Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


4. Výprosa. Výpůjčka.

Výprosa

 • Zařazení: část čtvrtá relativní majetková práva → hlava II. Závazky z právních jednání → díl 2 Přenechání věci k užití jinému → oddíl 1 Výprosa
 • § 2189 - § 2192
 • Jinak také prekariární smlouva
 • Starý občanský zákoník výprosu neupravuje
 • Upraveno v NOZ kvůli velké četnosti těchto smluv – zejména kvůli náhradě škody
 • Subjekty – půjčitel, výprosník
 • Půjčitel přenechá věc výprosníkovi k užívání
  • Bezplatně
  • Není ujednáno na jakou dobu a pro jaký účel je věc přenechána k užívání
 • Půjčitel může požadovat věc vrátit dle libosti
 • Výprosník nemůže vrátit věc v době, kdy by tím půjčiteli způsobil obtíže
  • Lze to, pokud s tím půjčitel souhlasí
 • Nahrazení škody výprosníkem
  • Nahrazuje vždy, nemusí, pokud prokáže, že věc užíval způsobem přiměřeným její povaze
  • Pokud výprosník dovolí, aby věc užíval někdo jiný, bez souhlasu půjčitele, nahradí škodu
   • Nemusí, pokud by ke škodě došlo i jinak
 • Ztráta věci
  • Výprosník nahradí škodu
  • Pokud se věc najde, výprosník si jí nemůže proti vůli půjčitele ponechat, vrátí ji a dostane zpět náhradu, kterou za ni zaplatil

Výpůjčka

 • Zařazení: část čtvrtá relativní majetková práva → hlava II. Závazky z právních jednání → díl 2 Přenechání věci k užití jinému → oddíl 2 Výpůjčka
 • § 2193 - § 2200
 • Subjekty – půjčitel, vypůjčitel
 • Úprava navazuje na starý občanský zákoník, upraveno – odstraněno nemístné zjednodušení
 • Rozdíl od výprosy
  • je ujednána doba, na kterou je věc půjčena
  • pokud je ujednán účel, musí vypůjčitel věc bez zbytečného odkladu začít užívat a po splnění účelu jí bez odkladu vrátit
 • půjčuje se nezuživatelná věc
 • bezplatné užívání
 • Práva a povinnosti vypůjčitele
  • vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem, pokud nebyl ujednán, tak způsobem přiměřeným povaze věci
  • vypůjčitel není oprávněn věc přenechat jiné osobě bez souhlasu půjčitele
  • vypůjčitel může vrátit věc předčasně, pokud tím způsobí půjčiteli obtíže, tak pouze s jeho souhlasem
  • náklady spojené s užíváním věci nese vypůjčitel ze svého
  • při potřebě mimořádných nákladů může vypůjčitel věc půjčiteli předat, aby je vynaložil sám
   • pokud půjčitel nechce nebo nemůže vynaložit mimořádné náklady, vynaloží je vypůjčitel, náleží mu za to náhrada jako nepřikázanému jednateli
 • práva a povinnosti půjčitele
  • věc musí být způsobilá k užívání, pokud způsobí škodu vada věci, kterou půjčitel vypůjčiteli zatajil, musí mu nahradit škodu z toho vzniklou
  • půjčitel poučí vypůjčitele, jak věc užívat, neplyne-li z okolností, že toho není zapotřebí. Pokud tak neučiní, nahradí vypůjčiteli škodu z toho vzniklou
  • půjčitel nemá právo domáhat se předčasného vrácení věci, jen pokud vypůjčitel použije věc v rozporu se smlouvou
   • pokud to bylo ujednáno, může se domáhat předčasného vrácení věci, pokud věc potřebuje dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat
 • práva půjčitele a vypůjčitele musí být uplatněna do 3 měsíců od vrácení věci
  • soud je nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code