Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Vzniká

 • Porušením dobrých mravů
 • Porušením zákona – domněnka nedbalosti
 • Porušením smluvní povinnosti
 • Domněnka nedbalosti - § 2911 - v případě porušení zákonné povinnosti se má za to, že z nedbalosti
  1. § 2912 odst. 1 - jestliže osoba nejedná, jak od osoby průměrných vlastností lze důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale
  2. § 2912 odst. 2 - pokud škůdce neuplatní zvláštní znalosti, dovednosti nebo pečlivosti, kterých je zapotřebí, má se za to, že jedná nedbale

Pojem škoda

 • Majetková újma – škoda
 • Nemajetková újma - § 2956: Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání - § 2920 a násl.

 • Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou
 • Škodu nahradí, jen pokud byl schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky
 • Pokud schopen nebyl, pak má poškozený právo na náhradu, jen je-li to spravedlivé vzhledem k jeho majetkovým poměrům
 • Společně a nerozdílně spolu se škůdcem hradí škodu také ten, kdo zanedbal náležitý dohled
 • Kdo se do takového stavu uvedl vlastní vinou, nahradí škodu v tomto stavu způsobenou a s ním také osoby, které jej vlastní vinou do tohoto stavu přivedli
 • Nově není upraven princip, jakým se dohlížející osoba může odpovědnosti zprostit a též není upravena situace, kdy dohlížející osoba jednala jménem právnické osoby. Předpokládá se, že zůstanou zachovány principy upravené v OZ v §422 (2,3).

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi - § 2923

 • Solidárně odpovědná osoba, která se vědomě ujala osoby s nebezpečnými vlastnostmi a poskytla jí útulek nebo jí svěřila určitou činnost

Škoda z provozní činnosti - § 2924

 • Povinný nahradit škodu je provozovatel závodu nebo jiného výdělečného zařízení
 • Povinnosti se zbaví, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, aby ke škodě nedošlo

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným - § 2925

 • Provoz zvláště nebezpečný = nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku vážné škody ani při vynaložení řádné péče
 • Omezené možnosti liberace - vis maior, jednání poškozeného, neodvratitelné jednání třetí osoby, k jiným, byť sjednaným důvodům zproštění se nepřihlíží

Škoda na nemovité věci_ - § 2926 Škoda z provozu dopravních prostředků - § 2927 a násl.

 • Odpovídá provozovatel dopravního prostředku
 • Zprostit se nelze, pokud škoda byla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu, zprostit se lze, pokud prokáže, že škodě nemohl zabránit ani kdyby vynaložil veškeré úsilí
 • V příp. opravy je provozovatel osoba, které ho převzala do opravy
 • Pokud někdo použil DP bez vědomí provozovatele → odpovědný
 • Solidární odpovědnost-pokud to provozovatel umožnil použití DP z nedbalosti
 • Nelze-li škůdce určit → vlastník

Škoda způsobená zvířetem - § 2933 a násl.

 • Solidárně odpovídá vlastník a osoba, které zvíře svěřil nebo ho chová
 • U zvířat sloužící k výdělečné činnosti nebo jako pomocníci pro handicapované se vlastník odpovědnosti zprostí, nezanedbal-li dozor (popř. pokud by ke škodě došlo i při jakémkoliv dozoru). Toto pravidlo se použije i na osoby, kterým bylo zvíře svěřeno
 • Svémocné odnětí zvířete třetí osobou – třetí soba odpovídá, pokud vastník prokáže, že odnětí nemohl zabránit, jinak solidárně

Škoda způsobená věcí - § 2936 a násl.

 • Kdo je povinen někomu plnit a plní vadnou věcí je odpovědný za škodu způsobenou vadnou věcí
 • Způsobí-li škodu věc sama od sebe – odpovědný ten, kdo nad ní měl dohled, popř. vlastník, pokud prokáže, že dohled nezanedbal→zproštění povinnosti k úhradě

Škoda způsobená vadou výrobku - § 2939 a násl.

 • § 2943 – ustanovení se nepoužijí na věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům
 • Primárně hradí výrobce, ale s ním je solidárně odpovědný např. také dovozce nebo dodavatel (pokud do 1 měsíce nesdělí, kdo je dovozce nebo výrobce)
 • Výrobek je vadný, není-li tak bezpečný, jak od něj lze rozumně očekávat

Škoda na převzaté věci - § 2944

 • Kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak

Škoda na odložené věci - § 2945

 • Situace, kdy je s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo obvyklém, škodu na takto odložených věcech hradí provozovatel
 • Stejné platí i pro provozovatele garáží a škodě na autech tam umístěných a jejich příslušenství
 • Byla-li takto škoda způsobena v dopravním prostředku, nahradí se jen škoda podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravního prostředku
 • Právo je třeba uplatnit u provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději 15 dnů od chvíle, kdy se o škodě dozvěděl, jinak soud právo nepřizná

Škoda na vnesené věci - § 2946

 • Za škodu na věci, kterou ubytovaný vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, odpovídá provozovatel pravidelných ubytovacích služeb
 • Možnost zprostit se odpovědnosti pokud ubytovatel prokáže, že by ke škodě došlo i jinak, nebo že škodu způsobil ubytovaný nebo jeho doprovod
 • Škoda se hradí max. do 100x denní ubytovací ceny
 • Nutno uplatnit právo u ubytovatele bez zbytečného odkladu (15 dnů). Neplatí, pokud převzal věc do úschovy, způsobil-li škodu sám ubytovatel nebo odmítl-li úschovu věci v rozporu se zákonem

Škoda způsobená informací nebo radou

 • Odpovědná je osoba, která je příslušníkem určitého stavu nebo povolání nebo jinak vystupuje jako odborník a poskytne špatnou informaci nebo radu za odměnu a způsobí tak škodu

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code