Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zápůjčka (§ 2390- 2394)

 • reálná smlouva – vzniká předáním zastupitelné věci
 • návrat k označení „zápůjčka“ (dříve „půjčka“, lat. mutuum) a contrario k „výpůjčka“ (nezastupitelná věc)
 • definice: přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce (§ 2390)
 • zastupitelná věc – peníze, mouka, vajíčka
 • zapůjčitel + vydlužitel (dříve věřitel + dlužník)
 • účel – libovolný

druhy

peněžitá (§2391 (1)

 • splácí se v měně místa plnění
 • pokud se vrací v jiné měně, než jaké byla dána, splatí tak, aby se to rovnalo tomu, co bylo dáno

nepeněžitá (§ 2391 (2))

 • vrací se věc stejného druhu (jedno, jestli jeho cena stoupla, či klesla)

úroky (§ 2392)

peněžitá

 • lze sjednat

nepeněžitá

 • místo úroků lze sjednat plnění přiměřeně většího množství nebo lepší kvality (téhož druhu)

doba vrácení

určí smlouva

vypovězení smlouvy

 • není-li ujednáno, výpovědní doba=6 týdnů
 • nejsou-li ujednány úroky, lze vrátit i bez výpovědi
 • Bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. (§2394)

Úvěr (§2395 – 2400)

 • konsensuální smlouva – vzniká konsensem (úvěrující se váže poskytnout úvěr)

Smlouvou o úvěru: (§2395)

 • úvěrující - poskytne úvěrovanému na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky
 • úvěrovaný - poskytnuté peněžní prostředky vrátí a zaplatí úroky.
 • měna – v jaké mu byly prostředky poskytnuty, platí i pro úroky (§ 2396)

doba na uplatnění

 • ve lhůtě určené ve smlouvě (případně dokud trvá závazek (§ 2397)

doba pro poskytnutí (§ 2398)

 • je-li v žádosti - na jeho žádost v době určené;
 • není-li v žádosti - bez zbytečného odkladu.

účel úvěru

 • lze stanovit (§ 2399) – např. spotřebitelský, hypotéka, atd.
 • pokud nedodrženo - úvěrující může od smlouvy odstoupit a požadovat, aby úvěrovaný bez zbytečného odkladu vrátil, co od něho získal, i s úroky. To platí i tehdy, je-li použití peněz k smluvenému účelu nemožné (§ 2400)

vrácení peněz (§ 2399)

 • v dohodnuté době
 • jinak do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán
 • lze před smluvenou dobou (Úroky zaplatí jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.)

Zdroje

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code