Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady

Odpovědnost za vady

 • Úprava odpovědnosti za vady je rozptýlená →
  • § 1914 a násl. – obecná úprava
  • § 2099 a násl. – u jednotlivých smluvních typů
  • § 2161 a násl. – u subtypů – spotřebitelské smlouvy
 • Vada – je potřeba si uvědomit, že se jedná o vadu předmětu plnění nikoliv vadu plnění
 • Rozlišujeme vady zjevné a vady skryté
 • V okamžiku plnění mohu předmět plnění odmítnout
  • v případě uplatnění § 1914 zaniká původní závazek; i když splním vadně - > splním → nejsem v prodlení s plněním x mohu ale být v prodlení s opravou vad
  • když nedojde k předání → odpovědnost za věc nese prodávající, proto se do smluv občas dává povinnost převzít i vadné plnění
 • reklamační lhůta x záruční doba
  • reklamační lhůta – pro objevení skrytých vad, neplatí bezvýjimečně (§ 1921 odst. 3), vztahuje se na skryté vady
  • záruční doba – doba, po kterou prodávající zaručuje, že se vady nevyskytnou, že si podrží ujednané vlastnosti, záruční doba není uvedena v zákoně
  • *za socialismu jsme byli světový unikát, protože jsme měli zákonem upravenou záruční dobu a to na 6 měsíců
  • *chybně byla hlavně transponována evropská směrnice, která stanovila 24 měsíční reklamační lhůtu, která ale byla transponována jako záruční doba, což je hloupost

Odpovědnost za škodu

 • ustanovení o povinnosti nahradit škodu
 • § 2909 a násl.
 • Povinnost nahradit škodu vzniká třemi způsoby:
  • Porušením dobrých mravů
  • Porušením zákona
  • Porušením smluvní povinnosti
 • Další poznámky najdete v otázkách 40 – 43

Vztah

 • odpovědnost lze chápat v užším a širším smyslu
  • odpovědnost v užším smyslu zahrnuje pouze odpovědnost za škodu
  • odpovědnost v širším smyslu zahrnuje nejen odpovědnost za škodu, ale i odpovědnost za vadu a odpovědnost za prodlení
 • odpovědnost za vadu - vzniká pokud nebyla povinnost dlužníka splněna řádně
 • odpovědnost za prodlení - dlužníkova povinnost nebyla splněna včas
 • odpovědnost za škodu - uplatní se v případě, kdy věřiteli v důsledku vadného plnění vznikla škoda
 • smysl odpovědnosti za vady - dosáhnout plnění bez jakýchkoliv vad → výměna, oprava nebo alespoň finančního vyrovnání snížené hodnoty věci → sleva
 • smysl odpovědnosti za škodu - nahrazení majetkové újmy v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti
 • vadným plněním může vzniknout další újma spočívající ve zmenšení majetku nebo ušlém zisku (použije se odpovědnost za škodu), které nelze odškodnit v rámci odpovědnosti za vadu, protože ta slouží pouze k reparaci samotné vady (např. předmětem koupě je dodávka bez které se neobejde mé podnikání. Pokud mi prodávající prodá dodávku, která je nepojízdná, nejenže má odpovědnost za vadu té dodávky, ale i odpovědnost za škodu, která mi vznikla v důsledku nepoužitelnosti dodávky formou ušlého zisku, protože bez dodávky nemůžu podnikat.)
 • možnost souběhu odpovědnosti za škodu a za vady - § 1925
 • judikatura NS - 33 Odo 320/2005 - „Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Jako škodu však nelze uplatit to, co odpovídá právům z odpovědnosti za vadu věci (např. částku, o kterou je nižší hodnota prodané věci namísto slevy z kupní smlouvy), jestliže došlo k zániku práv z odpovědnosti za vady pro nesplnění včasné notifikace vad.“

Zdroje

NOZ,důvodová zpráva, seminář s Dr. Pelikánem

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code