Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


21A. Postoupení smlouvy

 • právní úprava v § 1895 - § 1900 NOZ
 • jedna ze smluvních stran chce převést svá práva a povinnosti ze smlouvy (nebo z její části) na jinou osobu, což má za následek výměnu jedné ze smluvních stran
 • dochází ke změně v subjektu smlouvy – mění se jedna ze stran smlouvy – postoupit smlouvu může kterákoliv ze stran

Podmínky postoupení smlouvy

1. Nevylučuje-li to povaha smlouvy (obsah závazku)

 • postoupeny nemohou být především závazky osobní povahy, kdy plnění ze smlouvy závisí na osobních kvalitách či předpokladech jedné ze stran (např. přednáška uznávaného experta)

2. Souhlas postoupené strany

 • postoupení se totiž dotýká jejího právního postavení
  • Souhlas může dát předem při uzavírání ujednání o postoupení
  • Nebo po uzavření ujednání o postoupení
  • Písemně či ústně
   • Pokud byla postupovaná smlouva uzavřena písemně A SOUČASNĚ obsahuje ujednání, že je uzavřena na řad některé ze stran – postupuje se smlouva též písemně – rubopisem podle pr. předpisů o směnkách
  • Nevyjádření souhlasu s postoupením ale neznamená neplatnost postoupení smlouvy, jen jeho neúčinnost vůči druhé straně smlouvy – postoupení smlouvy by bylo účinné mezi postupitelem a postupníkem, ale pro postupovanou stranu (která zůstává) nikoliv – což postrádá věcný smysl postoupení smlouvy

3. Nebylo dosud plněno

 • Splnila-li jedna ze stran své povinnosti podle smlouvy zcela a úplně, nelze již smlouvu postoupit, protože by nebyly postupovány povinnosti zavazující obě strany. Nároky vyplývající ze splnění jsou pohledávkou jedné strany za druhou a může dojít leda k postoupení pohledávky.
 • § 1895 odst. 2 – pokud se jedná o smlouvu, jejíž plnění je trvající nebo pravidelně se opakující, lze smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno.

4. Nesmí být zkrácena práva postoupené strany – § 1896

 • Při částečném postoupení smlouvy nebo při postoupení několika postupníkům NELZE zkrátit práva postoupené strany z vedlejších doložek ve smlouvě – např. ujednání o podmínce, záloze, smluvní pokutě, odstoupení od smlouvy a odstupné nebo o rozhodčí doložce.
 • § 1896

Účinnost postoupení smlouvy

1.Vůči postupiteli a postupníkovi

 • Souhlasila-li postoupená strana předem, tak ujednáním mezi postupitelem a postupníkem
 • Doručením souhlasu postupované osoby kterékoliv ze stran, nebyl-li souhlas postupované osoby vyjádřen předem

2. Vůči postupované straně

 • Okamžikem jejího souhlasu
 • Souhlasila-li předem, tak okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí, nebo kdy jí postupník postoupení smlouvy prokáže

Následky účinnosti smlouvy:

 • Okamžikem účinnosti postoupení se postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení
 • Omezení v § 1899 – neplní-li postupník (nová strana smlouvy), může postoupená strana osvobození zabránit, a to tím, že prohlásí, že osvobození odmítá a postoupená strana může po postupiteli požadovat, aby plnil, neplní-li postupník převzaté povinnosti
 • Prohlášení o odmítnutí osvobození lze učinit do 15 dnů ode dne, kdy se postoupená strana dozvěděla nebo musela zjistit, že postupník neplnil.
 • Pokud dojde k prodlení s prohlášením a nebude učiněn ve shora uvedené lhůtě, nedojde ke zbavení účinků z prohlášení o odmítnutí osvobození, ale postoupená strana však nahradí škodu způsobenou prodlením
 • Zjednodušeně – postoupená strana může požadovat po postupiteli, aby plnil i po postoupení smlouvy (postupník, který neplní, má povinnost nahradit škodu - § 2913)

Námitky ze smlouvy

 • § 1900
 • Postoupené straně jsou zachovány i nadále všechny námitky ze smlouvy i proti postupníkovi, tedy ty námitky, které vyplývají ze závazku (např: důsledky prodlení)
 • Jiné námitky ze smlouvy nevyplývající, které tato strana měla vůči postupiteli, zůstanou postoupené straně tehdy, pokud si to mezi sebou strany výslovně ujednají ve smlouvě nebo v souhlasu s postoupením smlouvy (např. započtení za pohledávku z jiného závazku).

Zdroje

 1. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 2. JUDr. Zbyněk Pražák, Občanský zákoník II. S komentářem, zákon č. 89/2012 Sb., Český Těšín: Poradce s.r.o., ISBN: 978-80-7365-38-5
 3. JUDr. Petr Novotný, Ph.D, JUDr. Petra Budíková, LL.M., Mgr. Jitka Ivičičová, Mgr. Kristina Kedroňová, JUDr. Ilona Štrosová, LL.M., Mgr. Monika Štýsová, Nový občanský zákoník, Smluvní právo, str. 232, Praha: GRADA Publishing, a.s., ISBN: 978-80-247-5164-1
 4. Přemysl Raban a kol., Občanské právo hmotné, Relativní majetková práva, str. 496, Brno: Václav Klemm, ISBN: 978 – 80 – 87713 – 10 - 5

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code