Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 25 - Zajištění a utvrzení závazků (obecně)

 • obecná úprava zakotvena v §§ 2010 – 2017 OZ 89/2012 Sb.

Zajištění dluhu

 • relativní majetkový vztah, umožňující hojit se z majetku dlužníka, či jiné osoby za podmínky porušení původní závazkové povinnosti (dluhu).
 • posílena obecná deliktní odpovědnost
 • dlužník (popř. 3. osoba) dá věřiteli jistotu, nebo se jinak zaváže za dlužníkovo plnění
 • především fce. náhradní reparace
 • hospodářsky zajišťuje pohledávku věřitele

Utvrzení dluhu

1) Smluvní pokuta §2048 a násl. 2) Uznání dluhu §2053 a násl.

 • preventivní prostředek
 • ulehčení procesní pozice věřitele
 • uznání dluhu pouze staví na jisto, že dluh v době uznání existoval, prodlužuje lhůtu pro jeho vymáhání
 • uznání dluhu zakládá právní domněnku existence dluhu
 • smluvní pokuta sice pro věřitele znamená další finanční nárok, o který se zvyšuje celková výše pohledávky, ale pokud dlužník nemá
 • dostatek majetku pro splnění dluhu, nezaplatí ani smluvní pokutu, jedná se tedy spíše o motivační prostředek

Obecná úprava

 • dnes existuje jednotná úprava zajištění závazku
 • realizace subjektivních práv a povinností je v občanskoprávních závazkových vztazích zajišťována celým systémem občanskoprávních záruk
  1. v nejširším smyslu tuto občanskoprávní záruku představuje již sama existence občanského práva
  2. v užším pojetí lze občanskoprávní záruky spatřovat v přesném vymezení práv a povinností, v právní úpravě odpovědnosti, bezdůvodného obohacení, způsobení škody
 • kromě těchto obecných občanskoprávních prostředků zajišťujících realizaci subjektivních práv a povinností ze závazkových právních vztahů obsahuje občanské právo zvláštní občanskoprávní prostředky zajištění a utvrzení závazků
  • zvláštní občanskoprávní zajišťovací prostředky posilují právní postavení věřitele vůči dlužníkovi, umožňují mu, aby dosáhl vrácení plnění skrze další, akcesorický, právní vztah
 • zajišťovací prostředky poskytují věřiteli další práva, která nevyplývají z hlavního závazkového vztahu
 • zajišťovací prostředky neupravuje jen OZ, ale i jiné zákony, např. OSŘ §331a

Výslovná úprava v NOZ

 • výslovně jsou upraveny tyto zajišťovací a utvrzovací prostředky:
 1. obecná ustanovení
  1. jistota viz. ot. 30
 2. zajištění dluhu
  1. ručení (§2018 až § 2028) viz. ot. 27
  2. finanční záruka (§2029 až § 2039) viz. ot. 28
  3. zajišťovací převod práva (§ 2040 až §2044) viz. ot. 29
  4. dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů (§ 2045 až § 2047)
 3. utvrzení dluhu
  1. smluvní pokuta (§2048 až §2052) viz. ot. 26
  2. uznání dluhu (§2053 až §2054) viz. ot. 30 - v praxi se k utvrzení dluhu používá směnka vlastní
 4. ostatní stojí mimo ČÁST IV. Díl 8. Zajištění a utvrzení dluhu
  1. právo zástavní (§1309 a dál) – oprávnění věřitele uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do výše pohledávky s příslušenstvím, popř. do ujednané výše
  2. podzástavní právo (§1390) – zastavena pohledávka, která je již zajištěna zástavním právem
  3. právo zadržovací (retenční) § 1395 a dál – ten, kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat
  4. závdavek (§ 1808) – peněžní částka, nebo jiná věc, která je odevzdána před, nebo při uzavření smlouvy. V případě zajišťovací fce je to kauce. Poskytuje se jistota, že poskytující strana splní dluh, nesplní-li, může si druhá strana závdavek ponechat
  5. zajištění závazků postoupením pohledávky (§1879 až § 1887)
  6. relativní neúčinnost/ odporovatelnost - lze takhle postihnout jak dlužníka, tak věřitele
  7. výhrada vlastnictví - zajištění zaplacení kupní ceny
 • akcesorická povaha - předpokládá se existence hlavního závazku, akcesorické závazky nemohou existovat samostatně, závislé na hlavním závazkovém vztahu
 • subsidiarita - první musím žádat po dlužníkovi, pak jdu po zajištění (například ručitel je povinen plnit až když neplní dlužník)

Funkce

 1. preventivní (zajišťovací) - zabezpečuje splnění dlužníkovy povinnosti řádně a včas, motivuje ho k takovému plnění; prevence zajištěna již sjednáním zabezpečujících prostředků
 2. uhrazovací (reparační)- zajišťuje zabezpečení pohledávky přímo z dlužníkova majetku nebo z majetku třetí osoby. Typická pro srážky ze mzdy nebo jiných příjmů (v praxi se používají hlavně u nedoplatku na výživném)
 3. sankční - trest, sankce pro toho, kdo porušil povinnost spjata zejména se smluvní pokutou

Vznik

 • nejčastěji na základě smlouvy, relevantní ale může být také jednostranné právní jednání
 1. dvoustranným pr. úkonem věřitele a dlužníka (např. smluvní pokuta)
 2. dvoustranným pr. úkonem věřitele a osoby třetí (např. ručení)
 3. jednostranným pr. úkonem dlužníka (např. uznání dluhu)
 4. ze zákona (zákonné zástavní právo)
 • ne vše lze zajistit – např. sázky z her NELZE!

Rozdělení

 1. ČÍM je závazkový vztah zajištěn
  1. osobní záruky (osobně-právní) – např. ručení
   • závazek je zajištěn celou majetkovou podstatou zajistitele
  2. věcné záruky (věcně-právní) – např. závazkové právo
   • závazek je zajištěn konkrétně určenou věcí
   • při smluvním převodu, přechází na každého dalšího nabyvatele a ten je povinen při nesplnění dlužníka poskytnout zástavu
 2. KDO zajišťuje závazkový právní vztah
  1. dlužník sám (např. srážky ze mzdy a jiných příjmů)
  2. osoba odlišná od dlužníka (např. ručení)

Prameny

 • vypracované otázky 2012/2013
 • přednáška (Kateřina Mrkvová)
 • Eliáš, K. et al.: NOZ s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Ostrava 2012, ISBN 978-80-7208-922-2
 • Raban, P. et al.: Občanské právo hmotné, relativní majetková práva, Brno 2013, ISBN 978-80-87713-10-5
 • kontrola JUDr. MUDr. A. Thondel

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code