Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 34 – Odstoupení od smlouvy

Vymezení pojmu

 • jedná se jednostranné právní jednání, adresované druhé smluvní straně a jeho doručením závazek zaniká.
 • jakmile strana oprávněná od smlouvy odstoupit oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvá, nemůže volbu již sama změnit
 • odstoupení od smlouvy představuje prolomení zásady pacta sunt servanda, proto musí být sjednáno nebo stanoveno právním předpisem.
 • zákon respektuje autonomii vůle stran, zároveň však přitom šetří jistotu smluvních stran a brání neúčelnému zmaření smlouvy bez racionálního podkladu

Důvody pro odstoupení od smlouvy

 1. ujednány přímo ve smlouvě, zároveň s podmínkami a důsledky pro obě strany z odstoupení vyplývajícími, nebo
 2. stanovené zákonem jako např.:
  1. při porušení smluvní povinnosti prodlením podstatným způsobem, nebo jiným porušením smlouvy podstatným způsobem, může strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. (§ 1977 a 2002) Za podstatné se považuje takové porušení povinnosti, které zakládá hypotézu, že strana porušitele by při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že druhá strana by smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  2. známka nejistoty ohrožující plnění, strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvy podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. (§ 2002 odst. 2)
  3. v důsledku slabší strany zákon stanoví v některých případech kogentně právo odstoupit od smlouvy bezdůvodně (např. § 1818, 1829, 1861, 2533)
  4. důvody pro odstoupení mohou být též v důsledku jiných právních skutečností, např.: způsobení nemožnosti plnění § 1927, zmaření práva volby §1928, nahodilé zhoršení věci §2185, změna podmínek zájezdu §2531, skryté překážky díla §2627 apod.

Posun oproti předchozí úpravě spatřujeme především v konstrukci návrhu formulujícího obecný důvod, podle něhož i prodlení věřitele opravňuje dlužníka k odstoupení od smlouvy

Účinky

 • odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku (ex tunc), což je rozdílem oproti výpovědi, při které dochází k účinkům ex nunc, tedy od okamžiku, ke kterému se vážou účinky výpovědi
 • zákon uvádí, že při odstoupení od smlouvy nezanikají:
 1. práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělých úroků z prodlení, náhradu škody
 2. práva míněná zavazovat strany i po odstoupení, např. rozhodčí doložka, volba práva
 3. zajištění dluhu
 4. vznik povinnosti vrátit si navzájem to, co již bylo splněno, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení (§ 2993)

Rozsah odstoupení

 1. od celé smlouvy
  1. nebylo-li doposud plněno
  2. bylo-li částečně plněno, ale poskytnuté plnění nemá pro věřitele význam
 2. odstoupení od části závazku
  1. dosud nesplněné části
  2. u nepřetržité a opakované činnosti jen s účinky do budoucna (např. nájem)
 • možnost odstoupit od smlouvy je právo oprávněného, nikoli jeho povinnost, proto závisí na úvaze oprávněného, zda tohoto práva využije, či nikoli

Prameny

 • zákon 89/2012 Sb. + důvodová zpráva
 • přednášky OPH IV.
 • Přemysl Raban a kol.: Občanské právo hmotné – Relativní majetková práva
 • Alexander J. Bělohlávek a kol.: Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code