Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 19 – Změna v subjektech závazků (obecně)

Obecný úvod ke změně závazků

 • prvky závazku (subjekty = FO/PO; předmět = aktivní/pasivní činnost subjektu, která se nazývá plnění; objekt = práva a povinnosti stran) jsou určeny právní skutečností, která tento vztah založila → zákon pak umožňuje, aby přistoupila jiná skutečnost, která závazek změní
 • ke změně závazkových právních vztahů dochází:
  1. na základě právního jednání
  2. rozhodnutím soudů či jiných státních orgánů (např. rozhodnutí soudu o vypořádání podílového spoluvlastnictví, přikázání pohledávky)
  3. ze zákona
 • dva typy změny: změna v subjektech závazků / změna v obsahu závazků
 • rozhodující je vůle subjektů – tj. zda chtějí závazek změnit či zrušit → to má vliv na existenci závazku (a také na právní osud zajišťovacích prostředků)

Změna v subjektech závazků

 • zákon vychází ze závazku v užším slova smyslu, tj. kdy je postavení dlužník a věřitele zřejmé → může dojít ke změně na straně oprávněného či povinného subjektu
 • u synallagamtického mohou strany zaměnit své postavení i za třetí osobu
 1. na straně VĚŘITELE
  1. postoupení pohledávky (cese) – § 1879 – 1886 (viz ot. č. 20)
  2. postoupení souboru pohledávek (globální cese) – § 1887 (viz ot. č. 20)
 2. postoupení smlouvy – § 1895 (viz ot. č. 21 - ale postoupit smlouvu může kterákoliv strana)
 3. na straně DLUŽNÍKA
  1. převzetí dluhu (intercese privativní) – § 1888 - 1891
  2. přistoupení k dluhu (intercese kumulativní) – § 1892
  3. převzetí majetku – § 1893 - 1894

Změna v osobě věřitele

 • = právo na plnění vůči dlužníkovi (= pohledávka) přechází z jedné osoby na druhou (= cese)
 • nejčastěji smlouvou; dále jinou právní skutečností (př. poslední vůlí dosavadního věřitele-zůstavitele), ze zákona (př. v insolvenčním a exekučním řízení)
 • postoupení pohledávky = původní věřitel (postupitel – cedent) postupuje svou pohledávku vůči dlužníkovi třetí osobě – novému věřiteli (postupník – cessionář), čímž se změní osoba věřitele (viz ot. č. 20)
 • postoupení souboru pohledávek = původní věřitel postupuje jedinou smlouvou novému věřiteli více pohledávek (popř. všechny své pohledávky)

Postoupení smlouvy

 • = pokud to nevylučuje povaha smlouvy, může strana, které ještě nebylo splněno, převést svá práva a povinnosti z takové smlouvy (popř. její části) na třetí osobu; nutný souhlas druhé strany
 • postoupit smlouvu může kterákoliv strana

Změna v osobě dlužníka

 • v OZ 1964 byla do změny závazku na straně dlužníka řazena i poukázka, NOZ ji však systematicky přeřadil do ustanovení o splnění (§ 1939 an.), protože představuje jeden z jeho možných způsobů + nově upravil otázky převodu jednotlivých druhů poukázek

1. Převzetí dluhu

 • úprava: § 1888 an.
 • = intercese privativní
 • = do původního závazku namísto původního dlužníka nastupuje nový dlužník, který na sebe dluh přebírá
 • vzniká na základě dohody uzavřené mezi původním dlužníkem a dlužníkem nový (tj. smluvní stranou není věřitel!)
  • nutný souhlas věřitele: původnímu dlužníkovi, nebo tomu, kdo dluh převzal
  • není určená forma (výslovně/konkludentně)
 • § 1890 odst. 1: obsah dluhu se nemění (tj. věřitel nic neztrácí) + nový dlužník vstupuje do právního postavení předchůdce, tj. může uplatnit všechny námitky, které mohl uplatnit původní dlužník + převzetí dluhu nemá vliv na vedlejší práva spojená s pohledávkou
 • § 1890 odst. 2: zajišťovací poměr (např. ručení) trvá pouze tehdy, pokud s tím zajišťující osoba (tj. ručitel) souhlasí
 • § 1888 odst. 2: „Přejde-li na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zaspané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou.“ (příkladem může být třeba hypotéka váznoucí na domu)
 • co není převzetím dluhu:
  • dohoda mezi dlužníkem a třetí osobou, že tato osoba dluh věřiteli uhradí – protože z takového ujednání vznikne závazek pouze mezi dlužníkem a třetí osobou (tzv. převzetí plnění)

2. Přistoupení k dluhu

 • úprava: § 1892 an.
 • = intercese kumulativní
 • § 1892/1: „Kdo bez dlužníkova souhlasu ujedná s věřitelem, že za dlužníka splní jeho dluh, stává se novým dlužníkem vedle původního dlužník a je spolu s ním zavázán společně a nerozdílně.“ → věřitel může požadovat plnění/část od kteréhokoliv dlužníka
 • není vyžadován souhlas původního dlužníka
 • § 1892/2: o zajištění – pokud byl dluh původního dlužníka zajištěn třetí osobou, nelze proti ní nastoupit, pokud neplní dlužník nový (lze tak učinit pouze pokud ona s tím souhlasí)
 • přistoupení k dluhu X ručení – po ručiteli může věřitel vyžadovat splnění závazku až ve chvíli, kdy původní dlužník neplní
 • převzetí dluhu – po dohodě s dlužníkem X přistoupení k dluhu – bez dohody s dlužníkem

3. Převzetí majetku

 • úprava: § 1893 – 1894
 • zvláštní případ kumulativní intercese
 • při převzetí majetku se nabyvatel stává se zcizitelem solidárním dlužníkem z dluhů vztahujících se k nabytému majetku, o nichž musel vědět, a to do hodnoty majetku, který nabyl
  • omezení do hodnoty majetku se nevztahuje na osobu zciziteli blízkou, pokud neprokáže, že si dluhu nebyla vědoma (§ 1893 odst. 2 věta druhá)
 • kogentní úprava → § 1893 odst. 3: „Opačné ujednání mezi zcizitelem a nabyvatelem je vůči věřiteli neúčinné.“
 • cílem je ochrana věřitele (zabránit účelovým převodům majetku, s jejich pomocí se někteří dlužníci snaží zprostit svých závazků)
 • § 1894: úprava převzetí majetku se neuplatní při přeměně PO a zcizení závodu/pobočky

Prameny

 • ŠVESTKA, J., DVOŘÁK , J. a kol.: Občanské právo hmotné. 2, Díl třetí: závazkové právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009
 • RABAN, P. a kol.: Občanské právo hmotné: relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm, 2013
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník + důvodová zpráva k němu
 • Pro bod 3 vypracované otázky z ak. roku 2012/2013
 • Konzultace

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code