Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího

Subjekty občanskoprávních závazkových vztahů, právní postavení třetích osob

 • =subjekty, kterým vznikají práva a povinnosti z právního jednání
 • věřitel (stipulant) a dlužník (promitent)
 • určité smlouvy (ty, jejichž povaha to nevylučuje) mohou ale být uzavřeny i ve prospěch třetí osoby
 • § 1767 (1) Má - li podle smlouvy dlužník plnit třetí osobě, může věřitel požadovat, aby jí dlužník splnil.
 • podle NOZ může smlouva zakládat třetí osobě dokonce i povinnosti tzv. smlouvou o plnění třetí osoby
  • § 1769 Zaváže - li se někdo zajistit pro druhou stranu, aby jí třetí osoba splnila, zavazuje se tím, že se u třetí osoby přimluví, aby ujednané plnění poskytla. Zaváže - li se však někdo k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, nahradí škodu, kterou věřitel utrpí, pokud k splnění nedojde.
  • ve skutečnosti nevzniká závazek k tíži třetí osoby, to nelze
  • dlužník se pouze zavazuje obstarat u třetí osoby závazek, popřípadě se u ní pouze přimluvit
  • věřitelova práva jsou vymahatelná na dlužníkovi, nikoliv na třetí osobě
 • U smluv ve prospěch třetí osoby dlužníkovi vzniká povinnost plnit třetí osobě
  • vyžadovat splnění dluhu však může především věřitel
  • obecně mohou nastat tyto situace:
 • 1. třetí osoba projeví souhlas s předmětem plnění, resp. jeho části, přijímá ho
  • může se tak stát výslovně i konkludentně
  • třetí osoba se dostává do postavení totožného s věřitelovým jen tehdy, svědčí – li tomu povaha a účel závazku - plnění má sloužit ku prospěchu třetí osoby
  • příklad: rodič zaplatí školné na soukromé škole, potomek – žák je oprávněn po škole požadovat výuku
  • § 1767 (2) Podle obsahu, povahy a účelu smlouvy se posoudí, zda a kdy také třetí osoba nabyla přímé právo požadovat splnění. Má se za to, že třetí osoba takové právo nabyla, má-li být plnění hlavně k prospěchu právě jí.
  • jeden z rozdílů oproti staré úpravě, podle SOZ se třetí osoba dostala do stejného postavení jako měl věřitel pouhým souhlasem s předmětem plnění
  • dlužník může vznášet vůči třetí osobě veškeré námitky, které má vůči věřiteli (např. námitku promlčení)
  • § 1767 (3) Námitky ze smlouvy má dlužník také proti třetí osobě.
  • pojistná smlouva – může být uzavřena ve prospěch třetí osoby (pojištěného), odlišné od pojistníka (ten, co uzavřel smlouvu)
  • souhlas třetí osoby může být dán i dodatečně při uplatnění práva na pojistné plnění
 • 2. třetí osoba neprojevila souhlas či ho odepřela
  • existuje smluvní závazkový vztah mezi dlužníkem a věřitelem
  • mohou ho zrušit nebo změnit, aniž by třetí osoba mohla zasahovat
  • za určitých okolností může v takovém případě věřitel vyžadovat splnění dluhu sobě (dle SOZ mohl vždy)
  • § 1768 Odmítne - li třetí osoba právo nabyté ze smlouvy, hledí se na ni, jako by nebyla práva na plnění nabyla. Neodporuje - li to obsahu a účelu smlouvy, může věřitel plnění žádat pro sebe.
 • 3. třetí osoba projevila souhlas přijmout předmět plnění a pak se získaného práva vzdala
  • dluh zaniká, ledaže by bylo dohodnuto, že právo vzniká původnímu smluvnímu věřiteli

Smlouva ve prospěch třetí osoby

 • § 1767 - § 1769
 • není samostatným smluvním typem, tvoří pouze modifikaci jiných smluv, pokud to jejich povaha připouští
 • třetí osobě tak mohou vzniknout práva, ne však povinnosti
 • pokud mají třetí osobě z uzavřené smlouvy vzniknout povinnosti, věřitel je bude případně vymáhat po dlužníkovi, nikoliv po třetí osobě
 • lze vytvořit i věcné břemeno ve prospěch třetí osoby
 • z některých smluv ve prospěch třetí osoby se vytvořil zvláštní smluvní typ - poukázka, pojistná smlouva ve prospěch třetího
 • tyto smlouvy se mohou řídit zvláštní právní úpravou (např. u pojistných smluv), OZ pak platí subsidiárně
 • pro smlouvu ve prospěch třetí osoby není vyžadována zvláštní forma - ta se řídí konkrétním smluvním typem (např. kupní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene)
 • není třeba, aby byla ve smlouvě třetí osoba individuálně určena, postačí, je - li určena dostatečně objektivními skutečnostmi, na jejichž základě může být individualizována (NS sp. zn. 22 Cdo 2643/99)

Poukázka (asignace)

 • § 1939 a násl.
  • § 1939 (1) Poukázka opravňuje poukazníka vybrat u poukázaného vlastním jménem plnění a poukázanému se poukázkou přikazuje, aby poukazníkovi plnil na účet poukazatele. Přímé právo vznikne poukazníkovi proti poukázanému jen tehdy, přijme - li poukázaný poukázku.
  • (2) Poukázku lze vystavit i na řad nebo na doručitele.
 • speciální prostředek, kterým se třetí osoba (poukazník) opravňuje vybrat plnění u poukázaného a současně příkaz, aby poukázaný třetí osobě plnil
 • pokud osoba poukázaná (dlužník) souhlasí s poukázkou, pak vzniká právo třetí osobě na ní pohledávku vyžadovat
 • poukázka dlužnická – poukázaný je dlužníkem toho, kdo na něj poukazuje své věřitele, pak nemůže poukázku odmítnout
 • poukázka úvěrová – vystaví ji dlužník namísto plnění věřiteli, třetí osoba zaplatí za dlužníka (čili mu poskytne úvěr), třetí osoba může posoudit, zda s poukázkou souhlasí (tedy jestli dluh zaplatí)
 • zákon výslovně stanovuje podmínky, za kterých je platné přijetí poukázky, jaké jsou vady poukázky
 • poukázku lze odvolat do okamžiku, než ji poukázaný přijal
 • § 1940 Není - li mezi poukazatelem a poukázaným jiný právní důvod, platí o právech a povinnostech jich obou ustanovení o příkazní smlouvě…

Srovnání staré a nové úpravy

 • podle staré smluvní úpravy byla smlouva uzavřená k tíži třetí osoby brána jako smlouva ocitající se v rozporu se zákonem (§ 39 SOZ) neplatná, NOZ tuto možnost výslovně připouští v § 1769
 • zatímco dle SOZ mohl vyžadovat věřitel plnění sobě, odmítla - li ho třetí osoba, NOZ to umožňuje pouze v případě, neodporuje -li to obsahu a účelu smlouvy (§ 1768)
 • dle NOZ se osoba dostává do postavení totožného s věřitelovým jen v případě, že tomu závazek odpovídá (§ 1767 (2) )
  • § 50 SOZ (1) Účastníci mohou uzavřít smlouvu také ve prospěch třetí osoby.
  • (2) Není - li v tomto zákoně stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, je tato osba ze smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas. Dlužník má proti ní tytéž námitky jako proti tomu, s kým smlouvu uzavřel. Vzdá - li se tato osoba svého práva, zanikne dluh, nebylo - li dohodnuto, že v tomto případě má být plněno tomu, s nímž dlužník smlouvu uzavřel.
  • (3) Dokud třetí osoba nedá souhlas, platí smlouva jen mezi těmi, kdo ji uzavřeli; právo na plnění má účastník, který plnění ve prospěch třetí osoby vyhradí, nebylo - li dohodnuto jinak. Totéž platí, jestliže třetí osoba souhlas odepřela.

Zdroje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (SOZ)
 • RABAN P. a kol., OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ. Relativní majetková práva. 1. vydání. Brno: Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5
 • ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-108-6
 • Srovnání Nového občanského zákoníku a předchozí právní úpravy. 1. vydání. Beck - online: 2013.

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code