Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


B. 7 – Pacht

Vymezení pojmu

 • § 2332:

(1)Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

(2) Přenechá-li strana druhé smluvní straně jednou smlouvou více věcí, z nichž některé slouží k užívání a jiné k požívání, posoudí se smlouva podle povahy hlavní věci.

 • zatímco předchozí úprava neměla pro pachtovní smlouvu zvláštní ustanovení, tak nový občanský zákoník pachtovní smlouvě věnuje zvýšenou pozornost a samostatnou úpravu

Charakteristika

Obsah pachtu

 • rozdílně od nájmu, kdy má nájemce právo věc užívat, se pachtovní smlouvou zakládá pachtýři právo věc užívat i požívat.

Předmět pachtu

 • předmětem pachtu může být tedy jen věc plodivá, plodonosná, přinášející výnos, ať již jsou výnosem plody naturální nebo civilní
 • pravidelným rysem pachtu je pachtýřovo vlastní přičinění: pachtýř vlastní prací nebo jinou činností obhospodařuje věc tak, aby přinášela plody nebo užitky (výnos) a pachtýř si tento výnos přivlastňuje

Pachtovné

 • pachtovné nemusí být stanoveno pevnou, nýbrž pohyblivou částkou v závislosti na výnosu pachtu, konečně podíl na výnosu věci nemusí být jen naturálně, ale i peněžně splácen

Využívání věci

 • pachtýř je též povinen o věc pečovat jako řádný hospodář, nese veškeré náklady, bez nichž by se plodů a užitku nedosáhlo. Řádné hospodaření s propachtovanou věcí zahrnuje i péči o inventář, jeho údržbu a obnovování, resp. modernizaci se zřetelem k technickému pokroku
 • pachtýř je zásadně povinen jen k běžné údržbě a běžným opravám; vyskytnou-li se na věci vady, které pachtýř nezpůsobil nebo k jejichž odstranění není povinen, stíhá povinnost k odstranění vad propachtovatele. Neodstraní-li propachtovatel vadu věci, kterou má povinnost odstranit, bez zbytečného odkladu, a klesne-li proto výnos z propachtované věci pod polovinu běžného výnosu, má pachtýř právo na slevu z pachtovného. Jedná-li se o vadu, která zásadním způsobem ztěžuje, nebo i znemožňuje požívání propachtované věci tak, že z ní lze nanejvýš dosáhnout jen nepatrný výnos, má pachtýř právo na prominutí pachtovného, nebo na vypovězení pachtu bez výpovědní doby.

Ukončení pachtu

 1. dohodou
 2. je-li pacht ujednán na určitou dobu, končí uplynutím ujednané doby
 • není-li o smlouvě pachtovní stanoveno něco jiného, použijí se na pacht přiměřeně ustanovení o nájmu, dle níž jedna strana poskytuje věc a druhá práci s tím, že si budou zisk rozdělovat
 • pacht věci zapsané ve veřejném seznamu je na žádost vlastníka nebo s jeho souhlasem pachtýř povinen zapsat do veřejného seznamu. Takový zápis má ovšem jen deklaratorní význam

Zemědělský pacht

 • zvláštní ustanovení o zemědělském pachtu odůvodňují specifika podnikání v zemědělství nebo lesnictví. Nicméně jde o ustanovení dispozitivní povahy, záleží tudíž na vůli stran. Ustanovení o zemědělském pachtu se použijí v případě, že se smlouva vztahuje k pozemku (zemědělskému nebo lesnímu)
 • propachtován může být ovšem i celý zemědělský závod (farma) nebo lesní závod. V takovém případě se použijí ustanovení o pachtu závodu společně s ustanoveními o zemědělském pachtu
 • zásadní odchylky od pachtu jsou:
  1. že pachtovní rok trvá s ohledem na vegetační období většiny plodin v našem podnebním pásmu od 1.října do 30.září.
  2. výpovědní doba činí 12 měsíců

Pacht závodu

 • nahrazuje zvláštní smluvní typ, který obchodní zákoník znal pod názvem smlouva o nájmu podniku
 • do NOZ byla zařazena jen specifická ustanovení o pachtu závodu stanovující odchylky od obecné úpravy pachtu, přičemž jinak je dostatečně použitelná obecná úprava
 • pojem obchodního závodu je definován v ustanovení § 502 NOZ jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, přičemž se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu
 • účinnost pachtu je rozdílná podle toho, zda je:
  1. pachtýř zapsán do veřejného rejstříku – pak nabývá právo k závodu zveřejněním údaje, že uložil doklad o pachtu závodu do sbírky listin,
  2. není-li pachtýř zapsán, nabývá právo účinností smlouvy
 • ro rozsah jmění a případné reklamace vad má význam zápis o předání závodu, v něm strany uvedou všechno, co propachtovaný závod zahrnuje, jakož i to co chybí
 • dnem zániku pachtu opět přechází na propachtovatele pohledávky a dluhy, které k závodu náleží, z dluhů však jen ty, o jejichž existenci propachtovatel věděl nebo je alespoň musel rozumně předpokládat.

Zdroje

 • zákon 89/2012 Sb. + důvodová zpráva
 • přednášky OPH IV.
 • Přemysl Raban a kol.: Občanské právo hmotné – Relativní majetková práva
 • Alexander J. Bělohlávek a kol.: Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code