Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14. Smlouva o smlouvě budoucí

Obecně

 • = pactum de contrahendo; upraveno v hlavě I. části oddílu sedmém ČÁSTI ČTVRTÉ (§§ 1785 – 1788 NOZ)
 • právní institut sloužící (především) k zajištění budoucích vztahů osob (podnikatelů i nepodnikatelů)
 • smluvní strany se uchylují k uzavírání této smlouvy (o smlouvě budoucí) obvykle v situacích, kdy není (prozatím) možné z nejrůznějších důvodů uzavřít smlouvu, která má být jejím předmětem
  • mezi smluvními stranami tedy není možné okamžitě realizovat celý obsah budoucí smlouvy
  • Př.: pokud má dojít ke koupi věci, která ještě není vyrobena a právně tedy zatím neexistuje
  • jedná se o zajištění uzavření smlouvy v budoucnu
 • výrazný příklon úpravy NOZ k dosavadní (do 31. 12. 2013 účinné) úpravě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy v Obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. (§ 289 an. ObchZ)
 • terminologická novinka: dle obecného pojetí NOZ je smlouva o smlouvě budoucí nadále formou „právního jednání“ – dle ustanovení § 545 NOZ („právní jednání působí takové následky, které jsou v něm vyjádřeny“); stejná situace je též v případě speciálních ustanovení týkajících se smluv (§§ 1756 – 1758 NOZ)

Zvláštní znaky

 • opouští se zákonný požadavek písemné formy – nadále bude možné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí i ústně (či jiným způsobem nezakládajícím pochybnost i vůli projevené kontrahenty, např. též konkludentně – viz § 1756 NOZ)
  • obecně dle § 559 NOZ - každý má „právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem“.
  • na druhé straně je ale (pochopitelně) možné, aby strany trvaly na písemné formě a tuto si tedy vymínily (§ 1758 NOZ)
  • v tomto důsledku – nedodržení formy smlouvy o smlouvě budoucí NEMŮŽE být stiženo absolutní neplatností
 • nejméně jedna strana se zavazuje po vyzvání uzavřít v ujednané lhůtě (pokud není ujednána tato lhůta, tak do 1 roku) budoucí smlouvu (§ 1785 NOZ)
  • povinnost uzavřít smlouvu může být dána jen jedné ze smluvních stran
  • zavazené straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co jí k tomu vyzve oprávněná straně (1786 NOZ)
 • obsah stačí nově ujednat je OBECNĚ – není nutné nadále podmiňovat platnost smlouvy ujednáním podstatných náležitostí (§ 1785 NOZ)
  • možné riziko: jelikož se zároveň opustila povinnost uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí v písemné formě, je možné uzavřít smlouvu i kývnutím např. na nevinnou nabídku či příslib
 • v případě nesplnění povinnosti:
  • oprávněná strana: právo dožadovat se, aby určení obsahu budoucí smlouvy provedl soud ANEBO jakákoliv třetí osoba určená ve smlouvě o smlouvě budoucí, na níž se strany dohodly (pokud tato nesplní povinnost, oprávněná strana se může obrátit na soud) - § 1787 odst. 1 NOZ
  • právo dožadovat se určení obsahu smlouvy o smlouvě budoucí se promlčuje ve lhůtě 1 roku od uplynutí posledního dne lhůty, ve které měla být smlouva uzavřena (§ 634 NOZ) - platí i v případě, že bylo ujednáno, že určitou náležitost smlouvy určí třetí osoba nebo soud
  • inspirace úpravou § 290 odst. 2 ObchZ
 • obsah budoucí smlouvy určí soud dle účelu, který má uzavření smlouvy zřejmě sledovat - § 1787 odst. 2 NOZ
  • soud vychází z návrhů stran a též přihlédne k okolnostem, za kterých byla smlouva o smlouvě budoucí uzavřena
  • obligatorně tedy soud nebo rozhodce musí přihlédnout k návrhu smluvních stran
  • dále musí soud (rozhodce) přihlédnout k tomu, aby „práva a povinnosti stran byly poctivě uspořádány“
 • náhrada škody
  • NOZ (na rozdíl od ObchZ) nezakotvil ustanovení o možnosti domáhat se náhrady škody
  • uplatní se tedy obecná úprava NOZ o náhradě škody dle § 2913 NOZ (porušení smluvní povinnosti): „poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.
  • žaloba na určení obsahu budoucí smlouvy soudem zahajuje řízení dle obecné úpravy OSŘ
 • zánik závazku
  • obecné právní důvody zániku závazků: §§ 1908 – 2009 NOZ + § 603 NOZ (uplynutí doby)
  • § 1788 odst. 1 NOZ – „nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká
   • pro zachování svého práva tedy musí oprávněná strana jednat (vyzvat k uzavření smlouvy) – jinak povinnost zavázané strany uzavřít smlouvu zaniká
   • smlouva budoucí tedy musí obsahovat ujednání o době, v níž musí být zavázaná strana vyzvána k uzavření smlouvy, jinak závazek povinné strany uzavřít smlouvu vlastní zaniká
   • oprávněná strana musí povinnou stranu vyzvat „VČAS“ – důvodová zpráva mlčí v tomto bodě – proto se má za to (pozn.: názor autora a některých odborníků), že oprávněná strana musí vyzvat druhou stranu k uzavření smlouvy ve lhůtě, kterou si sjednaly k jejímu uzavření
   • lhůta k uzavření smlouvy je lhůtou prekluzivní (prekluze práva)
  • § 1788 odst. 2 NOZ – změna okolností (rebus sic stantibus)
   • „Změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká“.
   • speciální ustanovení § 1788 odst. 2 NOZ ve vztahu k obecné konstrukci § 1764 NOZ
   • zavázaná strana ale musí druhé straně změnu okolností oznámit bez zbytečného odkladu, jinak druhé straně hradí škodu z toho vzniklou
 • úplata za plnění
  • § 1792 NOZ
  • uplatní se tehdy, pokud si strany nesjednají výši úplaty
  • zobecněná normativní konstrukce: platí, že (nevyvratitelná domněnka) úplata byla ujednána ve výši obvyklé v době a místě uzavření smlouvy
  • jinak: úplatu určí soud s přihlédnutí k obsahu smlouvy, povaze plnění a zvyklostem

vztah k přechodným ustanovením:

 • § 3028 NOZ
 • smlouvy uzavřené před 1. 1. 2014 se budou řídit dosavadní úpravou (účinnou do 31. 12. 2013)
 • smlouva uzavřená po 1. 1. 2014 musí již být uzavřena dle ustanovení NOZ
 • ujednání o tom, že smluvní strany podřídí po 1. 1. 2014 smlouvu o smlouvě budoucí úpravě účinné do 31. 12. 2013, by bylo neplatné – důvodová zpráva říká, že přechodná ustanovení NOZ jsou kogentní

Zdroje

 • Důvodová zpráva k vládnímu návrhu občanského zákoníku, sněmovní tisk č. 835, [online]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovanaverze.pdf
 • Smlouva o smlouvě budoucí – odborný článek www.epravo.cz, [online]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/smlouva-o-smlouve-budouci-v-noz-92087.html
 • Zemanová, Radka: Smlouva o smlouvě budoucí – srovnání současné a budoucí úpravy, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, 2013
 • Král, Václav: Změna poměrů ve smlouvě o smlouvě budoucí, rigorózní práce, Univerzita Karlova v Praze, 2012
 • Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 939 an.
 • Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Hulmák a kolektiv Občanský zákoník I, II, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code