Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


43. Rozsah a způsob náhrady škody

Způsob

 • Náhrada majetkové újmy - § 2951 odst. 1
  • Uvedení do předešlého stavu
  • Náhrada v penězích – pouze pokud nelze uvést do předešlého stavu nebo přeje-li si to poškozený
 • Náhrada nemajetkové újmy - § 2951 odst. 2
  • Přiměřené zadostiučinění - zadosti učinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy
 • § 2971 – v případě zvláštní okolností (hrubá nedbalost, touha někomu ublížit atd.) nahrazuje škůdce nemajetkovou újmu všem, kteří způsobenou újmu pociťují jako vlastní neštěstí, které jinak nelze odčinit
 • Moderace – snížení náhrady - § 2953
  • Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu přiměřeně sníží
  • Nelze snížit, pokud škoda byla způsobena úmyslně
  • Nelze snížit, pokud škodu způsobil příslušník určitého stavu nebo povolání porušením odborné péče
 • Více škůdců
  • §2915 - více škůdců odpovídá solidárně, v případě, že je jeden ze škůdců povinen k náhradě pouze do určité výše → škůdce pak odpovídá solidárně s ostatními pouze do této výše, toto pravidlo se pak analogicky užije v případech, kdy došlo k více samostatným skutkům, jež mohly škodu způsobit, a nelze určit, kdo jí způsobil skutečně
  • výjimka z tohoto pravidla → soud může rozhodnout v odůvodněných případech o tom, že škůdce nahradí škodu podle své účasti (nebo podle míry pravděpodobnosti), takto však nelze rozhodnout např. v případech, kdy lze škodu připsat každému škůdci, pokud jiného podněcoval
  • § 2916 - princip vypořádání škody mezi škůdci - podle účasti na způsobení
  • § 2918 – pokud se škoda zvýšila také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, snižuje se povinnost škůdce, pokud jsou tyto okolnosti zanedbatelné, škoda se nedělí

Rozsah

 • Hradí se skutečná škoda plus ušlý zisk - § 2952 – nelze-li skutečná škoda přesně vyčíslit → určí soud
 • Náhrada pří újmě na přirozených právech člověka
  • Nahrazuje se majetková i nemajetková újma - takto se odčiní i duševní útrapy (§ 2956)
  • Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení – peněžitá náhrada za vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, popřípadě ztížení spol. postavení, v příp. usmrcení se odškodní manžel, rodiče, děti… peněžitou náhradou, dále sem spadají náklady spojené s péčí o zdraví nebo náklady na pohřeb
  • peněžité dávky – princip renty, kterou škůdce dorovná do předpokládaného ucházejícího výdělku dávky plynoucí ze systému sociálního zabezpečení) §2962 – 2967 – typy:
   • po dobu pracovní neschopnosti – peněžitý důchod ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před újmou a náhradou toho, co bylo poškozenému vyplaceno v důsledku nemoci nebo úrazu (§ 2962)
   • po skončení pracovní neschopnosti - přihlíží se k vyšším potřebám poškozeného, zvýšenému úsilí pro dosažení výdělku, ke zvyšování výdělku v oboru a předpokládanému růstu výdělku poškozeného (§ 2963)
   • náhrada ztráty na důchodu - ve výši rozdílu mezi důchodem, na který poškozenému vznikl nárok a důchodem, na který by mu bylo vzniklo právo (§ 2964)
   • náhrada jiné osobě, u níž konal poškozený bezplatné práce - i této osobě bude škůdce hradit, oč přišla (§ 2965)
   • náhrada pozůstalým při usmrcení - dochází ke zvýšení nároku pozůstalých (počítají se jako rozdíl mezi dávkami poskytovanými např. ze systému sociálního zabezpečení, a tím, co by poškozený pozůstalým poskytoval), nově lze také přiznat osobě, které poškozený poskytoval příspěvky, aniž by k tomu byl povinen, oproti OZ se navíc přidává podmínka, že takto poskytované dávky, nesmí úhrnem překročit částku, která by zemřelému příslušela jako náhrada ztráty na výdělku nebo na důchodu
 • Náhrada při poškození věci - § 2969
  • Při určení výše škody se vychází z obvyklé ceny v době poškození
  • Zvláštní cena obliby (např. fotka babičky – sama o sobě bezcenná, ale je to jediné co nám po ní zbylo atp.)
 • Náhrada při poranění zvířete - § 2970
  • Uhrazení účelně vynaložených nákladů potřebných k péči o zdraví
  • Náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné, i když převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil i rozumný chovatel v postavení poškozeného

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code