Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A. 12 Obsah závazků (vč. naturálních obligací)

Obecně

 • úprava: § 1721 (až § 1723) NOZ, § 1789 – 1809 NOZ
 • obligace
  • = závazkový právní poměr (POZOR: NOZ již nepoužívá výraz vztah!!) mezi věřitelem (má subj. právo, oprávnění něco od dlužníka požadovat) a dlužníkem (je povinen poskytnout věřiteli to, co je oprávněn žádat)
  • vynutitelné
  • závazek = obligace → vs. dluh = jeden z prvků obligace, jedna ze složek pouta mezi věřitelem a dlužníkem
 • jednoduchá obligace: dlužník → věřitel = protiplnění nevzniká, např. darování
 • komplexní (složitá) obligace: dlužník ↔ věřitel = vzájemná práva a povinnosti, např. kupní smlouva
  • kupující má povinnost věc zaplatit + má právo, aby mu prodávající věc předal

Definice obsahu závazku

 • obsahem závazků jsou vzájemná práva a povinnosti mezi minimálně dvěma subjekty, které jsou ve vzájemně opačném postavení, tj. mezi věřitelem a dlužníkem
 • ze závazku má věřitel vůči dlužníkovi právo na určité plnění (= pohledávku) a dlužníkpovinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. (§ 1721 NOZ)
  • dané plnění = předmět závazku
 • dlužník je povinen něco (§ 1789 NOZ) → tj. dlužník je povinen uspokojit dluh tím, že něco:
  • dá / dare (např. auto z titulu kupní smlouvy)
  • koná / facere (např. cvičí koně z titulu příkazní smlouvy)
  • zdrží se / omittere (např. nepostaví na svém pozemku stavbu vyšší než X metrů)
  • strpí / pati (např. aby soused čerpal vodu z jeho studny ve prospěch svého pozemku)
 • věřitel je oprávněn to od dlužníka požadovat. Nárok = oprávnění domoci se s úspěchem svého subj. práva uplatněním donucení u státního orgánu. Nutno lišit, zda věřitelovo oprávnění je zároveň vybaveno nárokem (např. splatnost ceny již nastala) nebo nikoliv (např. dlužníkovi běží lhůta k dobrovolnému plnění)
 • ⇒ co má být plněno, je dluh, kdo plní, je dlužník; věřitel je ten, komu má být plněno; jeho právo na plnění je pohledávka; závazek vzniká z různých právních důvodů, typicky právní jednání (zejm. smlouva) a delikt
  • dluh = subjektivní povinnost dlužníka plnit
   • = majetková práva relativní
   • vztah pouze 2 lidí = právo inter partes
   • předmětem je zpravidla plnění, nikoliv samotná hmotná věc
  • pohledávka = právo věřitele na určité chování dlužníka plnění
   • je-li toto právo dospělé, neboli je-li pohledávka splatná, je vybaveno nárokem
   • nárok = oprávnění domoci se s úspěchem svého subjektivního práva uplatněním donucení u státního orgánu → nárok = složka práva
 • změna obsahu závazků: viz. ot. A 22
 • důvod plnění: jeho nevyjádření nebrání vzniku ani trvání závazku, ale věřitel je ho povinen prokázat → povinnost věřitele neplatí u závazku z cenného papíru (§ 1791 NOZ)
 • možné sjednat si plnění za úplatu → při nesjednání výše a způsobu → nevyvratitlená domněnka („platí“): úplata byla ujednána ve výši obvyklé (§1792 NOZ)

Nepoměry v plnění

 1. neúměrné zkrácení (§ 1793 an. NOZ):
  • = situace, kdy sjednané plnění jedné strany je v hrubém nepoměru k plnění druhé strany
  • zkrácená strana může požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena
  • předpoklad: druhá strana o tomto nepoměru v plnění věděla nebo vědět musela
  • právo na zrušení smlouvy nevzniká, pokud důvod nepoměru vzájemných plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami nebo vzdala-li se jej zkrácená strana výslovně a prohlásila-li, že plnění přijímá za mimořádnou cenu nebo souhlasila-li s ní ač jí skutečná cena musela být známa
  • právo dle § 1793 může být uplatněno do jednoho roku od uzavření smlouvy, poté zaniká
  • výjimky → § 1793 neplatí pro:
   1. nabytí na komoditní burze
   2. obchod s investičním nástrojem
   3. dražbu
   4. sázku
   5. hru
   6. narovnání
   7. novaci
   8. podnikatele, který uzavřel smlouvu při svém podnikání
 2. lichva (§ 1796 NOZ)
  • způsobuje absolutní neplatnost smlouvy
  • = situace, kdy jedna strana při uzavírání smlouvy zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemému plnění v hrubém nepoměru
  • výjimka: neplatnosti takové smlouvy se nemůže dovolat podnikatel, který smlouvu uzavřel při svém podnikání (§ 1797 NOZ)

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem

 • úprava: § 1798 NOZ
 • = každá smlouva, která naplňuje dva základní kumulativní zákonné znaky:
  • základní smluvní podmínky byly určeny jednou ze smluvních stran
  • slabší strana neměla skutečnou příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit
 • = smlouvy uzavírané mezi dvěma podnikateli/podnikatelem a nepodnikatelem nebo dvěma nepodnikateli navzájem

Úroky

 • úprava: § 1802 NOZ
 • nutné sjednat ve smlouvě → není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené pr. předpisem

Záloha

 • úprava: § 1807 NOZ
 • = to, co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy

Závdavek

 • úprava: § 1808 NOZ
 • = prostředek potvrzení uzavření smlouvy a strana, který jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní
 • odevzdává se nejpozději při uzavření smlouvy

Naturální závazky

 • = „morální“ závazky
 • = závazky, které není možné vymáhat od počátku, protože nejsou právem chráněny ( např. za určitých okolností výhra ze sázky, hry nebo losu §2874 an. NOZ, stejně tak i pohledávky ze zápůjčky nebo úvěru do hry nebo sázky) nebo jejichž vymahatelnost se oslabila v důsledku uplynutí promlčecí lhůty (§609 NOZ) ⇒ závazky, které nejsou vybaveny nárokem
 • naturálními pohledávkami jsou takové pohledávky, u nichž je sice věřitel oprávněn požadovat od dlužníka splnění, avšak svou pohledávku nemůže s úspěchem vymáhat soudně; pokud dlužník uplatní námitku promlčení, soud žalobu na splnění pohledávky zamítne
 • promlčené pohledávky se stanou naturálními poté, co promlčení nastalo a dlužník vznesl u soudu námitku promlčení
 • je-li však takový závazek splněn dobrovolně, nedochází k bezdůvodnému obohacení a nelze požadovat vrácení takového plnění (§2997 NOZ)
 • ⇒ znaky:
  1. absence možnosti vymoci plnění použitím donucení, plnění je možno poskytnout pouze dobrovolným přispěním dlužníka
  2. pokud bylo plnění již poskytnuto, nelze se jeho vrácení domáhat, tj. subjektivní oprávnění věřitele požadovat plnění po dlužníkovi existuje, nicméně chybí nárok

Prameny

 • učebnice P. Raban a kol., Občanské právo hmotné – relativní majetková práva, Brno 2013
 • NOZ
 • Skripta: Podnikatel a jeho právní vztahy – prof. JUDr. Černá, Praha 2013

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code