Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


32. Splnění

Obecně

 • Splnění (soluce) je způsob zániku závazku (který vznikl z právní skutečnosti – především smlouvy) formou splnění dluhu, který ze závazku vyplývá § 1908(1).
 • V případě, že je více dluhů stejného druhu § 1933
  • Strany závazkového vztahu jsou věřitel a dlužník
  • Splnění je jednání dlužníka, které směřuje k naplnění zájmů věřitele. Jednání může být právní jednání, konání ale i zdržení se konání. Zájem věřitele může být majetkové povahy, a nebo spočívat v ideálním zájmu.
  • Obsah závazku může být:
   • výsledek (závazky z kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo)
   • pečlivá činnost (pracovní činnost, nebo péče o zdraví..)
 • Předpoklady zániku závazku splněním jsou:
  • existence platného právního důvodu závazku – pokud by nebyl, šlo by o bezdůvodné obohacení (výjimkou je vada u nedostatku formy)
  • Jednání dlužníka nebo osoby oprávněné za něj plnit, kterým projevuje vůli splnit a zároveň poskytuje to plnění, které je předmětem závazku.
  • Součinnost věřitele, tedy právní jednání věřitele nebo osoby která je oprávněna přijmout plnění (není nutné ve všech případech, v těch kde je se jedná o tzv. soluční smlouvu)
 • Pokud si mají strany plnit vzájemně jedná se o Synallagmatický vztah
  • Genetické synallagma: povinost jedné strany podmiňuje existence povinosti strany druhé
  • Funkcionální synallagma: je-li povinnost jedné strany porušena, nemusí druhá strana plnit
 • Mají-li si strany plnit zároveň, může splnění požadovat jen ta strana, která sama dluh již splnila, nebo je ochotna a schopna splnit dluh současně s druhou stranou. § 1911
 • Kvitance je listina, kterou na vyžádání dlužníka vydá věřitel, je to potvrzení že bylo splněno identifikace věřitele i dlužníka, předmětu, a dále kde a kdy byl dluh splněn.. Odmítne-li věřitel vydat kvitanci, má dlužník právo odepřít plnění. §1949-1951
 • Dlužní úpis je dlužníkovo prohlášení o uznání dluhu (§2053) nebo jiná listina toto potvrzující

Předmět plnění

 • = to co je dlužník povinen poskytnout věřiteli. Řádné plnění §1914-1925
 • Dlužník nemůže být nucen poskytnout něco jiného než to co je povinen plnit a stejně tak věřitel nesmí být nucen, aby přijal něco jiného
 • Dlužník musí splnit na své náklady řádně a včas.
 • Nestane-li se tak nastupuje odpovědnost za vady a nebo z prodlení (Odpovědnost za vady: věřitel je povinen bezodkladně vytknout, nejpozději však ve lhůtě 6 měsíců od plnění, v případě záruky do konce záruční lhůty. Není-li včas nastupuje odpovědnost z prodlení )
 • dlužník plní ve střední jakosti
 • Lze-li plnit více způsoby je na dlužníkovi aby si způsob zvolil. Pokud je to na věřiteli je třeba určit dobu pro tento výběr. §1926
 • na místo dojednaného předmětu je možno plnit náhradní předmět (Surogát):
  • dopředu dojednaný způsob náhrady za plnění původně sjednané za sjednaných podmínek (spolu s uzavřením závazku)
  • dodatečně dojednaný způsob náhradního plnění (jako náhrada nemožnosti splnění původního závazku)
 • Plní se v celku, pokud lze po částech, tak věřitel musí souhlasit, zvýšené náklady nese dlužník. Jde o Částečné plnění §1930

Místo plnění

 • k řádnému plnění musí být dluh splněn ve stanoveném místě. §1954 Jinak dle zákona:
  • nepeněžitý dluh se plní v místě bydliště/sídla dlužníka. Tzv. Odnosný dluh §1955 (1)
  • peněžitý dluh se plní v místě bydliště/sídla věřitele. Tzv. Donosný dluh §1955 (1)
  • při dluhu z provozu závodu se plní v místě závodu §1955 (2)
   • plnění prostřednictvím poskytované peněžních služeb je splněno připsáním na účet věřitele.
   • Plnění při odeslání zboží užitím kurýrních služeb (pošty) předání zboží kupujícímu je v okamžiku předání dopravci (pokud jich je víc tak tomu prvnímu) § 2090 (ve spotřebitelských vztazích ale až kupujícímu!)

Čas plnění

 • je-li termín přesně určen dlužník plní bez vyzvání. Není-li ujednáno může věřitel požadovat aby plnil ihned, dlužník pak splní bez zbytečného odkladu. §1958
 • doba splatnosti je 30 dní od doručení zboží nebo faktury (od pozdějšího) §1963 Ujednání že lze prodloužit dobu splatnost nad 60 dní, je možné jen tam, kde by to nebylo vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li ale povinnost podnikatele dodat zboží veřejnoprávní korporaci, tak si mohou strany ujednat dobu splatnosti delší jen, je-li to opodstatněné a nikdy více než 60 dní.
 • V případě hrubé nespravedlivosti co se doby plnění týče, se smluvní strana má právo dle § 1964 dovolat neúčinnosti ujednání odchylujícího se od § 1963
 • § 1959 : Neplyne-li z ustálené předchozí praxe stran nebo ze zvyklostí něco jiného, má se za to, že strany ujednaly čas plnění výrazem:
  • a) „začátkem období“ prvních deset dnů tohoto období,
  • b) „polovinou měsíce“ období od 10. do 20. dne v měsíci,
  • c) „polovinou čtvrtletí“ druhý měsíc čtvrtletí,
  • d) „konec období“ posledních deset dnů období,
  • e) „ihned“ dobu do pěti dnů, avšak při dodávce potravin nebo surovin dobu do dvou dnů a při dodávce strojírenských výrobků dobu do deseti dnů.

Plnění jiné osobě než věřiteli

A) osoba v zastoupení věřitele

 • Dlužník může plnit tomu, kdo předloží věřitelovo potvrzení, že může dluh převzít, nebo mu vydá věřitelovu kvitanci, ledaže dlužník věděl, že není oprávněn plnění přijmout. §1951
 • Náhradní splnění §1953 v případě že je věřitel neznámý, nepřítomný, nebo bezdůvodně plnění odmítl přijmout, je možné složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně vynaložené náklady jdou k tíži věřitele. Pouze věci movité hmotné (hlavně peníze a CP) úschova upravena procesně v §185 OSŘ
 • Zástavnímu věřiteli při zastavení pohledávky, je-li zastavený dluh splatný §1336 (2)
 • Zmocněnci věřitele (zmocnitele) je-li k převzetí plnění zmocněn
 • Poukazníkovi, který je za poukazatele (původní věřitel) oprávněn vybrat plnění dle poukázky u poukázaného (dlužník). Toto právo vznikne pouze, příjme-li poukázník poukázku od poukazatele, tím zároveň vznikne povinnost poukázaného plnit poukazníkovi
  • Poukázka opravňuje poukazníka vybrat u poukázaného vlastním jménem plnění a poukázanému se poukázkou přikazuje, aby poukazníkovi plnil na účet poukazatele. Přímé právo vznikne poukazníkovi proti poukázanému jen tehdy, přijme-li poukázaný poukázku. §1939 (1) = poukázka dlužnická
 • (pro náročné: je možná i poukázka úvěrová ta opravňuje věřitele vybrat dluh dlužníka u 3. osoby, ta s tím ale musí souhlasit)
 • Poukázka (asignace) je listina která pro snažší převoditelnost může být buď:
  • Na řad (práva přejdou rubopisem na osobu oprávněnou na rubopisu §1946
  • Na droručitele tehdy poukázaný plní každému kdo předloží poukázku §1947

B) Práva přejdou na jinou osobu než je věřitel

 • je možné plnit třetí osobě v jejíž prospěch má být plněno
  • Smlouva ve prospěch třetí osoby §§ 1767 a 1768
  • Pojistná smlouva v případě že je její plnění ve prospěch třetí osoby § 2758
 • Smluvně lze postoupit pohledávku jinému věřiteli bez přičinění dlužníka. Nový věřitel se nazývá postupník §1879 (v případě, že o tom dlužník nebyl vyrozuměn, tak se může zprostit i plněním postupiteli tedy původnímu věřiteli §1882)

Plnění jiné osoby než dlužníka

A) jiná osoba plní jménem dlužníka

 • Osoba která se zavázala plnit za dlužníka je poddodavatel.Ten pak plní odběratelovi, který je původním věřitelem dlužníka. Bez odhledu na to zda využil dlužník poddodavatele, je to jako by plnil věřiteli sám. Upraveno v §1935
 • Poskytovatel peněžních služeb (banka dlužníka) §2662
 • Plátce mzdy a jiných příjmů.

B) jiná osoba plní svým jménem

 • třetí osoba která má souhlas dlužníka (splnění zástupcem a to jak zákonným, tak smluvním)
  • kdyby neměla souhlas, jednalo by se o plnění bez právního důvodu.
  • Při převzetí plnění může ten, kdo plní dluh jiného požadovat postoupení pohledávky §1336 (2)
  • splnění třetí osobou je vyloučeno v případech, kdy je splnění vázáno na osobu dlužníka §1336 (1)
 • třetí osoba, která nemusí mít souhlas dlužníka
  • pokud ručí za jeho dluh či ho jinak zajišťuje zákonná subrogace, Pohledávka i s příslušenstvím přejde na osobu, která splnila, té věřitel vystaví potvrzení a sdělí vše potřebné k uplatnění pohledávky. §1937
  • pojišťovna v případech, kdy to vyplývá z jiných právních předpisů (pojistné smlouvy, nebo povinné ručení)

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code