Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


5.B Nájem (obecně)

Část čtvrtá Relativní majetková práva, Hlava II Závazky z právních jednání, Díl 2 Přenechání věcí k užití jinému, Oddíl 3 Nájem § 2201 – §2331

 • Nájem označuje závazek, právním titulem je nájemní smlouva.
 • Rozdíl mezi nájmem a pachtem – nájemce užívá, pachtýř také požívá (bere plody a užitky).
 • Rozdíl mezi nájmem a výpůjčkou – výpůjčka je bezplatná.
 • Náležitosti nájemní smlouvy identifikace stran, identifikace předmětu nájmu a to, že to bude za úplatu (výrazná změna od předchozí úpravy – snaha aby byla smlouva spíše než neplatná).

Podstata nájmu

 • Základní ustanovení (§ 2201) – nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
 • Předmět nájmu (§2202)
  • hmotná nezuživatelná věc movitá i nemovitá, možnost i věci budoucí. Je-li pronajímaná věc zapsána ve veřejném seznamu, je možné zapsat do tohoto seznamu i nájemní právo. K tomu je nutný souhlas majitele věci (§2203). Není-li ujednána doba nájmu, jedná se o dobu neurčitou. Je-li ujednána doba nájmu delší 50 let, považuje se za smlouvu na dobu neurčitou s tím, že v prvních 50 letech trvání lze nájem vypovědět jen z ujednaných důvodů v ujednané době (§2204).

Pronajímatel:

 • Povinnosti (§2205)
  • V pořádku předat - i s příslušenstvím (§2206), pronajímatel neodpovídá za vadu, o které obě strany věděly a zároveň nebrání v užívání (§2207 (2))
  • Udržovat ve stavu vhodném k užívání - ale běžnou údržbu provádí nájemce (§2207(1)) – možnost smluvní úpravy na obě strany. Pokud nájemce vyzve pronajímatele k odstranění vady způsobující obtíže při užívání předmětu nájmu, a pronajímatel ji bez zbytečného odklady neodstraní, má nárok na slevu z nájmu, nebo může opravu provést sám a následně úhradu účelně vynaložených nákladů požadovat od pronajímatele. Znemožňuje, nebo ztěžuje-li vada zásadním způsobem užívání, může nájemce smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty (§2208(1)). Platí 6ti měsíční lhůta, námitka relativní neplatnosti. Nezbytné opravy musí nájemce strpět (§2210 (1)), při jejich větším rozsahu má nájemce právo na slevu z nájmu (§2210(2)), popřípadě při nemožnosti užívání právo na poskytnutí jiné věci od pronajímatele, nebo výpověď bez výpovědní doby (§2210(3)).
  • Zajistit nerušené užívání – pronajímatel nemůže o své vůli věc měnit (§2209), nájemce se může o svá práva založená nájemním vztahem brát sám (§2211), nebo v případě sporu o vlastnictví věci nebo vztahu k věci, musí to nájemce oznámit pronajímateli a může požádat o ochranu (§2212 (1)). Neposkytne-li pronajímatel ochranu, může nájemce vypovědět bez výpovědní doby (§2212 (2)). Oznámil-li nájemce včas rušení práva třetí osobou pronajímateli, má nárok na slevu z nájmu (§ 2212 (3))

Nájemce:

 • Povinnosti:
  • Platit nájemné (§2213, §2201) v ujednané výši, nebo cena obvyklá, možno plnit i jinak než v penězích (§2217), měsíčně pozadu (§2218)
  • Užívat jako řádný hospodář a užívat k obvyklému účelu (§2213)
  • Oznamování vad pronajímateli (§2214)
  • Strpět po oznámení prohlídku předmětu nájmu pronajímatelem, strpět nezbytnou údržbu/opravy prováděné pronajímatelem, při nutných naléhavých opravách se oznámení nevyžaduje (§2219(1)), vzniknou-li nájemci z této činnosti pronajímatele obtíže větší než nepodstatné, má nárok na slevu z nájmu (§2219 (2))
  • Provádění změn na předmětu nájmu je možné jen s písemným souhlasem pronajímatele a na náklad nájemce, dojde-li tím k zhodnocení, vyrovnají se po skončení nájmu (§2220 (1)). Provede-li nájemce změnu bez souhlasu pronajímatele, může být vyzván k odstranění nejpozději ke skončení nájmu, neuposlechne-li, může mu pronajímatel dát výpověď bez výpovědní doby (§2220(2)).

Podnájem (§ 2215)

 • Nájemce je oprávněn se souhlasem pronajímatele zřídit další osobě užívací právo k předmětu nájmu nejdéle na dobu trvání nájmu.
 • Zřízení podnájmu bez souhlasu pronajímatele je hrubým porušením nájemcových povinností.
 • Za pronajatou věc odpovídá nájemce stejně, jako by ji užíval sám (§ 2216)

Změna vlastnictví předmětu nájmu

 • Generální sukcese s výjimkou povinností nezakotvených v zákoně, o kterých nový vlastník nevěděl (§ 2221).
 • Strana nemá právo vypovědět na základě změny vlastníka nájemní smlouvu, při opačném ujednání nejpozději do tří měsíců, kdy se strana dozvěděla, kdo je protistranou, to neplatí, jedná-li se o pronájem bytu (§2224). Neměl-li nový vlastník rozumný důvod pochybovat, že kupuje věc, která není pronajata, může nájem vypovědět ve lhůtě 3 měsíců u nemovitosti a 1 měsíce u movitosti (§2222).
 • Strana, která nájem vypoví, poskytne druhé straně přiměřené odstupné (§2223)

Skončení nájmu

 • Společné rysy
  • Předání majiteli ve stejném stavu jako při převzetí od majitele s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (§2225)
  • V době 3 měsíce před skončením nájmu musí nájemce strpět prohlídky dané věci ze strany pronajímatele a nového zájemce, o prohlídce upozorní pronajímatel nájemce přiměřeně předem. (§2233)
  • Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci které má nájemník na věci, nebo v ní (§2234)
 • Uběhnutím ujednané doby
 • Dohodou stran
 • Výpovědí
  • S výpovědní dobou
   • Byla-li smlouva na dobu určitou, pak jen bylo-li tak ujednáno ve smlouvě (§2229)
   • Byla-li smlouva na dobu neurčitou pak výpověď bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc pro věci movité a 3 měsíce pro nemovitosti.
  • Bez výpovědní doby
   • nadměrné opotřebování, hrozí zničení věci (§ 2228)
   • nezaplacení nájemného ani do dne splatnosti dalšího nájmu (§2228 (4)
   • stane-li se věc bez zavinění nájemce nezpůsobilou k ujednanému účelu (§2227)
   • porušení povinností zvlášť závažným způsobem (§2232)
 • Odstoupením od smlouvy
  • Zánikem věci – částečný zánik – nárok na slevu nebo okamžitou výpověď (§2226)
 • Prodloužení smlouvy
  • Nájemce fakticky pokračuje v nájmu, pokud ho pronajímatel do 1 měsíce nevyzve k odevzdání věci, prodlužuje se smlouva opět o sjednanou dobu, nejdéle však o rok (§2230)

Zdroje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • přednáška OPH III
 • Důvodová zpráva
 • Občanské právo pro každého (Eliáš, Havel, Bezouška, Šustrová)

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code