Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 28 - Finanční záruka

Obecně

 • úprava: § 2029 – 2039 NOZ
 • jeden z druhů zajištění dluhu
 • = vztah mezi věřitelem, dlužníkem a osobou, která se osobně zavazuje uhradit dluh dlužníka
 • rozdíl mezi ručením a finanční zárukou je v tom, že finanční záruku může vystavitel zcela oddělit od původního dluhu
 • osnova finanční záruky vychází z úpravy bankovní záruky dle obchodního zákoníku → pojem „finanční záruka“ však zakotvuje nově možnost, že výstavcem fin. záruky nebude jen banka
 • dříve byla možnost vystavit finanční záruku svěřena pouze bankám → bankovní záruka (§313 ObchZ)
 • NOZ umožňuje uzavřít abstraktní bankovní záruku všem FO a PO ⇒ finanční záruka
  • bankovní záruka = finanční záruka, jejíž výstavce je banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo
  • některé předpisy zakazují určitým subjektům (obce, nadace) poskytnout ručení za třetí osoby. Tento zákaz poskytnout ručení platí zřejmě i na finanční záruku.

Vznik

 • jednostranným prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, nebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční listině.
 • záruční listina vyžaduje písemnou formu
 • záruční listina musí obsahovat informace o:
  1. vystaviteli
  2. věřiteli oprávněném ze záruky
  3. zajišťovaném dluhu
  4. maximální výši plnění
  • dále může být uvedena doba platnosti záruky a podmínky, za kterých dojde k vyplacení.

Zánik

 • zákon předpokládá pouze zánik záruky vystavené na dobu určitou, a to uplynutím doby (tj. neuplatní-li věřitel vůči výstavci své právo v době určené záruční listinou)
 • nepředpokládá však, že by záruka zanikla zánikem podkladového (zajišťovaného) dluhu
 • jiné způsoby zániku je možné si ujednat v záruční listině

Vztah výstavce záruky a dlužnía

 • finanční záruka je vystavována na příkaz dlužníka (popř. jiné osoby). Výstavce fin. záruky s dlužníkem uzavírá smlouvu na bázi smlouvy příkazní
 • v případě, že dlužník nesplní svůj dluh, popř. jsou-li splněny jiné podmínky určené v záruční listině, vyzve věřitel písemně výstavce finanční záruky, aby splnil povinnost z finanční záruky
 • věřitel musí předtím vyzvat dlužníka, aby splnil svůj dluh, jen je-li to ujednáno v záruční listině
 • pokud vystavitel fin. záruky zcela uhradí svůj závazek z finanční záruky, nepřechází na něj pohledávka z původního dluhu (věřitel-dlužník), pohledávka zanikne splacením
 • vystavitel fin. záruky má pouze oprávnění, aby osoba, která ho o vystavení záruky požádala (tj. dlužník), plnila to, co vystavitel zaplatil oprávněnému ze záruky
 • v případě, že výstavce plnil, nemá dlužník oprávnění uplatnit vůči výstavci námitky, které by jinak měl vůči svému věřiteli

Plnění z finanční záruky

 • plnění ze záruky vyžaduje doručení písemné výzvy k plnění vystaviteli
 • zákon nevyžaduje předchozí výzvu dlužníku, aby splnil dluh (viz výše)
 • oprávněný ze záruky (tj. věřitel) může právo na plnění ze záruky postoupit

Záruka vystavená na žádost jiného výstavce

 • výstavce fin. záruky může požádat další osobu, tj. dalšího výstavce o vystavení finanční záruky (≈ „podvýstavce“)
 • obvyklé v mezinárodním obchodě
 • věřitel může uplatnit právo z finanční záruky vůči kterémukoli z těchto výstavců (tj. vůči výstavci i „podvýstavci“)
 • výstavce (tj. „podvýstavce“), který potvrdil fin. záruku a na tomto základě plnil, má právo na náhradu vůči výstavci, který jej o potvrzení fin. záruky požádal
 • př.: lokální banka nebyla příjemcem záruky pokládána ze dostatečné bonitní. Daná lokální banka tedy požádá banku s vyšším ratingem o vystavení finanční (bankovní) záruky. V případě plnění z konečné bankovní záruk je pak žádající lokální banka povinna uhradit vystavující bance, co bylo plněno

Dělení fin. záruk dle druhu závazku, za který vystavitel záruky ručí

Platební záruka

 • vystavitel fin. záruky ručí za platební závazky dlužníka
 • př.: zaplacení nájmu, splátek úvěru apod.

Neplatební záruka

 • zajišťuje se pohledávka, který by věřiteli náležela při porušení plnit daný závazek
 1. záruka za předloženou nabídku (tzv. bid bond)
  • = záruka předkládaná ve veřejné soutěži, zaručující, že výherce soutěžě uzavře s vypisovatelem soutěžu smlouvu
 2. záruka za splnění závazku (tzv. performance bond) = záruka zajišťující včasné dokončení díla
 3. záruka za zádržné = záruky nahrazující ponechání si části plnění ze smlouvy o dílo na odstranění závad a nedodělků
 4. záruka celní = speciální druh bankovní záruky, kdy banka ručí za povinnost uhradit clo

Zdroje

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code