Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


18. Změna závazků (obecně)

Jelikož je tato otázka obecná, předpokládá se, že student bude znát také obsah otázek následujících (ke změně závazků). Zkoušející se může zeptat konkrétně!

 • § 1879 – 1907 NOZ
 • Změny se týkají všech prvků závazku
 • Dvě základní skupiny změn závazků:
  1. Změna osoby závazku - § 1879 – 1900 NOZ
  2. Změna obsahu závazku - § 1901 – 1905 NOZ
 • NOZ do změny obsahu zahrnuje i některé případy zániku závazku – relativní novace (§ 1902)

Změny v osobách

1. Změna v osobě věřitele (cese)

 1. Postup pohledávky - § 1879 a násl. – děje se postupní (cesionářskou smlouvou), původní věřitel, který postupuje pohledávku = postupitel (cedent), nový věřitel = postupník (cesionář). Děje se i bez souhlasu dlužníka.
  1. Dobrovolné postoupení pohledávky – smluvní
  2. Nucené postoupení pohledávky (cessio necessaria):
   1. Ze zákona (cessio legis) – ručitel ručí za splnění závazku dlužníka a jestliže za něho splní, vstupuje do pozice nového věřitele
   2. Soudním výrokem (zejména při exekuci)
 2. Postup souboru pohledávky = globální cese - § 1887 - postoupit lze celý soubor pohledávek – současné i budoucí – podmínka: soubor je dostatečně určitý, jde o pohledávky určitého druhu v určité době nebo jde o různé pohledávky, které vznikly se stejného právního důvodu.
 3. Postup smlouvy - § 1895 a násl. - Nevylučuje-li to povaha smlouvy, může každá ze smluvních stran smlouvy převést jako postupitel svá práva, ale i povinnosti

2. Změna v osobě dlužníka

 1. Převzetí dluhu – intercese privativní - § 1888 a násl. - dohoda mezi třetí osobou a dlužníkem, že tato osoba převezme dluh, věřitel musí dát souhlas
 2. Přistoupení k dluhu – intercese kumulativní - § 1892 a násl. - nový dlužník přistoupí vedle původního, odpovídá rukou společnou a nerozdílnou
 3. Převzetí majetku - §1893 a násl. – ochrana věřitele před tím, aby nedošlo ke zkrácení jeho práv. Převezme-li někdo smlouvou od zcizitele veškerý majetek, stává se společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem dluhu, který s převzetím majetku souvisí. Nabyvatel plní maximálně do výše nabytého majetku. Převezme-li však majetek osoba blízká, stává se se zcizitelem dlužníkem solidárně bez omezení na hodnotu majetku. Opačné ujednání mezi zcizitelem a nabyvatelem je vůči věřiteli neúčinné.

Změny v obsahu

 • Stranám je na vůli ujednat si změnu svých práv a povinnosti – vzhledem ke smluvní svobodě. Může to být změna jak ze smlouvy, tak i změna práv a povinností, které vznikly z deliktu.
 • Ujednání o novaci nebo narovnání vyžaduje písemnou formu, byl-li původní závazek zřízen v písemné formě, nebo činí-li se o právu již promlčeném (§ 1906)
 1. Novace - § 1902 = dosavadní závazek se zruší a nahradí novým
  1. Privativní - nemění se obsah, ale mění se celý závazek, a to tak, že se ruší a vzniká nový. Animus novandi – úmysl novace = zrušit starý závazek a vytvořit nový. Nelze použít námitky z původního závazku.
  2. Kumulativní - mění se obsah, ale právní důvod trvá. Přibývá nový právní důvod = smlouva o novaci.
 2. Narovnání - § 1903 a násl. – úprava práv a povinností doposud sporných nebo pochybných

Zdroje

 • NOZ
 • přednáška prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. ze dne 12. 11. 2013
 • konzultace JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. ze dne 16. 4. 2014

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code