smluvní odměna) nebo je stanovena advokátním tarifem
 • = činnost regulovaná → tj. k jejímu výkonu je třeba oprávnění
 • náležitosti smlouvy → subsidiárně se použijí ustanovení o příkazní smlouvě dle NOZ
 • subjekty:
  1. klient = příkazce
  2. advokát = příkazník
   • práva a povinnosti: odchylná úprava oproti NOZ → advokát není vázán pokyny klienta, pokud jsou v rozporu s pr. a stavovskými předpisy, o tom je povinen klienta upozornit
 • předmět = obstarání pr. záležitostí jiného v dohodnutém rozsahu → nutné udělit plnou moc
 • ukončení:
  1. smrtí klienta
  2. dvoláním plné moci
  3. výpovědí smlouvy
  • → vyškrtnutím advokáta ze seznamu advokátu ani smrtí advokáta závazek nezaniká → pokud se klient nezařídí jinak, ČAK určí nástupce advokáta

Správa cizího majetku

 • §1400 – 1474 NOZ
 • Speciální úprava pro správu SJM (§713 an. NOZ), správu majetku nezletilých dětí (viz. ot. B 45), správu majetku úpadce dle InsZ,správu majetku obchodní korporace jejími orgány (§59 ZOK), správu pozůstalosti (§1556 an. NOZ) apod.
 • Zvláštní forma příkazu, kdy obstarání záležitosti spočívá ve správě majetku pro beneficienta

Subjekty

 • Beneficient = příkazce (popř. jiná osoba), o jehož majetek má být správou dbáno
 • Správce = příkazník
 • Správce – jedna nebo více FO/PO

Povinnosti

 • Jednat v zastoupení vlastníka
 • Vykonávat správu osobně
 • Využít jiné osoby může jen tehdy, kdy se bude jedna to jednotlivá pr. jednání
 • Správa = povinnost činit v zastoupení beneficienta vše, co je nutné k zachování majetku beneficienta a hospodaření s tímto majetkem, popř. k jeho rozmnožování v zájmu beneficienta

Dělení

 1. Správa prostá
  • Směřuje jen k tomu, aby byl majetek co do hodnoty, podstaty a účelu zachován
  • Zcizovat nebo zastavovat majetek může jen se souhlasem beneficienta (popř. za jiných vyjmenovaných okolností)
 2. Správa plná
  • Směřuje k rozmnožování majetku za uplatnění jakýchkoliv nutných a užitečných jednání v zájmu beneficienta
 3. Správa prováděná jedním správcem
 4. Společná správa
  • Správci jsou zavázání společně a nerozdílně
  • Rozhodují většinou hlasů (dispozitivní)
  • Každý ze správců má jeden hlas (dispozitivní)

Skončení:

 • Vztahu mezi beneficientem a správcem
 • Odstoupením
 • Písemným odvoláním
 • Omezením svéprávnosti správce
 • Osvědčením úpadku správce
 • Úmrtím nebo zánikem PO správce
 • Institutu váznoucího na určitém majetku
 • Uplynutím doby
 • Dosažením účelu správy
 • Zánikem práva beneficienta k spravovanému majetku (např. zánik vlastnického pr.)

Zprostředkování

 • § 2445 – 2454 NOZ
 • Smlouva o zprostředkování = specializovaným případem příkazu smlouvy
 • Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření nebo příležitost k uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za tuto službu provizi.

Subjekty:

 • Zájemce = osoba, která zadává obstarání záležitosti = příkazce
 • Zprostředkovatel = osoba zavazující se obstarat záležitost, na níž má příkazce zájem = příkazník

Předmět:

 • = určitá smlouva, k níž má úsilí zprostředkovatele směřovat, již vymezí zájemce ve svém návrhu

Obsah:

 • = zprostředkování
 • zprostředkování vs. obstarání (viz. příkaz)
 • → obsahem povinnosti zprostředkovatele je činnost, kterou se má založit určitý poměr mezi zájemcem (příkazníkem) a třetí osobou
 • Zprostředkování = činnost dokonavá, tj. že zprostředkovatelským úkolem je dosažení určitého stavu, nepostačuje tedy jako v případě obstarání pouhá pečlivá a poctivá snaha o jeho dosažení
 • Důležitý je výsledek činnosti → jakými prostředky zprostředkovatel cíle dosáhne je jeho záležitostí a rizikem omezení pr. předpisy a dobrými mravy
 • → vyžadována je jen obezřetnost a zkušenost při uzavírání obchodů, resp. koho jako 3. Stranu zájemci nabídne
 • strany si vzájemně musí sdělit vše, co má význam pro uzavření smlouvy
 • provize → zájemce je povinen ji zprostředkovateli zaplatit dle ujednání
  • dnem uzavření zprostředkovávané smlouvy
  • již obstaráním příležitosti (při zprostředkování smlouvy s určitým obsahem)
  • až třetí strana splní povinnost ze zprostředkované smlouvy
  • → provize je splatná i tehdy, byla-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena nebo splněna až po zániku závazku ze zprostředkovatelské smlouvy

Způsoby zprostředkování:

 • Zprostředkovatelovým úkolem je uzavření smlouvy
 • Zprostředkovatelovým úkolem je obstarání příležitosti k uzavření smlouvy
 • Zprostředkovatelovým úkolem je uzavření smlouvy a její splnění

Skončení:

 • Není-li zprostředkovávaná smlouvy uzavřena v ujednané době
 • Oznámením druhé straně není-li ujednána doba, ve které musí být zprostředkovávaná smlouva uzavřena

Obchodní zastoupení

 • § 2483 an. NOZ
 • Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavření určitého druhu obchodů zastoupeným nebo k ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje platit obchodnímu zástupci provizi.

Obsah:

 • = dlouhodobé vyvíjení činnosti k uzavírání obchodů zastoupeným nebo ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet
 • Snaha jedné strany nezávisle se účastnící obchodu používat své schopnosti a snahu k úsilí uvést na trh produkty jiné strany
 • Zástupce nemá pr. uzavírat obchody jménem zastoupeného nebo za něj jinak pr. jednat (dispozitivní!!!)
 • Provize = odměna obch. zástupce → musí být ujednána, aby se jednalo o smlouvu o obchodním zastoupení
  • Její výše je buď ujednána přímo ve smlouvě nebo nebyla-li ujednána, má obch. zástupce právo na provizi ve výši odpovídající zvyklostem v místě jeho činnosti vzhledem ke druhu služeb, které jsou předmětem obchodů
  • Součástí provize bývají i náklady spojené s obch. zastoupením (dispozitivní)
 • Zvláštní odměna
  • =výsluha, která kogentně:
  • Náleží obch. zástupci v případě ukončení vztahu, když:
  • Získal nové zákazníky nebo významně rozvinul obchod
  • Vyplacení zvláštní odměny je spravedlivé
  • Nenáleží, pokud
   • Ukončil obch. zastoupení obchodní zástupce
   • Postoupil zástupce sml. o obch. zastoupení třetí osobě
   • Ukončil zastoupený vztah se zástupcem pro důvody dle § 2002 an. NOZ

Subjekty:

 • Zastoupený = osoba, která provozuje určité obchody
 • Povinnosti zastoupeného:
  • Sdělit informace a předat dokumentaci a další významné podklady
  • Zaplatit provizi (popř. incl. náklady, viz. výše)
  • Informovat obch. zástupce o tom, zda jím obstaraný obchod přijal či odmítl
 • Obchodní zástupce = osoba, která je podnikatelem (FO/PO)
  • Nemůže jím být osoba, která může zavazovat jak zastoupeného nebo osobu, s níž má být obchod uzavřen, jako je:
   • Člen jejího orgán
   • Nucený správce PO
   • Insolvenční správce
  • Povinnosti obchodního zástupce:
   • Povinnost vyvíjet činnost, která je předmětem závazku
   • Vykonávat ji s odbornou péčí a v zájmu zastoupeného
   • Postupovat ve shodě s pověřením a rozumnými pokyny zastoupeného
   • Pokud se k tomu výslovně závázal, ručí za riziko neplacení, neplnění třetí osoby, s níž navrhl uzavřít smlouvu (=delkredere)
   • Informační povinnost vůči zastoupenému
   • Utajování a nezneužívání údajů
   • Loajalita → možné ujednat konkurenční doložku (max. 2 roky)

Předmět:

 • Obchody ve smlouvě určeného druhu, resp. úkony k nim směřující
 • Druh obchodů musí být ve smlouvě vymezen určitě
 • Nejčastěji vymezení teritoriální (např. území ČR)
 • Nevýhradní obchodní zastoupení
  • V rozhodném území může zastoupený pověřit i jinou osobu stejným obch. zastoupením a obchodní zástupce může vykonávat stejnou činnost i pro jiné osoby
 • Výhradní obchodní zastoupení
  • Musí být výslovně ujednáno, jinak nevýhradní
  • V rozhodném území nemůže zastoupený pověřit i jinou osobu stejným obch. zastoupením a obchodní zástupce nemůže vykonávat stejnou činnost i pro jiné osoby

Forma:

 • Zákon vyžaduje písemnou formu
 • → nerovné postavení subjektů, neboť obchodní zástupce je často vázán na osobu zastoupeného převážnou svojí existencí, musí se řídit jeho příkazy a do jisté míry sdílí i osud jeho podniku
 • → ekonomická závislost obch. zástupce a tedy i slabší postavení v tomto vztahu

Skončení:

 • Uplynutím doby (byla-li smlouva sjednána na dobu určitou)
 • Výpovědí (byla-li smlouva sjednána na dobu neurčitou)
 • Výpovědní doba je stanovena v závislosti na délku trvání zastoupení
  • 1. rok → výpovědní doba 1 měs.
  • 2. rok → výpovědní doba 2 měs.
  • 3+ roky → výpovědní doba 3 měs.
 • Lze si sjednat i delší výpovědní dobu, ale musí být pro obě strany stejná
 • U výhradního obch. zastoupení výpovědí:
  • nedosáhl-li objem obchodů v posledních 12 měs. objemu určenému ve smlouvě + výpovědní doba
 • Výpovědí, porušila jedna ze stran podmínky výhradního zastoupení → bez výpovědní doby!

Příkaz prováděný vlastním jménem:

 • = příkazník obstarává záležitost vlastním jménem, ale ve prospěch a na na účet příkazce

Komise

 • §2455 an. NOZ
 • Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem učitou záležitost a komitent se zavazuje zaplatit odměnu.
 • Z latinského commitere = konat/svěřit

Subjekty:

 • Komitent = osoba v postavení podobném příkazci
 • Komisionář = osoba pověřená nějakým úkolem → příkazník
 • Povinnosti komisionáře:
  • Dbát pokynů komitenta
  • Odchýlit se může jen je-li to v zájmu komitetnta a nemůže si už vyžádat včasný souhlas → pokud nejsou splněny tyto podmínky a komisionář se odchýlí, nemusí komitent jednání za své uznat a může pro sebe odmítnout účinky jednání
  • Vykonávat osobně
  • Možné převést na jinou osobu jen není-li to komisionář schopen splnit sám
  • Chránit komitentovy zájmy
  • Zpravovat ho o každé okolnosti
  • Zpravovat ho o plnění příkazu
  • Provést vyúčtování
  • Postoupit nabytá práva
  • Vydat mu vše, co získal

Objekt:

 • = určitá záležitost
 • Např. vykonání nějakého právního nebo obchodního jednání → zejména koupě/prodej majetku komitenta
 • Komise nákupní
  • Příklad → 3 fáze
   1. komitent uzavře komisionářskou smlouvu s komisionářem → vznik pověření, aby ve 2.fázy vlastním jménem koupil věc od třetí osoby
   2. komisionář vede právní jednání (uzavírá smlouvy) vlastním jménem se třetí osobou → účinky ze smlouvy vznikají samotnému komisionáři → nakoupenou věc nabývá do svého vlastnictví komisionář
   3. předložení komitentovi zprávy o plnění, vyúčtování + převedení nabytých práv
 • Komise prodejová
  • Obsah:
   • Povinnost komisionáře zařídit záležitost vlastním jménem, ale ve prospěch komitenta
   • Vždy za úplatu
   • Odměna je buď sjednána ve smlouvě nebo bude stanova přiměřeně k vykonané činnosti
   • Má se za to, že náhrada nákladů je součástí odměny
 • Obecné zásady:
  • Z právního jednání učiněného komisionářem vůči 3. osobě vznikají práva a povinnosti samotnému komisionáří, nikoliv komitentovi! ⇒ komisionář zavazuje sebe
  • Obstará-li komisionář záležitost za výhodnějších podmínek než bylo sjednáno, náleží prospěch komitentovi
  • Pokud však komisionář věc prodal za nižší cenu než bylo možné→ musí komitentovi nahradit rozdíl
  • Pokud komisionář věc koupil za vyšší cenu než bylo možné →
  • Komisionář se zároveň s podáním zprávy o koupi zaváže zaplatit rozdíl
  • Nebo komitent koupi odmítne
  • Věc svěřená komisionáři zůstává ve vlastnictví komitenta, dokud vlastnické právo nenabude 3. Osoba (kupec) → komisionář má povinnosti k svěřené věci coby skladovatel (viz. ot. B 9)

Ukončení:

 • Obecné možnosti ukončení závazků
 • Odvolání ze strany komitenta → možné jen do doby, než vznikne závazek komisionáře vůči třetí osobě

Zasílatelství – spedice

 • §2471 an. NOZ
 • = subtyp smlouvy komisionářské, vytvořený v oblasti nákladní přepravy
 • = zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do místa jiného, případně obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje mu za to zaplatit odměnu.
 • Úkony s přepravou související = např. zabalení, naložení, uskladnění etc.

Subjekty:

 • Příkazce = osoba potřebující přepravit zásilku
  • Povinnosti příkazce
   • Poskytnout potřebné správné údaje o obsahu zásilky → jinak odpovědnost za škodu
   • Zaplacení odměny
   • Náhrada účelně vynaložených nákladů
   • Dávat zasílateli pokyny
 • Zasílatel = spediční podnikatel = speditér
  • Povinnosti zasílatele:
   • Obstarat přepravu zásilky a určit způsob a trasu přepravy s potřebnou péčí
   • Vybrat provádějícího podnikatele, zabývající se přepravou
   • Povinnosti pojistit zásilku jen bylo-li sjednáno
   • Může využít služeb mezizasílatele (=další zasílatel)
   • Povinnost k náhradě škody, vzniklé na převzaté zásilce (možnost liberace)

Předmět:

 • = zásilka

Obsah:

 • Práva a povinnosti speditéra a příkazce
 • Odměna
  • Sjednána
  • Nebo stanovit přiměřenou výši
  • Náhrada nákladů

Forma:

 • Písemná forma není obligatorní
 • Pokud ale není smlouva uzavřena písemně, má zasílatel právo žádat doručení zasílatelského příkazu (=příkaz k obstarání přepravy)

Atypické příkazy

 • = plnění kombinovaná → obsahem je obstarání záležitosti jiné osoby → zvláštní úprava → NOZ je pod smlouvy příkazního typu neřadí, autoři brněnské učebnice ano

Kontrolní činnost (kontrola)

 • §2652 an. NOZ
 • Smlouvou o kontrolní činnosti se kontrolor zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo ověřit výsledek určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení, a objednatel se zavazuje mu za to zaplatit odměnu.
 • Kombinace smlouvy příkazní a smlouvy o dílo → odchylky:
  • Od smlouvy příkazní se liší tím, že kontrolor nevykonává obstarání záležitosti dle pokynů příkazce
  • Od smlouvy o dílo se liší tím, že výsledek kontroly (=kontrolní osvědčení), byť je dosažen na základě nezávislé práce, není zhotovením díla (def. viz ot. B 13)

Subjekty:

 • Objednatel:
  • Povinnosti objednatele:
   • Poskytovat součinnost
   • Zaplatit odměnu
    • Právo na ni vzniká kontrolorovi provedením kontroly + vydání osvědčení
    • Odměna je buď sjednána nebo se stanoví dle výše obvyklé
   • Nahradit náklady (nejsou-li zahrnuty již v odměně)
  • Kontrolor:
   • Povinnosti kontrolora:
    • Provádět kontrolu o odbornou péčí a nestranně
    • Popsat zjištěný stav v kontrolním osvědčení
    • Provést kontrolu řádně → jinak nevznikne právo na odměnu a náhradu nákladů + odpovědnost za škody

Zájezd -> §2521 an. NOZ

Péče o zdraví -> §2636 an NOZ

Provoz dopravního prostředku -> §2582 an. NOZ

Zdroje

 • učebnice P. Raban a kol., Občanské právo hmotné – relativní majetková práva, Brno 2013
 • NOZ

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code