Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


9-B Závazky ze schovacích smluv

Právní úprava:

 • § 2402 - 2429 NOZ
 • Díl IV.
  • Oddíl I. - Úschova
  • Oddíl II. - Skladování

Úschova

Definice/pojem

 • Smlouvou o úschově se schovatel zavazuje převzít věc, aby ji pro uschovatele opatroval
 • Může vzniknout jako samostatný závazek, nebo vedlejší produkt – např. zástavní věřitel svěří věc do úschovy, zvíře do opatrovnictví (§ 1058), nájemce může zaplatit nájemné do notářské úschovy (§ 2253)
 • Jedná se o smlouvu reálnou = nutné i předání věci = tradice
 • Písemně/ústně; konkludentně možné též

Vymezení

 • Subjekt = schovatel x uschovatel (ten,kdo dává věc do úschovy)
 • Objekt = věc movitá i nemovitá,
 • Obsah = práva a povinnosti

Během úschovy schovatel věc OPATRUJE

 • Převezme ji a chrání před vznikem škody včetně zasahování třetích osob
 • Opatruje ji tak, jak bylo ujednáno, jinak tak, aby to odpovídalo povaze věci a aby nevznikla škoda
 • Po uplynutí doby věc vrátí spolu s tím, co k ní přibylo

Délka úschovy

 • Není-li z okolností zřejmé, jak dlouho bude věc uschována, může uschovatel kdykoliv žádat věc vrátit a schovatel může kdykoliv vrátit
 • Na žádost uschovatele vrací schovatel věc i před uplynutím sjednané doby X schovatel sám může vrátit věc dříve, pouze pokud pro nepředvídatelnou okolnost nemůže bezpečně nebo bez vlastní škody věc opatrovat

Užívání uschované věci schovatelem

 • není oprávněn věc užívat bez povolení uschovatele, nesmí umožnit užití jiné osobě
 • může dát věc do úschovy jinému schovateli se souhlasem uschovatele
 • užije-li schovatel věc /umožní –li třetí osobě užití/ dá-li do úschovy jiné osobě BEZ SOUHLASU uschovatele NEBO bez nezbytné potřeby, nahradí uschovateli škodu, a to i nahodilou – liberační důvod – pokud by škoda postihla věc i jinak.

Úplatná/bezúplatná úschova

 • úplata jen tehdy, bylo-li sjednáno, nebo plyne-li to ze zvyklostí, z předchozího styku stran nebo z předmětu činnosti schovatele
 • uschovatel nahradí schovateli nezbytné náklady, které vynaložil při opatrování věci – jiné náklady se řídí ustanovením § 3006 an. o nepřikázaném jednatelství

§ 2407

 • neuplatní-li uschovatel právo na náhradu škody nebo neuplatní-li schovatel právo na zaplacení úplaty nebo nákladů do tří měsíců od vrácení věci (promlčecí lhůta), soud právo nepřizná – POKUD druhá strana namítne opožděné uplatnění.

§ 2408

 • ustanovení o úschově se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy/zákona opatrovat věc pro jiného
 • např. při provádění díla – zhotovitel má u sebe bezplatně věc objednatele, na níž dílo provede

Úschova cenného papíru

 • Dříve tuto problematiku upravoval zákon o CP
 • předmětem je zde materiální cenný papír (dále jen „CP“)
 • úschova cenných papírů může probíhat jejich úschovou v:
  • a) materiální podobě
   • samostatná úschova
    • Odděleně od vlastních CP
    • Odděleně od CP jiných uschovatelů
    • Schovatel je povinen vést evidenci, obsahem je též identifikace uschovatele a místo uložení CP
   • hromadná úschova
    • CP se uschovává společně s CP ostatních uschovatelů odděleně od CP schovatele
    • CP v hromadné úschově náleží všem uschovatelům společně, ale každý z nich musí uplatňovat svá práva vůči schovateli samostatně, zejména má právo na vrácení STEJNÉHO CP, jaký u schovatele dal do úschovy
    • Zastupitelné CP, které jsou předmětem úschovy, se stávají majetkem všech uschovatelů
    • Podíl každého z uschovatelů se stanoví poměrem součtu jmenovitých hodnot CP, které dal do úschovy, k součtu jmenovitých hodnot všech CP v téže hromadné úschově (nemá-li CP jmenovitou hodnotu, stanoví se podíl uschovatele podle počtu kusů CP).
    • Pro převod podílu se obdobně použijí ustanovení o spoluvlastnictví – jiná ustanovení se nepoužijí!!!
    • Druhotná úschova = schovatel může CP předat do úschovy jinému schovateli, jeho práva a povinnosti tím nejsou dotčena
  • b) jejich imobilizací
   • Imobilizovaný CP (dále jen „ICP“) = emitent uschová CP do hromadné úschovy →CP je vydán dnem, kdy emitent předá listinu schovateli ve prospěch jejího vlastníka jako prvého nabyvatele
   • Předává-li se do úschovy CP na jméno/na řad, neuvádí se na CP při předání do úschovy jméno vlastníka CP
   • Vlastník uschovaného CP má právo požadovat, aby mu byl CP vydán jen za podmínek stanovených v emisních podmínkách CP
   • Schovatel před vydáním CP z úschovy doplní na CP na jméno/na řad jméno vlastníka
   • Schovatelem ICP může být pouze oprávněná osoba vést samostatnou evidenci investičních nástrojů podle ZPKT, druhotným schovatelem může být pouze osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů de ZPKT

Skladování

Definice/pojem

 • Smlouvou o skladování se skladovatel zavazuje převzít věc tak, aby ji uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje mu za to zaplatit skladné
 • Významný znak: úplata – odlišuje se tím od úschovní smlouvy
 • pokud je opatrování věci předmětem podnikání podnikatele, má se za to, že strany uzavřely smlouvu o skladování
 • dle komentáře: Pokud opatrování věci není předmětem podnikání skladovatele, uzavřely strany smlouvu o bezplatné úschově
 • Skladovatel má k zajištění svých nároků ze smlouvy o skladování (př. skladné) zákonné zadržovací právo na skladovaných věcech, dokud se u něho nacházejí - § 2429

Vymezení

 • Subjekt: skladovatel = osoba, která hodlá uložit a opatrovat věc za úplatu, X ukladatel
 • Objekt: věc – bez omezení
 • Obsah: uložení a opatrování – práva a povinnosti

Forma smlouvy o skladování

 • Forma není obligatorně písemná, ale převzetí věci skladovatelem musí být písemně potvrzeno
 • Potvrzení je možné vydat i ve formě skladištního listu

Skladištní list

 • Je to CP, se kterým je spojeno právo vyžadovat vydání skladované věci, tento CP je možné vydat na jméno, na řad, na doručitele.
 • Jeho obsahem je alespoň:
  • Jméno skladovatele a jeho bydliště nebo sídlo
  • Jméno ukladatele a jeho bydliště nebo sídlo
  • Označení, množství, váhu nebo objem uskladněných věcí
  • Formu skladištního listu; pokud byl vydán na jméno nebo na řad, označení osoby, na jejíž jméno nebo řad byl vydán
  • Údaj o místě, kde je věc uskladněna, a
  • Místo a den vydání skladištního listu a skladovatelův podpis
 • Není-li uvedeno jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad ukladatele

Práva a povinnosti

 • Skladovatel věc uloží odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že se jedná o věci ukladatele
 • Ukladatel má právo kontrolovat stav skladované věci a brát z ní vzorky
 • Pokud bylo ujednáno, nebo to odpovídá zvyklostem, skladovatel věc pojistí
 • Ukladatel je povinen platit skladné. Pokud trvá skladování déle než 6 měsíců, platí se skladné pololetně pozadu, jinak při vyzvednutí věci (§ 2422 odst. 2)

Zánik závazku

 • 1. Pokud věc nebude skladovateli předána k uskladnění v ujednané době, jinak do 6 měsíců od uzavření smlouvy
 • 2. Je-li skladování ujednáno na dobu neurčitou, může !!! UKLADATEL!!! požadovat vydání věci kdykoliv s tím, že zaplatí skladné za skutečnou dobu skladování. Vyzvednutím skladování zaniká - § 2424 namísto ukladatele chybně uvádí skladovatele – potvrzeno JUDr. Frintou
 • 3. Skladování na dobu neurčitou může skladovatel vypovědět, výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.
 • 4. Doba určitá – i tehdy může ukladatel věc vyzvednout dříve, skladné však zaplatí za celou ujednanou dobu. V případě, že by si to rozmyslel, před uplynutím ujednané doby může požádat do jejího uplynutí o opětovné uskladnění, nahradí-li skladovateli náklady s tím spojené
 • 5. Skladovatel může skladování vypovědět bez výpovědní doby, jestliže:
  • a. Ukladatel zatajil nebezpečnou povahu věci a skladovateli hrozí značná škoda
  • b. Dluží ukladatel skladovateli skladné za dobu nejméně tři měsíce nebo
  • c. Hrozí vznik podstatné škody na uložené věci a skladovatel ji nemůže odvrátit

Náhrada škody

 • Skladovatel nahradí škodu ukladateli, která vznikla od převzetí věci do jejího vydání, pokud neprokáže, že ji nemohl odvrátit
 • Nehradí škodu způsobenou vlastníkem věci nebo ukladatelem, nebo vadu přirozenou povahou věci
 • Škodu způsobenou vadou obalu nahradí skladovatel jen v případě, mohl-li vadu při vynaložení odborné péče poznat a upozornil-li na ni v potvrzení (viz výše)

Svépomocný prodej - § 2428

 • Nevyzvedne-li si ukladatel skladovanou věc po skončení doby, po kterou je skladovatel povinen věc skladovat, může ukladateli skladovatel určit přiměřenou lhůtu, aby tak učinil a upozornit ho, že pokud tak neučiní, věc prodá vhodným způsobem na účet ukladatele.
 • Ukladateli vydá výtěžek bez zbytečného odkladu, může si odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem

Zdroje

1. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
2. JUDr. Zbyněk Pražák, Občanský zákoník II. S komentářem, zákon č. 89/2012 Sb., Český Těšín: Poradce s.r.o., ISBN: 978-80-7365-38-5
3. Přemysl Raban a kol., Občanské právo hmotné, Relativní majetková práva, str. 496, Brno: Václav Klemm, ISBN: 978 – 80 – 87713 – 10 - 5

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code