Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


22. ZMĚNA V OBSAHU ZÁVAZKU

§1901 – 1907 - změna práv a povinností, k nimž jsou subjekty oprávněny či povinny; případnou změnu předmětu, jehož se závazek týká - ke změně může dojít

 • dohodou stran
 • ze zákona

Novace (§ 1902)

 • dosavadní obsah závazku je nahrazen novým (dosavadní závazek se ruší a je nahrazen novou dohodou, zakládající závazek nový) = privativní novace

X kumulativní novace = strany se dohodnou, že obsah smlouvy se pouze mění/doplňuje, aniž by byl zrušen v celém rozsahu → jde o dodatek (původní závazek v nedotčené části trvá a k němu se dodává nová část obsahu)

 • v pochybnostech, o kterou novaci se jedná, má se za to, že jde o novaci kumulativní

Narovnání (§ 1903 – 1905) = transactio

 • dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné (tj. hlavním účelem: odstranění spornosti mezi stranami)
 • má zajišťovací a preventivní funkci
 • narovnání sjednané v dobré víře nepozbývá platnosti ani v případě, že dodatečně vyjde najevo, že některá ze stran dohodnuté právo v době sjednání narovnání neměla
 • může se týkat jen některých práv a povinností ze závazku, nebo celého závazku, či veškerých práv a povinností mezi stranami
 • na narovnání se nevztahují ochranná ustanovení o nepoměru mezi vzájemným plněním stran (např. neúměrné zkrácení)
 • nelze vztahovat k takovým právům, která strany zřejmě nemohly mít na mysli, či byla-li vyloučena

Společné zásady pro novaci a narovnání

 • vyžaduje se písemná forma, byl-li původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu již promlčeném
 • dosah novace a narovnání–zajištění práv, která jsou předmětem novace a narovnání se vztahuje i na práva z nich vzniklá. Poskytla li však zajištění osoba 3., která nepřistoupila, poskytuje jen původní.

Změna okolností

- podstatná změna okolností → založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr (viz § 1765) znevýhodněním jedné z nich

 • neúměrné zvýšení nákladů plnění
 • neúměrné snížení hodnoty předmětu plnění

→ dotčená strana má právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě za podmínky, že:

 • změnu okolností nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit
 • okolnost nastala až po uzavření smlouvy
 • stala se dotčené straně po uzavření smlouvy známou

- nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě → může soud k návrhu kterékoli ze stran rozhodnout, že závazek se buď mění, nebo ruší

Odpovědnost

 • ke změně závazku dochází i v případě jeho porušení nebo vznikem dalších pro ten případ zákonem nebo smlouvou předpokládaných právních skutečností
 • jde zejména o následky prodlení

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code