Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8. Solidární závazky

Společné závazky

viz otázka 7

Solidární závazky

 • § 1872-1878
 • Solidarita je dána pouze tehdy, stanoví-li to přímo smlouva, právní předpis, rozhodnutí soudu nebo vyplývá-li to z povahy plnění
 • domněnka solidarity u podnikatelů - § 1874
  • § 1874 Je-li k plnění zavázáno společně několik podnikatelů, má se za to, že jsou zavázáni společně a nerozdílně.

Pasivní solidarita

 • §1872-1876
 • solidarita dlužníků
 • více dlužníků je zavázáno témuž věřiteli splnit tentýž dluh společně a nerozdílně (solidárně)
 • podíly spoludlužníků jsou určeny- mají ale význam jen mezi spoludlužníky, ve vztahu k věřiteli nejsou relevantní
 • § 1872
  • (1) Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.
  • (2) Zvláštní ujednání věřitele a spoludlužníka nepůsobí vůči ostatním spoludlužníkům.
 • volba spoludlužníka je na vůli věřitele a zároveň je povinen od kteréhokoliv spoludlužníka plnění přijmout
 • poskytne-li jeden ze spoludlužníků plnění, zanikne povinnost všech spoludlužníků vůči věřiteli

Vznik

 • ze zákona
  • např. zákon o soudních poplatcích - jestliže více účastníkům řízení vznikne povinnost zaplatit soudní poplatek společně- platí jej solidárně
 • rozhodnutím soudu
  • ve výroku bude uvedeno, že povinnost je společná a nerozdílná
 • na základě dohody
  • je-li předmět plnění dělitelný, musí být ve smlouvě vyjádřena solidarita závazku ( jinak půjde automaticky o závazek dílčí)
 • z povahy předmětu plnění
  • nedělitelný předmět plnění, který vylučuje splnění jen určitého dílu
  • ke splnění závazku je třeba součinnosti všech dlužníků
 • zvyšuje možnost věřitele se uspokojit

Obrana

 • právo preventivního regresu (§ 1876 odst. 1)
  • náleží dlužníku, vůči kterému věřitel uplatnil (u soudu) celý nárok, resp. více, než kolik na něj připadá
   • § 1876 (1) Uplatní-li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu, vyrozumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá jim příležitost, aby uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh podle podílů, které na ně připadají, nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili.
  • uplatňuje se nejprve notifikací – žalovaný vyrozumí ostatní spoludlužníky
  • může požadovat, aby dluh splnili anebo žalovaného spoludlužníka v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili (např. započtením své pohledávky vůči pohledávce věřitele)
  • právní postavení věřitele se tím však nemění
  • preventivní regres neruší dlužnickou solidaritu ve vztahu k věřiteli – žalovaný spoludlužník nemůže plnění odkládat jen kvůli tomu, že ostatní spoludlužníci preventivnímu regresu ještě nevyhověli
 • právo subrogačního regresu (1876 odst. 2)
  • jestliže některý spoludlužník splní celý dluh nebo více, než na něj připadá
   • § 1876 (2) Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada. Nemůže-li některý ze spoludlužníků splnit, rozvrhne se jeho podíl poměrným dílem na všechny ostatní.
  • spoludlužník může po ostatních požadovat náhradu podílů, které na ně připadají
  • pokud některý spoludlužník není způsobilý tuto náhradu pro svou insolventnost poskytnout, rozvrhne se jeho podíl stejným dílem na ostatní (těm vznikne právo na následné vypořádání vůči insolventnímu spoludlužníkovi)

Aktivní solidarita

 • § 1877 - 1878
 • solidarita věřitelů
 • má-li více věřitelů společnou pohledávku vůči dlužníkovi s tím, že každý z nich může požadovat od dlužníka splnění celé pohledávky, a ten je povinen mu ji uhradit
 • splněním jednomu věřiteli zaniká celý dluh dlužníka
 • spoluvěřitelé se mezi sebou vypořádají podle podílů
 • každý věřitel má své samostatné právo k uplatnění pohledávky a nezávisle na ostatních může pohledávku uplatnit žalobou u soudu, avšak jen do doby, než bylo vykonáno právo prevence
 • obecně platí zásada předstihu (prevence) - § 1877
  • § 1877 Je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu společně a nerozdílně, může kterýkoli z nich žádat celé plnění. Dlužník splní v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal první.
 • dlužník je povinen splnit celý dluh spoluvěřiteli, který ho požádal první
 • požádají-li dva současně, má dlužník právo volby
 • věřitel, který vykonal právo prevence, se tak stal jediným věřitelem vůči dlužníkovi a ostatní věřitelé ztrácejí právo pohledávku uplatnit, i když nebyla splněna
 • nepožádal-li dlužníka v době splatnosti pohledávky o splnění žádný ze spoluvěřitelů, je dlužník oprávněn plnit kterémukoli z nich

Zdroje

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • přednáška OPH III
 • Důvodová zpráva
 • vypracované otázky pro ak. rok 2012/2013

Navigace

Sada A
1. Pojem a funkce závazkového práva | 2. Závazkové právo smluvní | 3. Závazkové právo deliktní | 4. Pojem závazkového právního poměru | 5. Obligační (závazková) práva a povinnosti z právních jednání | 6. Obligační (závazková) práva a povinnosti z protiprávních jednání | 7. Dílčí závazky | 8. Solidární závazky | 9. Nedílné závazky | 10. Práva a povinnosti ze smluv ve prospěch třetího | 11. Předmět závazků | 12. Obsah závazků (včetně naturálních závazků) | 13. Druhy závazků (třídění) | 14. Smlouva o smlouvě budoucí | 15. Smlouvy konsensuální a reálné | 16. Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asynallagmatické, smlouvy kausální a abstraktní | 17. Práva z vadného plnění (odpovědnost za vady) - obecně | 18. Změna závazků (obecně) | 19. Změna v subjektech závazku (obecně) | 20. Postoupení pohledávky | 21. Postoupení smlouvy | 22. Změna v obsahu závazku | 23. Prodlení dlužníka | 24. Prodlení věřitele | 25. Zajištění a utvrzení závazků (obecně) | 26. Smluvní pokuta | 27. Ručení | 28. Finanční záruka | 29. Zajištění závazků převodem práva | 30. Jistota. Uznání dluhu | 31. Zánik závazků (obecně) | 32. Splnění | 33. Započtení | 34. Odstoupení od smlouvy | 35. Zánik závazku dohodou | 36. Smrt dlužníka nebo věřitele | 37. Nemožnost plnění | 38. Splynutí | 39. Prevence škod v občanském právu | 40. Druhy odpovědnosti v občanském právu | 41. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu | 42. Subjekty odpovědnosti za škodu, společná odpovědnost, spoluúčast poškozeného | 43. Rozsah a způsob náhrady škody | 44. Vztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady | 45. Povinnost nahradit škodu (jednotlivé případy)

Sada B

1. Darování | 2. Koupě a směna | 3. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě | 4. Výprosa. Výpůjčka. | 5. Nájem (obecně) | 6. Nájem bytu | 7. Pacht | 8. Zápůjčka; úvěr | 9. Závazky ze schovacích smluv | 10. Závazky ze smluv příkazního typu | 11. Zájezd | 12. Závazky ze smluv o přepravě | 13. Dílo | 14. Péče o zdraví | 15. Účet, jednorázový vklad, akreditiv | 16. Závazky ze zaopatřovacích smluv | 17. Společnost; tichá společnost | 18. Pojištění | 19. Sázka, hra, los | 20. Předpoklady dědění | 21. Pořízení pro případ smrti (obecně) | 22. Závěť (dovětek, náhradnictví, forma, zrušení) | 23. Svěřenské nástupnictví | 24. Vedlejší doložky v závěti | 25. Dědická smlouva | 26. Odkaz | 27. Zákonná posloupnost | 28. Nepominutelný dědic a jeho ochrana. Povinný díl | 29. Přechod pozůstalosti na dědice. Výhrada soupisu | 30. Prameny rodinného práva, jeho postavení v právu soukromém a vztah k právu veřejnému | 31. Uzavření manželství, zejména formy | 32. Vznik manželství: prohlášení, proces vzniku (sňatek) | 33. Překážky manželství | 34. Vady sňatečného projevu | 35. Zdánlivé manželství | 36. Neplatné manželství | 37. Rozvod manželství | 38. Právní ochrana nezletilého při rozvodu manželství | 39. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti | 40. Nositelé (subjekty) rodičovských a obdobných práv a povinností vůči nezletilým | 41. Osvojení | 42. Pěstounská péče (základní rozdíly oproti osvojení) | 43. Poručenství a opatrovnictví | 44. Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovské zodpovědnosti | 45. Správa jmění nezletilého | 46. Zastoupení nezletilého | 47. Určování rodičovství (obecně) | 48. Určování otcovství | 49. Výživné (obecné otázky) | 50. Výživné pro nezletilé dítě | 51. Výživné mezi rodiči a dětmi | 52. Výživné mezi manžely a rozvedenými manžely

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code