Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


26. Smluvní pokuta

Upravena v ustanoveních § 2048 – 2052 NOZ – PŘEČTĚTE SI TO!

 • smluvní pokuta je nově společně s uznáním dluhu zařazena do zvláštního oddílu nazvaného UTVRZENÍ DLUHU.
  • Funkcí obou těchto institutů není dluh zajistit, jako tomu je u ručení, zástavy nebo dalších ve vlastním slova smyslu zajišťovacích institutů, ale posílit postavení věřitele jiným způsobem.
  • Účelem smluvní pokuty je dát předem (tedy před splněním a zpravidla již při uzavírání smlouvy) najevo zvýšený zájem věřitele na náležitém splnění smluvní povinnosti
 • [2048] Vznik práva na smluvní pokutu se váže na porušení smluvní povinnosti (nesplnil řádně či vůbec), dlužníkovi vznikne sekundární povinnost zaplatit věřiteli další plnění – původní povinnost ale dále trvá. I po zaplacení pokuty musí dlužník splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
  • Právo na zaplacení smluvní pokuty vzniká automaticky při porušení primární povinnosti – objektivní odpovědnost za porušení
  • Ujednají-li si strany, že dlužník zaplatí věřiteli určitou částku pro případ, že nastane jiná skutečnost, než je porušení smluvní povinnosti, nepůjde sice o smluvní pokutu, nicméně půjde o platné ujednání, které se podle okolností posoudí jako ujednání o odstupném případně jako ujednání nepojmenované smluvní klauzule.
 • Vůči hlavnímu závazku je smluvní pokuta v akcesorickém vztahu – sleduje osud hlavního závazku, pokud tedy např. hlavní závazek zanikne, zanikne i smluvní pokuta. Pokud ale vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty dřív, než smlouva zanikne, dlužník je povinen ji zaplatit.
 • [§ 2050] Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje - > konzumace nároku náhrady za škodu
  • Dispozitivní ustanovení, lze si smluvit vedle smluvní pokuty i právo na náhradu škody vzniklé porušením primární povinnosti
 • [2051] Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit (= Moderační právo soudu) s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. K náhradě škody, vznikne-li na ni později právo, je poškozený oprávněn do výše smluvní pokuty.
 • [2048] Lze ujednat neměnnou výši pokuty, či navázat její výši na okolnosti, které strany považují za významné, ale jejich hodnoty nejsou předem známy (např. procentní podíl z hodnoty plnění) – musí být dán nepochybný způsob zjištění výše smluvní pokuty pro případ porušení smluvní povinnosti

Novinky oproti OZ 40/1964 Sb.

 • Smluvní pokuta je zařezena jako jeden z institutů utvrzení dluhu
  • Dříve termín utvrzení dluhu nebyl zakotven a zajišťovací + utvrzovací instituty byly řazeny pod pojem „zajištění závazků“
 • Možnost sjednat smluvní pokutu i jinak než písemně (ústně, prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků…) – primárně zakotveno v § 559 NOZ
  • Dříve byla stanovená obligatorní písemná forma
 • [2048] Možnost sjednání nepeněžité smluvní pokuty
  • Dříve nutnost sjednání určité peněžité částky jako smluvní pokuty
 • Právo na zaplacení smluvní pokuty nezávisí na tom, zda se jednalo o zaviněné, či nezaviněné porušení primární povinnosti – nově tedy u smluvní pokuty režim objektivní odpovědnosti
  • Dříve bylo nutné v režimu občanského práva zaviněné porušení primární povinnosti (v režimu obchodního práva nebylo zavinění požadováno)
 • Smluvní pokuta, navázaná na jinou skutečnost než je porušení primární povinnosti, je platná – > není to ale smluvní pokuta, ale ujednání o odstupném/nepojmenovaná smluvní klauzule
  • Dříve Nejvyšší soud považoval takové ujednání za neplatné (23 Cdo 2575/2010)

Zdroje:

Důvodová zpráva k NOZ; Občanské právo, ISBN 978-80-7357-948-7, str. 169; Komentář Občanský zákoník II, ISBN 978-80-7400-004-1, str. 1447-1454; Občanské právo hmotné 2, ISBN 978-80-7357-473-4, str. 120-122; články o smluvní pokutě v NOZ z internetu

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code