Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20. Postoupení pohledávky (soubor pohledávek § 1887 NOZ)

 • postoupením pohledávky (cessí) postupuje původní věřitel (postupitel - cedent) svou pohledávku vůči dlužníkovi třetí osobě – novému věřiteli (cesionáři - postupníkovi)
 • postoupením pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele
 • oproti staré úpravě se ruší povinnost dodržet písemnou formu
 • pro právní vztah mezi postupitelem a postupníkem je rozhodující kauza postupu
  • je-li pohledávka postupována za úplatu, liší se postoupení pohledávky od smlouvy kupní jen svým předmětem
  • neposkytuje-li se za úplatu, může jít o darování (causa donandi), nebo převod práva poskytnutý s úmyslem splnit svůj dluh (causa solvendi) nebo poskytnout úvěr (causa credendi)
 • postoupit nelze každou pohledávku, ale jen takovou, kterou je možno zcizit
 • postoupení pohledávky nabývá postupník také její příslušenství, práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění (dochází k potvrzení dosavadní judikatury)
 • postupitel má povinnost vydat postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělit mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí
 • dokud osoba, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, nebyla postupitelem vyrozuměna o postoupení pohledávky nebo dokud jí postupník postoupení pohledávky neprokáže, tak proti této osobě nemá postoupení pohledávky žádné právní účinky X jestliže už však bylo postoupení pohledávky dlužníkovi oznámeno, může postupitel pohledávku vymáhat, pokud prokáže souhlas postupníka a pokud postupník pohledávku sám nevymáhá
 • nelze postoupit pohledávku, která už zanikla
 • zákon nevylučuje, aby postoupená pohledávka byla postoupena dalšímu věřiteli

Nepostupitelnost:

1) nepostupitelnost ze zákona (oproti 40/1964 Sb. se zužují zákazy):

 • nelze postoupit:
  • pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí věřitele (např. právo na peněžitou náhradu za vytrpěnou bolest nebo ztížení spol. uplatnění) §1881 (2)
  • pohledávku, jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil (pokud se postavení dlužníka nezhorší, je postoupení možné; změna oproti obč. zák.) §1881 (2)
  • předkupní právo, ledaže je možnost jeho zcizení výslovně ujednána §2142
  • právo na důchod (jeho jednotlivé dávky však již postoupit lze) §2704

2) nepostupitelnost na základě smlouvy:

 • pohledávku nelze postoupit, pokud to ujednání dlužníka a věřitele vylučuje § 1881(1)

3) nepostupitelnost vyplývající přímo z povahy závazku:

 • touto nepostupitelností pohledávek je chráněn jak věřitel, kterému je zabezpečen výkon jeho práva, tak dlužník, kterému se nesmí zhoršit jeho postavení
 • proto dlužník i po postoupení může použít všechny námitky, které měl v době postoupení (např. námitka promlčení)
 • stejně tak může použít k započtení vůči novému věřiteli i své pohledávky, které měl vůči postupiteli v době, kdy mu bylo oznámeno postoupení pohledávky; má toto právo, i když nebyly tyto pohledávky v době postoupení pohledávky ještě splatné, musí však své pohledávky oznámit bez zbytečného odkladu (změna vůči staré úpravě)
 • došlo-li však ze strany dlužníka vůči poctivému postupníkovi k uznání pohledávky jako pravé, je dlužník povinen jej uspokojit jako svého věřitele

Právní důvod postoupení pohledávky:

1) smlouva

 • smlouvu o postoupení pohledávky (cesi) uzavírá postupitel s postupníkem
 • jde o smlouvu konsensuální
 • oproti staré úpravě není vyžadována písemná forma
 • není vyžadován žádný právní úkon dlužníka – může být postoupeno i bez jeho souhlasu
 • nově je podpořena možnost tzv. tiché cesse vypuštěním povinnosti postupitele bez zbytečného odkladu dlužníka o postoupení informovat
 • dokud nebyl dlužník postupitelem vyrozuměn o postoupení pohledávky nebo dokud mu postupník postoupení pohledávky neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli, nebo se s ním jinak vyrovná
 • postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči dlužníkovi účinné to postoupení, o němž se dlužník dozvěděl nejdříve – uplatněna zásada priority

2) zákon

 • ze zákona nastává změna v osobě věřitele např. přechodem pohledávky na nového věřitele v důsledku dědické posloupnosti atd.

Ručení za postoupenou pohledávku

 • ručení postupitele vůči postupníkovi za postoupenou pohledávku dostálo v nové úpravě podstatných změn – ve staré úpravě platilo, že postupitel ručil za dobytnost postoupené pohledávky až do výše přijaté úplaty s úroky jen když se k tomu postupníkovi písemně zavázal
 • v nové úpravě zůstává k uplatnění ručení nadále nezbytné, aby postoupení bylo úplatné, ručení však automaticky nastupuje na základě zákona
 • § 1885 (1) - postupitel postupníkovi odpovídá až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala a ručí za její dobytnost
 • § 1885 (2) - výše uvedené ručení nenastupuje ve dvou případech a to
  • pokud postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. (jednotlivé výrazy, však nejsou nikde definovány – definuje judikatura)
  • postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením postupníka.
 • nedopatření lze postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky.
 • o právech a povinnostech postupitele a postupníka platí přiměřeně ustanovení § 1914 - § 1925 (zánik pohledávky – řádné plnění) – vadu však musí postupník u postupitele vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl a měl zjistit

Globální cesse (postoupení souboru pohledávek §1887)

 • nově je možné postoupit i soubor pohledávek (podle stávající judikatury byla globální cesse možná jen za přísných podmínek a v případě pohledávek budoucích de facto nepřípustná)
 • tento institut umožňuje postoupit pohledávky nejen stávající, ale i budoucí – typický příklad je hromadné postoupení pohledávek vznikajících z provozu určitého obchodního závodu
 • postoupení takovýchto pohledávek bude podmíněno dostatečnou určitostí
 • bude se jednat zejména o pohledávky určitého druhu, které vznikají věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky vzniklé ze stejného právního důvodu
 • předchozí úprava zakotvila povinnost exaktního soupisu všech dílčích pohledávek za účelem dostatečné určitosti, což vedlo k administrativním problémům
 • globální cessí dochází k zjednodušení dosavadního problematického stavu, kdy se za účelem omezení právní nejistoty v postupní dokumentaci složitě a podrobně popisovaly jednotlivé pohledávky
 • v případě postoupení budoucích souborů pohledávek budou pohledávky postoupeny okamžikem jejich vzniku a nebude je proto potřeba postupovat zvlášť

Vícenásobná cesse

 • možnost tzv. vícenásobné cesse, kdy věřitel postoupí stejnou pohledávku více subjektům, je i v rámci NOZu nepřípustná (viz ustanovení ochrany dlužníka, vůči kterému je účinné jen to postoupení, o kterém se dozvěděl nejdříve)

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code