Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


2. Koupě a směna

KOUPĚ

* neobchodní kupní smlouva SOZ + obchodní kupní smlouva v Obch. Z → NOZ integrovalo obojí + přidalo spotřebitelskou smlouvu do toho

ZÁKLADNÍ ÚPRAVA

 • právní základ pro ekonomickou směnu (zboží ↔ peníze) - základní rozdíl od směnné §2184-2188 ( zboží - zboží = bez placení)
 • rozděleno do 2 částí
  • obecná část (2079-2157)
   • dopadá na všechny druhy kupních smluv rozděleno na movité a nemovité
   • koupě závodu (§2175 a násl.)
  • zvláštní část - prodej zboží v obchodě (2158 a násl.)
   • spadá do rámce spotřebitelský smluv,
   • je zaměřena na rozumnou ochranu spotřebitele (klasické je použití kogentních norem) zákon č.634/92, o ochraně spotřebitele - doplňuje úpravu ze strany reklamací

POJEM

 • dvoustranné či vícestranné právní jednání, kde na 1 straně či na obou vystupuje 1 subjekt či subjektů více
 • Hlavní závazek prodávajícího
  • odevzdal předmět koupě (předat, nachystat na prodejně, odeslat)
  • umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo
 • hlavní závazek kupujícího
  • převzít předmět koupě
  • zaplatit kupní cenu

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI KUPNÍ SMLOUVY

 • převod vl. práva
  • konsenzuální převod obecné pravidlo
   • převod vlastnického práva účinností smlouvy
  • nabyvatel nabývá:
   • práva a povinnosti s věcí spojené §1106 Kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená.
   • také závady (závady, které nepřejdou, zanikají) §1107
Věc určená jednotlivě §1099 Účinností smlouvy(výjimky – ujednáno něco jiného nebo stanoví-li zákon něco jiného
Věci zapisované do rejstříku Zápisem
Věci druhově určené §1101 Odlišením/ oddělením
Nemovitosti §1105Zápisem (nad 16 m2)
Při nákupu v obchodě Předáním věci (samoobslužný – zaplacením kupní ceny)
CP na řád Rubopisem a smlouvou k okamžiku předání
CP na jméno Účinností smlouvy
CP zaknihovaný Zápisem na účet vlastníka
CP na doručitele převodem
 • kupní cena (její určení)
  • rozhodující je ujednání stran
  • nemusí být určena přesnou cifrou - musí být dostatečně určitá tzn. musí vyplývat ze způsobu jejího určení
  • cenová doložka §2154 - upravuje se kupní cena dodatečně s přihlídnutím k výrobním nákladům
 • předmět koupě věc dle §489
  • jakost a provedení (§2095)
   • rozhodující je ujednání
   • není-li ujednáno vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
  • určení vzorkem nebo předlohou (§2096)
   • musí mít předmět vlastnosti odpovídající vzorku či předloze
  • balení (§2097)
   • rozhodující je ujednání
   • není-li ujednání – podle zvyklostí, nejsou-li ani ty způsobem potřebným pro uchování
  • množství plnění s možnou odchylkou (§2098)
   • plnění dle ujednání: přesně nebo přibližně (přesné množství z přibližného určí prodávající, přičemž odchylka může být 5%)
  • druhy
   • movitá věc (2085) - mobiliární koupě, rozhoduje stav v jakém má osoba věc nabýt do vlastnictví
    • každá koupě:
     • jejímž předmětem není nemovitost
     • smlouva o dodání spotřební zboží, které je nutno sestavit
     • části nemovitosti, která se koupí má stát movitou
    • budoucí věc - dodání věci, která má být teprve vyrobena
     • kupní smlouva X smlouva o dílo – ten, komu má být věc prodána dodá část materiálu
    • kupní smlouva bez určení kupní ceny
     • týž nebo srovnatelný předmět + v době uzavření smlouvy + za obdobných podmínek obvykle prodává
    • přebytek (§2093) – dodá-li se větší množství – je smlouva i na toto, není-li to odmítnuto
   • nemovitá věc (§2128)
    • vždy písemně (§560) !!!!
    • nabývá se vlastnictví zápisem do seznamu (§2128/2 + §1105)
   • obchodní závod (§2175)(§502)
    • organizovaný soubor jmění vytvořený podnikatelem k provozování jeho činnosti
    • není zvláštní smluvní typ (původně byl v Obch.Z. samostatně, dnes ale v obecné části, s některými zvláštnostmi)
    • koupě závodu
     • nabývá kupující vše, co k závodu náleží – možnost vyloučení, neztratí-li samostatnost
     • převod zaměstnavatele §338 ZP
    • platí to i o koupi části závodu, za předpokladu, že část tvoří samostatnou org. jednotku (2183)
    • kupující se stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu patří
     • z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat

DRUHY KUPNÍ SMLOUVY

 • 1. hledisko
  • obecná kupní smlouva
  • kupní smlouva prodeje zboží v obchodě §2158
   • 1. ustanovení zvláštní + co není upraveno, použijeme ustanovení obecné
   • prodávající musí být podnikatel (§420) a na druhé straně je nepodnikatel
 • 2. hledisko - movitá věc x nemovitá věc x závod
 • 3. hledisko
  • podle vzoru a předlohy X koupě na zkoušku (2150) X výhrada lepšího kupce (§2152) X svépomocný prodej §2126

ODPOVĚDNOST ZA VADY

 • objektivní odpovědnost ze zákona (vada zde musela být již při dodání a musím to dokázat – jiná úprava pro spotřebitele)
 • §2099 a násl. práva z vadného plnění (nepoužívá se termín odpovědnost, obecně je snaha vyhnout se termínu odpovědnost)
  • (1) Věc je vadná,
   • nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 viz. výše.
   • Za vadu se považuje i plnění jiné věci.
   • Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 • dodá
  • méně, ale v dokladech je napsáno, že dodává méně - není to vada, ale nesplnění
  • méně, ale v dokladech je více - vada kvantitativní (vada množství)
 • dělení (rozhodující není opravitelnost, ale intenzita)
  • vady vzniklé podstatným porušením smlouvy §2106 - nárok:
   • odstranit vadu dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
   • odstranit vadu opravou věci
   • přiměřenou slevu z kupní ceny (accio cuanti minoris)
   • odstoupení od smlouvy §2110
  • uplatnění při podstatném porušení:
   • kupující musí prodávajícímu oznámit/ zvolit jaké právo chce při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu
   • jednou zvolený nárok nelze měnit bez souhlasu prodávajícího
   • nezvolí-li kupující své právo včas → nastupují práva dle §2107
  • vady vzniklé nepodstatným porušením smlouvy
   • nárok: odstranit vadu nebo přiměřená sleva z kupní ceny

ZÁRUKA JAKOSTI

§2113 A NÁSL. – SMLUVNÍ ZÁRUKA (GARANCE)

 • prodávající se zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti
 • lze sjednat X lze být prohlášena prodejcem X lze být určena na obalu či v reklamě
 • § 2115 – začátek záruční doby běží od odevzdání věci kupujícímu nebo od dojití nebo uvedení do provozu
 • neodpovídá za vady, způsobí-li je nějaká vnější událost, ledažeby ji prodávající způsobil
 • ohlášení vad - reklamace, notifikace, není zde prekluze soud nevystupuje ex offo, musí být namítnuto = promlčení

ZVLÁŠTNÍ ODPOVĚDNOST ZA VADY (KOUPĚ V OBCHODĚ)

 • zahrnuto do spotřebitelského rámce - typická kogentnost
 • prodávající odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vadu §2161
  • vada do 6 měsíců od převzetí §2161/2 – projeví-li se vada do 6 měsíců, má se za to, že byla vadná již při převzetí
  • od 7. měsíce do 24. měsíce - důkazní břemeno je na kupujícím
 • sporné, ale zatím se všichni mí profesoři shodli, že je zde pořád 2 letá záruka, že je to jen terminologie
 • lhůta
  • nelze zkrátit (nepřihlíží se k němu) – (½ u použitého)
  • může být dohodou, nebo výslovným prohlášením prodávajícího prodloužena stačí, je-li to prodloužení uvedeno na obalu/ v návodu/ v reklamě
 • na věci koupené před účinností NOZ, platí SOZ

PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

 • vlastník (převodem vlastnického práva přechází i nebezpečí škody) nebo
  • §2121 - koupě movité věci - převzetím věci
  • §2132 - výhrada vlastnického práva - převzetím věci
  • ujednáním
 • zvláštní úprava je-li někdo v prodlení

SMĚNA

§2184-2188

 • strany se zavazují převést druhé straně vl. právo k věci
  • vždy na základě závazku druhé k převodu jiné věci za první
 • nahodilá zkáza věci
  • před přechodem nebezpečí škody na věci – hledí se na smlouvu, jako by nebyla uzavřena
 • nahodilé zhoršení věci pod ½
  • druhá strana má právo odstoupit od smlouvy
  • jiné (menší) jde k tíži zcizitele
 • při směně úhrnkem
  • zkáza nebo zhoršení věci postihuje přejímatele, nebyl-li jinak celek znehodnocen pod ½
 • plody a užitky
  • do momentu, kdy se má odevzdat náleží zciziteli
  • od té doby přejímateli, i když mu věc nebyla fyzicky předána
 • ostatní dle kupní smlouvy

Zdroje

 • přednáška LS
 • seminář Šustek a poznámky z prezentace na semináři
 • Komentář k NOZ Pražák

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code