Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


27. Ručení

 • jedná se o zajišťovací prostředek, právní závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele, jestliže ji po písemné výzvě a v přiměřené lhůtě neuspokojí sám dlužník (výzva ale není podmínkou, pokud ji nemůže věřitel uskutečnit nebo je nepochybné, že dlužník dluh nesplní)
 • vyžaduje se písemná forma ručitelského prohlášení - §2018(2)
 • předpokladem je platný dluh dlužníka, který se ručením zajišťuje; platnosti ručení ale nebrání neplatnost z důvodu nedostatečné způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, pokud o tom ručitel v době prohlášení věděl nebo vědět musel – §2019 (nezletilá osoba)
 • lze vázat ručení i k závazkům dlužníka vzniklých za určitou dobu nebo závazkům z téhož právního důvodu - §2019
 • případné dovolání se relativní neplatnosti hlavního závazku způsobí neplatnost ručitelského závazku - ve vztahu k hlavnímu závazku je ručení závazkem akcesorickým(váže se na něj - zánikem hlavního závazku mezi věřitelem a dlužníkem zaniká i závazek mezi věřitelem a ručitelem) a subsidiárním (je možno domáhat se plnění po ručiteli až poté, co byl hlavní (přímý) dlužník k plnění bezvýsledně a písemně vyzván)
 • pokud je dluh částečné splněn, ručení se nesnižuje, pokud dluh zůstává nesplněn ve výši, v jaké je zajištěn ručením
 • právní postavení ručitele nemůže být zhoršeno právními úkony dlužníka po vzniku ručení – důležitý je tedy stav v době vzniku ručení; naopak má ručitel prospěch ze všeho, co hlavní dluh zmenšuje
 • uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli pouze, pokud s tím výslovně souhlasí – §2025(2)
 • ručením lze zajisti i závazek, který vznikne v budoucnu, který je vázán na nějakou podmínku nebo soubor dluhů - §2019
 • subjekty ručitelského závazku jsou věřitel a ručitel, není jim dlužník
 • ručitelem může být každý, kdo má způsobilost smlouvu o ručení uzavřít a jehož prohlášení o převzetí ručení věřitel přijme (věřitel má právo ručitele vybrat, nemusí přijmout za ručitele kohokoliv)
 • jako ručitel může vystupovat jedna osoba, ale i více, pokud za dluh ručí více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý, ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník
 • právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi - §2025 (1)
 • pokud ručitel plní bez vědomí dlužníka, má dlužník právo uplatnit vůči ručiteli všechny námitky, které by měl vůči věřiteli, kdyby na něm věřitel splnění vymáhal, nemůže ale uplatnit námitky, na které ručitele neupozornil bez zbytečného odkladu po doručení zprávy, že věřitel uplatnil nároky z ručení
 • ručitel může plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem
 • ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje; nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a ručitel plnit může nebo pro zánik PO, která je dlužníkem
 • zákonné ručení za nepeněžitý dluh – zajištěna peněžitá pohledávka, která přísluší věřitele při porušení zajištěného dluhu
 • zákonná cese - plněním vstupuje ručitel do pozice věřitele; ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli - původní věřitel (postupitel) musí oznámit dlužníkovi změnu, nebo postupník musí prokázat postoupení pohledávky, jinak dlužník může plnit původnímu věřiteli - §1882
 • smrt ručitele - pokud není ručitelský závazek vázán na osobu ručitele, pak přechází na ručitelovy dědice
 • rukojemství - dříve používaný pojem pro dnešní ručení (směnečný a šekový aval)
 • „za odložené věci se neručí“ - (jedna z možných otázek) - jedná se o odpovědnost na věcech vnesených a odložených, ne ručení

Zdroje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • důvodová zpráva
 • Právnický slovník, 3.vydání, 2009
 • otázka byla konzultována a řádně doplněna

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code