Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


23. Prodlení dlužníka (mora debitoris)

 • §§ 1968-1974, §§ 1977-1980
 • dříve změna v obsahu závazku na základě zákona, dnes zařazeno do zániku závazků
 • dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení - § 1968
  • právo věřitele vymáhat splnění dluhu, nebo od smlouvy odstoupit (= smlouva se ruší ex tunc) - §1969
  • dluh: peněžitý (splátka kupní ceny) x nepeněžitý (předání auta)
  • jde-li o plnění dělitelné, může odstoupení věřitele týkat i jednotlivých plnění
 • dlužníkovi vznikají následně nové právní povinnosti (sekundární, odpovědnostní, sankční), objektivní odpovědnost za prodlení (= nehledí se na to, zda provinění zavinil, či nikoliv)
  • jediný liberační důvod: prodlení dlužníka nenastává tehdy, jestliže věřitel nesplnil některou svou povinnost nutnou k tomu, aby dlužník mohl úspěšně plnit (= prodlení věřitele)
 • při prodlení jen do části závazku může věřitel odstoupit jen co do nesplněného zbytku plnění

Prodlení s plněním peněžitého dluhu

 • vedle splnění základní povinnosti může věřitel, který splnil své zákonné a smluvní povinnosti, požadovat ve smyslu § 1970 zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný (x poplatek z prodlení)
  • úrok z prodlení = výše reposazby stanovená ČNB + 8% (podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.), lze si sjednat vyšší úrok z prodlení
   • funkce úroku z prodlení: paušalizovaná náhrada škody (věřitel má právo na náhradu škody, jen nejsou-li stanoveny úroky z prodlení)
   • NOVĚ stanoveny podmínky, za nichž se věřitel může bránit smluvnímu ujednání upravujícímu úroky z prodlení, a to je-li tím neúměrně zhoršeno jeho postavení, aniž by k tomu existoval spravedlivý důvod – soud může prohlásit dohodu stran za neúčinnou a aplikuje zákonnou úpravu / určí práva a povinnosti stran jinak
   • placení úroků z prodlení podle § 1970 plní sankční funkci při prodlení s plněním peněžního dluhu, placení nemusí být sjednáno výslovně; reparační funkce spočívá v náhradě majetkové škody způsobené poručením povinnosti zaplatit včas, jen ve výši, ve které není kryta úroky z prodlení
   • placení úroků z prodlení ve splátkách musí být výslovně sjednáno - § 1973
   • x placení úroků podle § 1802 není důsledkem prodlení, ale poskytnutí peněžních prostředků k dispozici třetí osobě – např. smlouva úvěrová (automaticky, u následujících dvou příkladů je nutno úroky výslovně sjednat  peněžní zápůjčka, účet)
  • poplatek z prodlení = za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, tedy za služby a energie a zálohy na ně, zavádí zákon č. 67/2013 Sb.; výše činí za každý den prodlení 1 promile (0,001) dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení
  • smluvní pokuta (§2048 an.) - ze zákona na ni nárok nevzniká, nutno ji výslovně sjednat (zpravidla ale dochází ke sjednání úroku z prodlení)
   • váže se i na jiné porušení závazku
   • její zaplacení vylučuje právo na zaplacení náhrady škody při stejném porušení práva

Prodlení s plněním nepeněžitého dluhu

 • dlužník odpovídá za nezaviněnou (objektivně vzniklou) ztrátu, poškození nebo zničení (ledaže by k této škodě došlo i jinak) = nese nebezpečí škody na věci
 • porušení smlouvy i zákona (má se plnit včas a řádně) - pokuta za porušení zákona (ale v zákoně to výslovně není, poznámka JUDr. Thöndela)

Fixní smlouva (§ 1780)

 • byla-li ve smlouvě stanovena přesná doba plnění a ze smlouvy nebo povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem (např. svatební dort, hostina), musí věřitel oznámit dlužníkovi bez zbytečného odkladu, že na plnění trvá; jestliže tak neučiní, smlouva se od počátku ruší
 • k prodlení dlužníka nedojde, jestliže věřitel včas a řádně nabídnuté plnění od něho nepřijme nebo mu neposkytne součinnost potřebnou ke splnění dluhu – viz prodlení věřitele

Právní následky prodlení dlužníka

 • možnost odstoupení věřitele od smlouvy = zrušení smlouvy ex tunc = zánik práv a povinností smluvních stran
  • pokud jedna ze stran plnila, má právo požadovat plnění zpět
  • plnily-li obě strany, má strana nárok na vrácení svého plnění jen pokud vydá to, co jí bylo plněno
 • (fixní smlouva): byla-li přesně stanovena doba plnění a vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem, smlouva se bez dalšího ruší na základě zákona
 • právo na úroky, případně poplatek z prodlení při prodlení plnění peněžního dluhu
  • právo požadovat náhradu škody jen potud, pokud není kryta úroky či poplatkem z prodlení
 • odpovědnost i za objektivně vzniklou ztrátu/poškození/zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak (prodlení s plněním věci)
 • pokud dlužník prodlení zavinil, má povinnost k náhradě škody, která byla prodlením věřiteli způsobena
  • § 2913 - porušení smluvní povinnosti
 • plnění lze vymáhat soudně
  • povinnost plnit nezaniká (výjimka: odstoupení od smlouvy)
  • promlčecí doba začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé (§ 619)

Společná ustanovení

Zdroje

 • seminář s JUDr. MUDr. Alexandrem Thöndelem, Ph.D.
 • přednáška prof. JUDr. Jiřího Švestky, CSc.
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • důvodová zpráva
 • nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
 • Dvořák, Švestka: Občanské právo hmotné, svazek 2, 5. vydání (2009)
 • Raban a kol.: Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva
 • Bělohlávek a kol.: NOZ - Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code